Utfylling av masteravtale

Målgruppe: Studenter Tema: Oppgaveskriving

Informasjon om utfylling og digital godkjenning av masteravtale på SharePoint, samt utfylling av standardavtalen for samarbeid med bedrifter/eksterne virksomheter som en del av masteravtaleskjemaet.

Open English version

Avtale om veiledning av masteroppgaven er en samarbeidsavtale mellom student, veileder og institutt som regulerer veiledningsforholdet, omfang, art og ansvarsdeling. Masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven er regulert av Universitets- og høgskoleloven, NTNUs studieforskrift og gjeldende studieplan for masterprogrammet.

Fyll ut masteravtale

På SharePoint finnes et skjema for masteravtale som alle med NTNU-bruker har tilgang til. Her kan masterstudenter ved NTNU fylle ut sin masteravtale, og eventuelt standardavtalen for samarbeid om denne er aktuell.

Etter innlogging vil noe informasjon om deg være automatisk hentet inn fra NTNU sine databaser. Dersom du ikke får opp informasjonen automatisk, legger du det inn manuelt. Under er en gjennomgang av alle feltene, og det finnes hjelpetekster i skjemaet. Om noe likevel skulle være uklart, ta kontakt med ditt institutt for hjelp.

 

Masteravtalen

 1. Arbeidstittel: Tittelen på masteroppgaven slik den ser ut på tidspunktet masteravtalen inngås. Denne vil kunne endre seg i løpet av tida man bruker på å skrive oppgaven, og endelig tittel skrives inn når oppgaven leveres. Derfor er dette feltet gitt navnet "Arbeidstittel".

 2. Etternavn: Ditt etternavn. Hentes for de fleste automatisk.

 3. Fornavn: Ditt fornavn, eventuelt etterfulgt av dine mellomnavn. Hentes for de fleste automatisk.

 4. Fødselsdato: Din fødselsdato. Hentes for de fleste automatisk. Man kan editere feltet manuelt (kalendervelgeren er ikke god til sitt bruk), da på formen dd.mm.åååå.

 5. E-post: E-postadressen knyttet opp mot din NTNU-bruker. Hentes for de fleste automatisk.

 6. Veileder: Din veileder, en person som i hovedregel skal være ansatt ved NTNU. Alle ansatte ved NTNU skal være å finne ved automatisk oppslag etter hvert som du skriver i dette feltet. Dersom du av noen grunn ikke greier å finne din valgte veileder gjennom bruk av dette feltet, bruker feltet under - "Veileder manuelt".

 7. Veileder manuelt: Dette feltet skal kun fylles ut dersom du ikke greide å registrere din veileder i feltet "Veileder". Her kan du skrive fritekst, kun ett navn, på formatet Fornavn EventuelleMellomnavn Etternavn.

 8. Sivilingeniørutdanning: Feltet brukes for beregning av innleveringsfrist, hvor du som går et sivilingeniørstudie har et par unntak som har innvirkning på beregningen av denne.
  Skrives oppgaven i utlandet Om du skriver oppgaven i utlandet vil x antall dager legges til innleveringsfristen din.
  Har du jobb som vit. ass. eller und. ass. i perioden? Om du jobber som vitenskapelig assistent eller undervisningsassisten samtidig som du skriver masteroppgave vil x antall dager legges til innleveringsfristen din. Antall dager avhenger av omfanget på jobben, og dette er noe studenten må søke til fakultet om (da må arbeidsavtalen ligge som vedlegg). Fakultetet vil da si hvor mange dager som kan legges til på innleveringsfristen.

 9. Emnekode: Om du finner emnekoden (f.eks. TPG4162) for emnet du skriver master i gjennom bruk av nedtrekksmenyen, velg riktig emne. Da vil ytterligere informasjon fylles inn automatisk i skjemaet.

 10. Finner ikke emnekode: Om du ikke finner emnekoden i nedtrekksmenyen, så setter du hake her, slik at du kan skrive inn emnekode manuelt i feltet som da åpner seg.

 11. Studieprogramkode: Her skriver du inn koden for studieprogrammet (f.eks. MTBYGG) du skriver masteroppgave på.

 12. Fakultet: Velg fakultetet du er tilknyttet i arbeidet med masteroppgaven. Dette feltet kan ha blitt satt automatisk ved valg av emnekode.

 13. Institutt: Velg instituttet du er tilknyttet i arbeidet med masteroppgaven. Dette feltet kan ha blitt satt automatisk ved valg av emnekode.

 14. Oppgavetekst/problembeskrivelse: Her skal du skrive oppgaveteksten/problembeskrivelsen slik den foreligger på det tidspunktet avtalen inngås. Dette er typisk bakgrunnen for arbeidet du skal gjøre, spørsmålene du skal jobbe for å besvare, i din masteroppgave.

 15. Medstudent: Dersom du skriver oppgave sammen med noen, så skal navnene på disse inkluderes i masteravtalen. Alle studenter ved NTNU skal være å finne ved automatisk oppslag etter hvert som du skriver i dette feltet. Dersom du av noen grunn ikke greier å finne dine medstudenter gjennom bruk av dette feltet, bruker feltet under - "Medstudent manuelt".

 16. Medstudent manuelt: Dette feltet skal kun fylles ut dersom du ikke greide å registrere dine medstudenter i feltet "Medstudent". Her kan du skrive fritekst, flere navn separert med linjeskift om nødvendig, på formatet Fornavn EventuelleMellomnavn Etternavn for hver medstudent.

