Evaluere emne -...

Skrive emnerapport

Som emneansvarlig skal du skrive en rapport om gjennomføringen av emnet. Dette er et ledd i kvalitetssystemet for utdanning, og på denne siden finner du informasjon om hvordan du kan skrive rapporten.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
English version: Writing course reports


Evaluere emne og levere emnerapport #

Fra og med høsten 2020 skal NTNUs digitale verktøy KASPER brukes til å evaluere alle emner. I KASPER kan du:

  • Opprette digitale referansegrupper for emnene dine eller registrere at du ønsker å bruke annen studentevaluering
  • Starte evaluering og registrering av notater og tiltak (oppgaver) i emnene dine
  • Skrive og publisere emnerapport for emnene dine.

Du kan logge deg inn i KASPER med denne lenken til landingssiden, eller bruke lenken under «For ansatte» på Innsida.

Ønsker du å lære mer om KASPER kan du finne alt du trenger på denne samlesiden for wikier og andre opplæringsressurser.

Frister:
1. september: Levere emnerapport våremner
15. februar: Levere emnerapoort for høstemner
Fakultetet kan sette egne frister som er tidligere enn den absolutte sistefristen

Veiledning i å skrive emnerapporter #

Emneansvarliges vurdering av kvaliteten i emnet
Din vurdering av kvaliteten i emnet basert på det datagrunnlaget du har tatt i bruk. 

Tema for vurderingen:

  • Læringsutbyttebeskrivelsene (læringsmålene): Er de oppdaterte og relevante? Er de tydelig kommunisert til studentene? Er det god sammenheng mellom emnets læringsmål og parallelle og tidligere emner?
  • Undervisnings- og læringsaktivitetene: Hvordan bidrar de til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet? Er type læringsaktivitet, nivå og progresjon hensiktsmessig? Hvordan er studentenes egeninnsats og motivasjon? Hvordan er læringsmiljøet?
  • Vurderingsformene: Er denne i samsvar med læringsmålene og undervisnings- og læringsaktivitetene, slik at studentene prøves på en hensiktsmessig måte som bidrar til studentenes læring?

Tiltak som er fulgt opp fra forrige evaluering

Beskriv hvilke tiltak som er gjennomført.

Handlingsplan
Handlingsplanen består av forslag til tiltak, med ansvar for oppfølging og frist for gjennomføring. Instituttleder vedtar handlingsplanen.

Oppfølging av handlingsplaner: Instituttleder skal vedta handlingsplan og følge opp denne gjennom ressurstildeling og personalledelse. Som emneansvarlig har du som oppgave å følge opp og implementere tiltakene i handlingsplanen. Rutinene for oppfølging av handlingsplanen er delegert fakultet/institutt. 

Offentlighetsvurdering #

Alle fakultet skal ha en vurderingskomite for referansegrupperapporter. Dersom emneansvarlig mener det er personsensitive opplysninger i referansegrupperapporten som ikke bør offentliggjøres, sender emneansvarlig rapporten til fakultetets vurderingskomite. Vurderingskomiteen skal bestå av minst ett medlem fra hver av følgende roller:

1. Utdanningsleder (Instituttleder, studieprogramleder) 
2. Emneansvarlig
3. Administrativt tilsatt
4. Studenttillitsvalgt

Dersom vurderingskomiteen finner at form eller innhold ikke er egnet for offentliggjøring, returneres denne til emneansvarlig og/eller referansegruppen sammen med en uttalelse fra vurderingskomiteen. En referansegrupperapport som vurderes untatt offentlighet, kan ikke publiseres åpent. Referansegruppen kan velge å levere ny rapport eller melde tilbake at de ønsker det sensitive innholdet fjernet før offentliggjøring.

Veiledning i å skrive emnerapport i Doq, t.o.m. vår 2020 #

Fram til og med våren 2020: Lagre emnerapport i Doq

Finn emnekode, tittel og læringsmål på emnenettsiden (bruk søk)

NTNU har utarbeidet en minimumsmal for hva en emnerapport skal inneholde. 

NTNU Minimumsmal for emnerapport (doc) | Alternativt format: odt

Lokale maler: Noen av fakultetene har laget egne maler basert på minimumsmalen (nytt verktøy inneholder kun én felles mal).

Program emnet inngår i
Emner kan inngå i flere studieprogram som har ulike behov. For å holde oversikt over disse og sikre at alle studieprogramledere får nødvendig datagrunnlag, fyller du inn disse studieprogrammene her.

Emnets læringsutbyttebeskrivelse (læringsmål). Læringsmålene skal du gjengi i sin helhet, og de finner du på emnenettsiden (bruk søk)

Emnerapportens datagrunnlag
Her angir du (eller legger ved) datagrunnlaget rapporten bygger på, som for eksempel 

Referansegruppens rapport DOQ
Hvis det har vært en referansegruppe knyttet til emnet, skal du gjengi referansegruppens rapport i sin helhet eller legge den ved som en del av emnerapporten. Hvis annen ordning for studentevaluering har vært gjennomført på emnet, skal studentevaluering oppsummeres og legges ved. 

Lagre emnerapport, Doq #

Instituttet har ansvar for å sikre at emne- og referansegrupperapporter lastes opp i Doq innen fristen. Enten ved at emneansvarlig får tilgang til dokumenthåndteringsverktøyet Doq og  laster opp emnerapporten og referansegrupperapporten selv, eller ved at emneansvarlig og referansegruppe sender sine rapporter til den e-postadressen som instituttet har definert til dette formålet. Studenter ved SU skal laste opp rapporten selv. Studieprogramlederne er ansvarlige for opplasting av studieprogramrapportene.

Lagre emnerapport | Veiledning for å lagre emnerapporter

Del emnerapport #

Alle studenter har tilgang til å lese emnerapporter og referansegrupperapporter. (rapporter fra før høsten 2020 finner du i doq)

Tips for å gjøre rapport og tiltak kjent for studenter utover dette: 

Se også #

18 Vedlegg
58476 Visninger