Utvalg for likestilling og mangfold

Her finner du mandat og sammensetning for Utvalg for likestilling og mangfold.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med likestilling

Mandat #

For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU oppnevnt et utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele organisasjonen.

Første funksjonsperiode for politikken og ny handlingsplan forventes å gjelde for perioden 2018–2021.   

Formål #

Formålet med utvalget er å være pådriver og inspirator i arbeidet med likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NTNU. Utvalget skal bidra til et inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold.

Utvalget skal bidra med råd til universitetets ledelse på alle nivå om tiltak som kan bidra til bedre kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet på NTNU følger linjen.

Organisering og sammensetning #

  • Utvalgets medlemmer skal ha forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i organisasjonen og ha godt kunnskapsgrunnlag og engasjement for arbeidet. 
  • Utvalget skal ha representanter fra fakulteter/institutter, administrasjon, studentorganisasjon, fagforening og en ekstern representant. Funksjonsperioden er tre år.
  • Leder velges for ett år av gangen blant medlemmene av utvalget (det akademiske året).
  • Representant fra Studenttinget oppnevnes for ett år av gangen. 
  • Representantene fra fellesadministrasjonen bistår leder i organiseringen av arbeidet. 
  • Utvalget har et eget budsjett til disposisjon og innhenter supplerende kompetanse ved behov. 
  • Ansvaret for likestilling- og mangfoldsarbeidet ved NTNU ligger hos rektor, utvalget rapporterer til organisasjonsdirektøren.

Medlemmer #

Medlemmer i utvalg for likestilling og mangfold 2018-2021 #

Referat #

2021 #

2020 #

2019 #

2018 #

16 Vedlegg
12437 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)