Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) er organisert under rektor. FUS skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og kvalitetsutviklingen av de 5- og 2-årige sivilingeniørprogrammene, samt øvrige 2-årige norske og internasjonale masterprogrammer innen teknologi (studieprogrammer som har bachelor i ingeniørfag som primært opptaksgrunnlag og som har en ingeniørvitenskapelig innretning). Heretter kalles mandatområdet til FUS for «teknologimaster-utdanningene». FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til rektor om utvikling av studieporteføljen.

Fastsatt av rektor 08.10.2018

Temaside om råd og utvalg

In English: Executive Committee for Engineering Education

Vedtaksmyndighet #

FUS vedtar studieplaner (herunder oppretting og nedlegging av emner, studieretninger og hovedprofiler) og læringsutbyttebeskrivelser for teknologimaster-utdanningene etter forslag fra fakultetene. For studietilbud som gis i samarbeid med andre institusjoner FUS studieplanmyndighet for NTNUs del av studietilbudet.

Oppgaver #

 • Gi råd om etablering og nedlegging av studieprogram ut fra kompetansebehovene i arbeidslivet
 • I samarbeid med fakultetene og studieprogramrådene utvikle kvaliteten i teknologimaster-utdanningene
 • Gi tilråding om strukturen i teknologimaster-utdanningene
 • I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til studieprogrammene
 • Påse at sivilingeniørprogrammene oppfyller nasjonale vilkår for bruk av tittelen sivilingeniør
 • Ta initiativ i saker som angår teknologimaster-utdanningene
 • Aktivt fremme likestillingsperspektivet i teknologimaster-utdanningene
 • Rapportere om kvalitet i teknologimasterutdanningene i henhold til NTNUs kvalitetssystem
 • Gi råd om profilering av og rekruttering til teknologimaster-utdanningene
 • Bidra til å styrke fellesemnenes relevans og verdi for teknologimaster-utdanningene
 • Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging
 • Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora
 • Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder teknologimaster-utdanningene

Saker som vil angå andre utdanninger og/eller er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling skal legges frem for Utdanningsutvalget (UU).

Sammensetning #

FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av rektor. Fakulteter som tilbyr studieprogram innen teknologimaster-utdanningene skal ha ett medlem hver, og medlemmet skal normalt være fra fakultetets faglige ledelse. Leder av Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) er medlem. Studentene skal ha to representanter, oppnevnt av Studenttinget. FUS sørger for å få systematiske innspill fra eksterne parter.

Rektor oppnevner medlemmene i FUS. Leder for FUS rapporterer til prorektor for utdanning.

Prorektor for utdanning har sekretariatsansvaret for FUS. Funksjonstiden for medlemmene i FUS medlemmer er fire år. Studentmedlemmenes funksjonstid er ett år.

Utvalgets medlemmer: #

Oversikt over medlemmer

Møtereferat #

Oversikt over møter fra 2017

Møtereferater 2016 og tidligere #

For fullstendig møtebok for FUS, som inneholder samtlige saksdokumenter i tilknytning til det enkelte møte, se følgende ePhorte-saksnummer (ePhorte er NTNUs arkiv- og saksbehandlingssystem):

 • Møtebok mars 2016 – februar 2017: Styre, råd og utvalg – NTNU FUS
 • Møtebok jan–feb 2016: 2016/3
 • Møtebok 2015: 2015/1119
 • Møtebok 2014: 2014/66
 • Møtebok 2013: 2013/4834

Sentrale dokumenter #

Sentrale dokumenter for utvalget

Kontakt #

Forvaltningsutvalgets sekretær: Hanne Marie Storrø

1 Vedlegg
11467 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)