Retningslinjer for bruk av arealer på campus

English version: Guidelines for the use of campus areas

Temaside om HMS

Se også: Ordinære regler for bruk av arealer | Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsledelse
KlassifiseringÅpen
Gjelder fraDen datoen retningslinjen publiseres
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
ReferanseRegjeringens sentrale føringer av 12. mai 2020 - Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler.
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til covid-19 i Sentral beredskapsledelse. Rektors notat om tilbakevending til campus for ansatte fra semesterstart 10. august 2020.
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

I forbindelse med gjenåpning av NTNU fra uke 33., jfr. Rektors notat om tilbakevending til campus fra semesterstart 10. august 2020, må en sikker gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet prioriteres. Smittevern og eventuelt smittesporing må ivaretas, og totalbelastningen for NTNUs fysiske arealer og ressurser knyttet til driften av disse må tas hensyn til.

Generelle krav #

Faglige arrangementer #

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet, eller de administrative eller tekniske støttefunksjonene som er helt nødvendig for å kunne utøve vår kjernevirksomhet, kan gjennomføres såfremt smittevern ivaretas ihht. de til enhver tid gyldige retningslinjer.

Studentforeninger kan bestille rom for å gjennomføre møter og annen aktivitet som anses som nødvendig for daglig drift og som ikke kan gjennomføres digitalt uten betydelige ulemper.

Sosiale arrangementer #

Ordinær undervisning og arbeid på campus omfattes ikke av dette.

 • Undervisningsrom: Alkoholfrie studentaktiviteter, initiert av fakultet, institutt og fadderuka, kan gjennomføres i uke 33 og 34 (10.–21. august).
 • Fellesareal og andre rom: Arrangementer og stands kan ikke gjennomføres innendørs i august og september.
 • Utendørsarealer: Arrangementer og stands kan gjennomføres.
  •  Varsle Campusservice om arrangementet via NTNU Hjelp (campus, bygg og rom).

Øvrige sosiale arrangementer kan ikke gjennomføres pr. nå.

NTNUs korona-retningslinjer, regler for lån av lokaler og bruk av arealer samt råd ved arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter (fhi.no) skal følges.

NTNUs beredskapsledelse vil gjøre en ny vurdering i løpet av september.

Smittevern og smittereduserende tiltak #

Se også NTNUs retningslinje for smittevern og smittereduserende tiltak.

 • Antall deltakere:
  • Faglig aktivitet, undervisning:
   • Ingen grense på antall deltakere, men rommet må være stort nok til at alle deltakere kan ha minimum 1 meter avstand til andre personer. Avstandskrav gjelder i alle retninger.
  • Sosiale arrangementer: 
 • Aktiviteten må risikovurderes (se eget punkt) med tanke på belastning på blant annet adkomstveier, toaletter, kjøkken-/spisearealer, garderober, rengjøring og andre leietakere i tillegg til smittevern. Lokale forutsetninger og utfordringer kan også føre til behov for risikovurdering av andre forhold.  
 • Stoler, benker, bord, etc. som ikke kan benyttes for å overholde krav til avstand skal markeres på en tydelig måte, f.eks. ved bruk av plasttildekking eller sperrebånd. 
 • Alle deltakere skal rengjøre hender før og etter bruk av rommet.  
 • Muligheter for håndvask, eller hånddesinfeksjon samt utstyr for nødvendig, lokalt renhold skal være lett tilgjengelig. Meld behov for utstyr i e-vaktmester.
 • Alle som bruker arealer og fellesutstyr på campus må utføre enkel rengjøring, som beskrevet i renhold under koronapandemien
 • Planer for undervisning og andre aktiviteter må settes opp på en slik måte at det er minst mulig kontakt mellom ulike grupper. Ulike grupper bør ha pause til ulik tid. 

Smittesporing gjennom NTNU Check in #

Smittesporing av COVID-19 er et kommunalt ansvar, men kommunene er avhengige av hjelp av befolkningen. Med formål å bidra til smittesporing på en sikker og effektiv måte, har NTNU utviklet den digitale løsningen NTNU Check in, som vil gi oversikt over hvem som har vært fysisk tilstede i samme undervisningsrom og i enkelte lokaler på campus. 

