Utdanningsutvalget - UU

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området.

Temaside om råd og utvalg

Mandat for utdanningsutvalget ble fastsatt av Rektor 20.01.2012, jf. vedtak i NTNUs styre 12.10.11 (S-sak 51/11), med endringer vedtatt 02.01.2017.

Formål #

Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal bygge på fakultetenes tenk­ning og medvirke til at NTNU får helhetlig utdanningsstrategi, har relevante utdannings­tilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet. Utvalget skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle problemstillinger på fakultetsnivå.

Oppgaver #

I tråd med overordnete mål skal utvalget ta initiativ til og gi råd om

 • bruk og utforming av tverrfaglige og tverrfakultære emner og studieprogram
 • (universitets)pedagogiske støttetjenester
 • lærings- og utdanningskvalitet
 • struktur på og omfang av studieprogramporteføljen
 • dimensjonering av opptaksrammer og utdanningstilbud
 • kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og den årlige kvalitetsmeldingen

Utvalget har en særlig oppgave i å gi Rektor råd om

 • fellesemnene
 • Eksperter i team
 • institusjonelt samarbeid og alliansebygging som gjelder NTNUs utdanningsvirksomhet

Utvalget kan også gi Rektor råd om

 • uttalelser fra NTNU på eksterne høringssaker om utdanningsspørsmål
 • kandidater NTNU vil nominere til eksterne priser som gjelder utdanningsvirksomhet
 • søknader fra NTNU om tildeling av eksterne prosjektmidler som gjelder utdanningsvirksomhet

Utvalget drøfter saker etter eget initiativ, etter initiativ fra Rektor og saker som foreslås av fakultetene, forvaltningsutvalgene eller Studenttinget. Utdanningsutvalget kan etableres som referansegruppe for ulike utviklingsprogram. Dette vil bli vurdert fra sak til sak.

Sammensetning #

Utvalget ledes av prorektor for utdanning og har følgende medlemmer:

 • en prodekan for utdanning fra hvert fakultet (hvis prodekan ikke kan møte, kan en annen fra dekanatet møte i stedet)
 • to studenter oppnevnt av Studenttinget
 • lederne for Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL), Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) og Forvaltningsutvalget for den 3-årige ingeniørutdanningen (FUI)

Prorektor har sekretariatsansvaret for Utdanningsutvalget.

Medlemmer #

For 2017 hadde utvalget følgende sammensetning:

For medlemmer: Logg på møteverktøyet (Sharepoint)

Møter #

Møteplan våren 2018 #

 • Mandag 08.01.2018
 • Mandag 29.01.2018
 • Mandag 05.03.2018
 • Mandag 16.05.2018
 • Onsdag 02.05.2018
 • Mandag 11.06.2018

Møteplan høsten 2017 #

 • Mandag 04.09.2017
 • Mandag 25.09.2017
 • Mandag 16.10.2017
 • Mandag 20.11.2017
 • Mandag 11.12.2017

Alle møter starter kl 12:30 og slutter senest kl 15:45.

Møtereferat #

Møtereferater 2017 #

Møtereferater 2016 #

For fullstendig Møtebok for Utdanningsutvalget, som inneholder samtlige saksdokumenter i tilknytning til det enkelte møte, se følgende ePhorte-saksnummer:

2017/1046: Møtebok 2017
2016/1117: Møtebok 2016
2015/1243: Møtebok 2015
2014/1201: Møtebok 2014
2013/28:     Møtebok 2013

11 Vedlegg
3650 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)