 17. Medveileder: Dersom du har medveiledere i tillegg til din veileder, så skal navnene på disse inkluderes i masteravtalen. Alle ansatte ved NTNU skal være å finne ved automatisk oppslag etter hvert som du skriver i dette feltet. Dersom du av noen grunn ikke greier å finne dine medveiledere gjennom bruk av dette feltet, bruker feltet under - "Medveileder manuelt".

 18. Medveileder manuelt: Dette feltet skal kun fylles ut dersom du ikke greide å registrere dine medveiledere i feltet "Medveileder". Her kan du skrive fritekst, flere navn separert med linjeskift om nødvendig, på formatet Fornavn EventuelleMellomnavn Etternavn for hver medveileder.

 19. Emner: Vanligvis er emner som skal inngå i en mastergrad avtalt gjennom din studieplan, men i noen unntak skal emner avtales og inkluderes spesifikt i masteravtalen. Avklar dette hos eget institutt dersom du skal inkludere emner i denne masteravtalen. Hvis dette er viser seg å være tilfelle fyller du inn nødvendig informasjon per emne i tabellen som påbegynnes ved å velge "Legg til emne".

Samarbeidsavtalen

Skrives oppgaven i samarbeid med bedrift/ekstern virksomhet

 1. Bedrift/ekstern virksomhet: Navnet på virksomheten skal skrives her.
 2. Bedriftens kontaktperson: Bedriften skal stille med en kontaktperson som har nødvendig veiledningskompetanse og gi studenten tilstrekkelig veiledning i samarbeid med veileder ved NTNU. Navnet på din kontaktperson/veileder/el. hos virksomheten du skriver for skal skrives i dette feltet, på formen Fornavn EventuelleMellomnavn Etternavn.
 3. Utgifter knyttet til utførelse av oppgaven: Formålet med oppgaven er studentarbeid. Oppgaven utføres som ledd i studiet, og studenten skal ikke motta lønn eller lignende godtgjørelse fra bedriften. Dersom det er noen avtalte utgifter knyttet til utførelsen av oppgaven, utgifter som virksomheten/bedriften skal dekke, så skal disse beskrives så detaljert som mulig her.. 
 4. Utsatt offentliggjøring: Hovedregelen er at studentoppgaver skal være offentlige. I særlige tilfeller kan partene bli enig om at hele eller deler av oppgaven skal være undergitt utsatt offentliggjøring i maksimalt 3 år,  dvs. ikke tilgjengelig for andre enn student og bedrift i denne perioden. Her velges fra de fastsatte alternativene ett, to eller tre år med utsettelse for publiseringen. Dette gjøres i samråd med virksomhetene og din veileder på NTNU.l
 5. Begrunnelse for utsatt offentliggjøring: Her skal begrunnelsen for behovet for utsatt offentliggjøring beskrives i detalj

Avslutning

 1. Oppstartsdato: Tilsvarer uttaksdato, for de som bruker dette begrepet. Datoen man begynner å skrive på sin masteroppgave.

 2. Leveringsfrist: For mange beregnes denne automatisk (for de fleste er dette oppstartsdato pluss 140 dager + evt. jul/påske/tillegg for noen av studiene). Kontrollér at datoen er korrekt, sett eventuelt datoen som er riktig manuelt (automatikken kan overstyres). Du er ansvarlig for at riktig dato settes her; sjekk med ditt institutt.

 3. Denne kontrakten: er klar for levering Dersom du er ferdig med å registrere alt du skal ha med i din masteravtale, så setter du en hake i dette feltet før du lagrer. Når du da lagrer vil innholdet fryses, og du vil i løpet av kort tid motta en e-post med nedlastbare utgaver av dine avtaler. Om du ønsker å kunne redigere videre på avtalen, så lagrer du uten å sette en hake her; da vil du kunne fortsette å redigere neste gang du logger inn.

 4. Lagre: Du lagrer innholdet du har registrert ved å trykke på Lagre. Om du har satt en hake på feltet for at kontrakten er klar, så vil innholdet fryses, og avtalen er endelig. Hvis du ikke har satt en hake, så vil innholdet lagres, og du kan redigere videre på din avtale ved neste innlogging.
  Avbryt Dersom du ikke ønsker å lagre det du har registrert på avtalen siden du åpnet den, så velger du Avbryt. Endringer blir da ikke lagret.

Digital godkjenning

Masteravtalen godkjennes gjennom feideinnlogging.

 • Du som student godkjenner avtalen gjennom å levere avtalen som skissert under "avslutning".
 • Etter at du har levert avtalen vil du får en mail som forklarer at avtalen din nå sendes til veileder, og deretter instituttet, som skal godkjenne, eller eventuelt avvise avtalen.
 • Dersom avtalen din avvises får du beskjed via mail med kommentar om hva som må endres. Dette kan være begrunnet i eksempelvis at du har lagt inn feil innleveringsdato, eller at veileder ikke er enig i at problembeskrivelsen er det som har blitt diskutert. 

Bildetekst: dataflyt som viser hvordan den digitale godkjenningen er satt opp

 • Digital godkjenning gjelder for alle masteravtaler som leveres i SharePoint. For samarbeidsavtalene med eksterne aktører skal det fortsatt skrives ut og signeres manuelt. Du vil få beskjed om dette på mail når du leverer en masteravtale med samarbeidsavtale med ekstern aktør. 

Spørsmål om utfylling og innhold rettes til ditt institutt.

digitaleksamen@sa.ntnu.no kan kontaktes om veiledningen, eller den teksniske løsningen

0 Vedlegg
21099 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)