Registreringen er frivillig og samtykkebasert, og data vil ikke kunne benyttes til andre formål enn smittesporing. Uthenting av data er strengt tilgangsstyrt, og skjer kun på forespørsel fra NTNUs vertskommuner. Data slettes automatisk etter 21 dager, men de registrerte kan når som helst slette egne data om ønskelig i løsningen. Løsningen fungerer både på mobil og på PC. Studentene er hovedmålgruppen, men løsningen kan også benyttes av alle ansatte og gjester/eksterne.   

Bruk av NTNU Check in #

 • Foreleser eller annen aktivitetsleder skal oppfordre alle studenter som møter til forelesning eller annen undervisningsaktivitet om å registrere sin tilstedeværelse i NTNU Check in. Foreleser og aktivitetsleder kan også selv registrere seg. 
 • Når man har logget seg inn i løsningen, brukes mobilen til å skanne QR-koden som er spesifikk for det rommet man er i. QR-koden vil henge ved inngangen til og inne i alle undervisningsrom ved NTNU. Dersom QR-kode mangler, kan rommet søkes opp i løsningen under «manuell registrering». Løsningen kan også benyttes på PC. 
 • Ansatte og eksterne (for eksempel gjesteforelesere, håndtverkere, servicepersonelle eller lignende) kan benytte NTNU Check in dersom de oppholder seg i rom som er merket med QR-kode.
 • NTNU Check in kan ikke benyttes til aktiviteter som ikke er i et rom som kan registreres i løsningen. Foreninger og organisasjoner knyttet til NTNUs studentmasse som har regelmessige aktiviteter som ikke foregår i et bestemt rom må drfor selv ivareta løsning for frivillig registrering, og selv holde oversikt over denne.
 • NTNU Check in skal i første fase ikke benyttes til registrering av det som omfattes av Covid-19-forskriftens som "arrangement", som krever at ansvarlig arrangør holder en deltageroversikt. Ansvarlig arrangør må selv sørge for slik oversikt, og ha den tilgjengelig dersom vertskommune ber om denne ved påvist smittetilfelle. 
 • NTNU Check in kan ikke benyttes til dokumentasjon av oppmøte på obligatorisk undervisning/aktivitet.

Roller og ansvar knyttet til NTNU Check in #

 • IT-avdelingen er systemforvalter og ansvarlig for at NTNU Check in er tilgjengelig og ivaretar de sikkerhetskrav som er stilt til løsningen
 • HMS-seksjonen er ansvarlig for sikker sammenstilling, uthenting og overføring av relevant oversikt til NTNUs vertskommuner. Dette skal kun skje på forespørsel fra vertskommune, og er kun mulig etter utarbeidet prosedyrebeskrivelse.
 • Avdeling for campusservice er ansvarlige for at QR-koder tilgjengeliggjøres i rom der det foregår forelesninger og annen type undervisningsaktiviteter.

Risikovurdering #

Momenter, som bør vurderes, før ansatte og studenter kommer tilbake på campus:

 • Er det mulig å gjennomføre aktiviteten og samtidig overholde smittevernregler samt sørge for akseptabel totalbelastning på mennesker, organisasjon og arealer? Følgende må tas hensyn til:
  • Tilgjengelighet på rom med tilstrekkelig størrelse (alle må kunne ha minimum 1 meter avstand til andre – gjelder alle retninger)
  • Avklaring med samarbeidspartnere, med tilhold i NTNUs lokaler
  • Persontetthet i fellesareal (adkomstveier, toaletter, kjøkken, garderober, m.m.)
  • Kapasitet på renhold (ordinært renhold og evt. smitterenhold)
  • Kapasitet på teknisk/administrative støttefunksjoner (f.eks. Orakel, HMS, studenttjenester, etc.)
  • Mulighet til omdisponering av arealer ved behov
 • Skal aktiviteten gjennomføres fysisk på campus, eller er det mer hensiktsmessig å bruke digitale løsninger? 
 • Er ansatte og studenter kjent med NTNUs retningslinjer?
 • Har alle gjennomført obligatorisk smittevernskurs (e-læring)?
 • Er det mulig å sette sammen grupperinger av personer, som kan ivareta kritiske funksjoner og/eller innføre jobbrotasjon (for å unngå at alle blir syke samtidig)?
 • Tilhører noen ansatte eller studenter risikogrupper, evt. bor sammen med noen i risikogrupper?
 • Kan alle reise til arbeidsstedet på en smittesikker måte?
 • Er det tilstrekkelig tilgang til nødvendig rengjøringsutstyr og desinfeksjonsmidler? Finnes det rutiner for lokal rengjøring ved bytte/rotasjon av arbeidsplasser og møterom?

