Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS

Forvaltningsutvalget for siv.ing.-utdannnigen (FUS) er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for sivilingeniørprogrammene.  FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål.

Temaside om råd og utvalg

In English: Executive Committee for Engineering Education

Vedtaksmyndighet #

Vedta studieplaner (herunder oppretting/nedlegging av emner, studieretninger og hovedprofiler) og læringsmål for sivilingeniørutdanningen etter forslag fra fakultetene.

Se også: Komplementære emner i sivilingeniørprogrammene studieåret 2016/17

Oppgaver overfor Rektor #

 • Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen
 • Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging
 • Gi tilråding om strukturen i utdanningen
 • Gi råd om etablering og nedlegging av program
 • I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til programmene
 • Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder sivilingeniørutdanningen
 • Forberede saker som skal behandles av Rektor
 • Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter

Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem for Utdanningsutvalget.  

Generelt #

 • I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene
 • Føre tilsyn med at læringsmålene nås
 • Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak
 • Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene
 • Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora

Sammensetning #

FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter.

Rektor oppnevner medlemmene i FUS. Studiedirektøren har sekretariatsansvaret for FUS.

Utvalgets medlemmer: #

Oversikt over medlemmer

Møtereferat #

Møtereferater 2017 #

Oversikt over møter i 2017

Møtereferater 2016 #

For fullstendig møtebok for FUS, som inneholder samtlige saksdokumenter i tilknytning til det enkelte møte, se følgende ePhorte-saksnummer (ePhorte er NTNUs arkiv- og saksbehandlingssystem):

 • 2016/3: Møtebok 2016
 • 2015/1119: Møtebok 2015
 • 2014/66: Møtebok 2014
 • 2013/4834: Møtebok 2013
1 Vedlegg
4276 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)