Søk om...

Vilkår for forskningstermin - IE

Temaside om forskertermin | Sider merket med forskertermin 

Retningslinjer for forskningstermin for IE-fakultetet #

Fastsatt av Ledergruppen i møte 26.03.14

1. Formål #

Forskningstermin er innarbeidet i enhetenes langsiktige forskningsstrategiske og utdanningsstrategiske planer. Finansielle ressurser er tilgjengelig for lengre forskningsopphold i utlandet.

Forskningstermin er:

 • et forskingsstrategisk virkemiddel for å fremme kvalitet i forskningen, internasjonalt samarbeid og gi rom for sammenhengende tid til forskning.
 • et strategisk virkemiddel for faglig utviklingsarbeid innen utdanning, nyskapning og samfunns- og næringskontakt.
 • et personalpolitisk virkemiddel for faglig kompetanse- og karriereutvikling.

 2. Forutsetninger #

Opptjening av forskertermin

 • Alle fast vitenskapelige ansatte har rett til å søke om 1 års forskningstermin etter 4 års opptjeningstid eller ½ års termin etter 2 års opptjening.
 • Der hvor forskningstermin avslås på grunn av manglende vikarordning ved instituttet, vil opptjeningstid til neste forskningstermin bli avkortet tilsvarende.
 • Permisjoner grunnet fødsels- og omsorgspermisjon skal ikke gå til avkortning av opptjeningstiden. Dette gjelder også i forbindelse med adopsjon.
 • Det er anledning til å søke inntil ett års forskningstermin.


Søknaden

Forskningsterminen skal ha en internasjonal dimensjon og forskningstermin bør primært legges til utlandet. Søkeren skal i samarbeid med instituttet utarbeide en søknad som inneholder:

 • Plan for bruk av forskningsterminen som holder høy faglig kvalitet og skal være koblet mot faglige prioriteringer og strategisk mål (jf. prinsippene).
 • Forventede resultater av forskningsterminen
 • Plan for finansiering, inklusive en plan for ekstern finansiering.
 • Plan for en tilfredsstillende håndtering av veiledning- og undervisningsoppgaver under forskningsterminens varighet, utarbeidet i samarbeid med Instituttet.
 • Søkere som er hovedveileder for ph.d. kandidater skal navngi en «setteveileder» som kandidaten kan rådføre seg med på lærestedet. Hovedveileder vil fortsatt inneha det faglige ansvaret.

3. Kriterier for vurdering av søknad om forskningstermin #

Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av søknader om forskningstermin

 • Instituttets strategi og faglige utviklingsbehov (forskning, nyskaping, utdanning og formidling).
 • Utvikling av eksterne (internasjonale) nettverk til universiteter og næringsliv og lengre faglige opphold i utlandet.
 • Prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet.
 • Forskerens kvalifikasjoner (faglig produksjon, veiledning, prosjektledelse).

Andre forhold som tillegges vekt

 • Opptjeningstid/tid siden siste forskningstermin.
 • Resultater fra tidligere forskningspermisjoner.
 • Særlig innsats i undervisning, veiledning og/eller tyngre administrative oppgaver.
 • Unge søkere som:
  • har sin grunnutdanning og forskerutdanning ved NTNU/Trondheim og som ikke har hatt utenlandsopphold av lengre varighet under sin utdanning.
  • har behov for karriereutvikling og nettverksbygging
 • Kvinnelige førsteamanuenser på mannsdominerte områder.

4. Rettigheter og plikter #

Den vitenskapelig ansatte har permisjon med full lønn under forskningstermin og er fritatt fra undervisningsoppgaver, tilstedeværelsesplikt og administrative oppgaver: Forskeren skal i samarbeid med instituttet sørge for at veiledning av doktorgradskandidater er i varetatt under forskningsterminen. Forskeren kan ikke pålegges eller påta seg andre oppgaver enn de som inngår i prosjektplanen for forskningstermin med mindre det er godkjent av leder.

Forskningstermin tilbringes normalt ved ekstern institusjon. 

5. Resultater og rapportering #

Forskeren skal levere en kort faglig rapport senest to måneder etter endt opphold. Den skal beskrive hvordan terminen ble benyttet, resultatene fra terminen og hvordan disse vil bidra inn i videre forskningsplaner på fakultet, institutt og faggruppe. Ved søknad om forskningstermin skal rapporten fra foregående termin (om man har hatt noen) suppleres med en tilleggsrapport med oppnådde resultater av forskningsterminen i den mellomliggende perioden.

Forskeren skal registrere forskningsterminen i Cristin under "årsrapportering".

6. Økonomisk støtte til forskningstermin i utlandet #

IE-fakultetet garanterer for et mobilitetsstipend etter gitte satser for forskere som tar hele eller deler av forskningstermin i utlandet. Stipendet skal gå til å dekke etablerings- og merkostnader ved reise til utlandet og skal ikke finansiere forskningsprosjekt.

 1. Støtte fra IE-fakultetet

IE-fakultetet dekker en reise t/r på billigste reisemåte for forskeren og medfølgende familie. IE-fakultetets mobilitetsstipend følger Forskningsrådets satser og gis etter følgende fordeling per måned.

a. Forsker drar alene = 1 person kr 15 000 per mnd.

b. Forsker drar sammen med familie = 2 personer eller flere kr 29 000 per mnd


Det ytes ikke støtte til oppholdsutgifter ved forskningsopphold i Norge. 

7. Beslutning om forskningstermin #

Instituttene anbefaler og prioriterer søknadene. Prioriteringen sendes til fakultetet. Utvalg for forskning- og forskerutdanning foretar innstilling. Dekanus tildeler forskertermin og tildeler reise- og oppholdsstipend.

Alle forskere som skal ha utenlandsopphold skal inngå en egen kontrakt med arbeidsgiver som regulerer oppholdet og økonomiske støtteordninger. Denne inngås før oppholdet starter. 

Gjelder Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

0 Vedlegg
8021 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)