Endringslogg #

Publisert 09.08.20

Endret 04.09.20://

Følgende avsnitt ble fjernet og erstattet med informasjon om NTNU Check in:

Registrering ved undervisningsaktiviteter

Frem til oppmelding til fag er gjennomført 15. september har ikke NTNU oversikt over hvem som er til stede på de ulike undervisningsaktivitetene.

 • Foreleser oppfordrer derfor studentene i auditoriet om å registrere seg manuelt med navn og mobilnummer. Registreringen er frivillig. Oversikten over deltakerne skal kun brukes til smittesporing dersom noen i rommet viser seg å være smittet av covid-19. De som registrerer seg samtykker samtidig til at listen kan brukes til smittesporing og dermed få rask oppfølging fra smittevernkontoret.
 • Foreleser sender rundt en liste når undervisningen starter hvor de som er til stede noterer navn og mobilnummer. Bruk denne malen (doc).
 • Alle som er til stede, skriver eget navn og mobilnummer på listen MED EGEN PENN.
 • Foreleser sørger for at nyankomne i løpet av undervisningen også får mulighet til å registrere seg på listen.
 • Foreleser samler inn deltakerlisten før forelesningen avsluttes.
 • Listen skannes og videresendes til e-post avhengig av hvilken by aktiviteten foregår i: 
  • For Trondheim: smittesporing@ntnu.no
  • For Gjøvik: smittesporing@gjovik.ntnu.no
  • For Ålesund: smittesporing@alesund.ntnu.no

Det er opp til den enkelte enhet å etablere egne rutiner for skanning og oversending. En samlet oversending på slutten av dagen er å foretrekke da det reduserer antallet relevante filer.

Registrering ved andre aktiviteter

For andre aktiviteter vil registrering av deltakere være ønskelig så lenge vi har en smitterisiko som kan utløse smittesporing. Registreringen er frivillig og løses slik://

 • Ansvarlig arrangør har ansvar for registrering av navn og mobilnummer for deltakere. Hvordan dette gjøres tilpasses den enkelte aktivitet og bestemmes av arrangør. Personopplysninger som minimum ønskes regisistrert er navn og mobilnummer. Hvis ønskelig kan denne malen brukes.
 • Listen skannes og videresendes til e-post avhengig av lokasjon for aktiviteten (ingen lokal mellomlagring)://
  • For Trondheim: smittesporing@ntnu.no
  • For Gjøvik: smittesporing@gjovik.ntnu.no
  • For Ålesund: smittesporing@alesund.ntnu.no

Endret 11.08.20://

Punktet

 • "Berøringsflater og fellesutstyr i undervisningsrom, møterom og andre fellesrom (for eksempel møtebord, andre typer bord, armlener, touchpanel, tastatur, mikrofoner, arbeidsutstyr o.l.) må rengjøres av bruker selv før og/eller etter bruk. Vurder utskifting av utstyr, til alternativer som er lettere å rengjøre/desinfisere. Plastfilm kan evt. benyttes over for eksempel tastatur og mus. Denne skal byttes mellom hver bruker."

er flyttet til Renhold under koronapandemien, og erstattet med punktet "

0 Vedlegg
4306 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)