Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter

Her finner du informasjon om hvordan du kan gå fram hvis du opplever uakseptabel adferd som for eksempel mobbing, seksuell trakassering, diskriminering og andre kritikkverdige forhold. Siden er for ansatte og studenter.

English version - Unacceptable behaviour - harassment and conflict

Se nettside om varsling

Hvordan går jeg frem for å klage? #

  1. Finn ut hvem du ønsker å rette klagen til. Det beste er at saken løses på lavest mulig ledelsesnivå, men du kan selv velge dette ut fra vurderinger om objektivitet og kompetanse hos mottaker og sakens kompleksitet. Dersom du ikke ønsker å ta kontakt med din leder eller leder på institutt eller fakultet, kan du ta kontakt med NTNUs personalsjef.
  2. En klage skal være skriftlig. Dersom du ikke kan eller vil skrive en klage selv, kan du få hjelp til dette der du henvender deg.  Klagen må inneholde: Navn på den/de som har opptrådt kritikkverdig, en konkret beskrivelse av hendelsen(-e) og ditt navn.
  3. Saken behandles gjennom NTNUs prosedyre for denne type saker. Det vil bli gjort en vurdering av kortsiktige tiltak som skjerming etc. mens saken pågår, avhengig av situasjon og behov. Du må regne med å måtte forklare saken under undersøkelsene. Du skal også kunne få informasjon om framdrift og konklusjon.
  4. Du har anledning til å anke saken dersom du mener at konklusjonen av undersøkelsen ikke er riktig.

Hvordan går jeg fram for å varsle? #

  • Det er flere kanaler for varsling. Arbeidstakere varsler internt når de varsler tjenestevei til nærmeste leder eller lederen på nivået over, til verneombud, tillitsvalgte eller til andre interne instanser som kan bidra til å løse saken. Også varsling på NTNU-nivå etter NTNUs retningslinjer regnes som intern varsling.
  • Varsling kan skje på ulike måter, per brev, epost, telefon eller ved direkte, muntlig henvendelse. Det stilles heller ikke bestemte krav til form og innhold i varselet. Men av hensyn til den videre oppfølging av saken, må det gå frem at det dreier seg om et varsel etter Arbeidsmiljøloven § 2-1 til § 2-5. Jo mer utfyllende saksbeskrivelsen er, desto lettere er det for mottaker av varselet å følge opp saken.
  • For mer veiledning se Varsling
  • NTNUs varslingsrutiner

Kan jeg være anonym? #

Ved varsling til ledelse eller verneombud skal det at du har sagt fra om være taushetsbelagt. Du kan imidlertid bli bedt om å vitne om det du har opplevd i undersøkelse av saken, enten saken gjelder deg eller om du har observert hendelsen. Ved klage vil det ikke være mulig å være anonym som avsender. Motparten har krav på å få informasjon. Også her vil du kunne bli bedt om å forklare deg i undersøkelser i saken. NTNU vil behandle saker med respekt og diskresjon så langt dette lar seg gjøre. Informasjon og detaljer som framkommer i undersøkelsen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig.

Når uakseptabel adferd rammer meg som: #

Ansatt ved NTNU #

Som ansatt skal du være beskyttet mot krenkelser av din verdighet. Arbeidsmiljøloven, diskrimineringsloven og NTNUs policy og håndteringsveiledning (pdf) sier noe om dette. NTNU ønsker at du skal være kjent med hvilke handlingsalternativer du har dersom du opplever deg utsatt for krenkelser. Det er opp til deg å velge hvilken måte du ønsker å håndtere situasjonen på.

Ett alternativ er å melde fra til arbeidsgiver. NTNU ønsker at du skal melde fra om slike forhold, slik at vi kan iverksette tiltak for at krenkelser ikke skal skje igjen. NTNU som arbeidsgiver skal sørge for at en klage blir tatt imot på en god måte, og at videre saksgang går riktig for seg. Det er opp til deg hvilket nivå i organisasjonen du ønsker å fremme klagen for. Det er imidlertid viktig å være klar over at det å melde fra om slike forhold ikke er det samme som at saken dermed er ute av verden. For å sikre en riktig og god saksgang, må du regne med å måtte forklare deg i en evt. videre undersøkelse av saken. Den du opplever har krenket deg og andre som kjenner til saken vil også bli involvert og kjent med situasjonen.

Dersom du ikke ønsker å melde fra til arbeidsgiver kan du forsøke å løse saken på egen hånd ved å konfrontere motparten. Det er imidlertid ikke en plikt eller forventning fra NTNU om at du skal gjøre dette.

Du kan også velge å ikke gjøre noe med saken. Velger du å ikke gjøre noe, må du være oppmerksom på at hevn, baksnakking, utskjelling og liknende som kan krenke påståtte krenkers verdighet, også kan være lovstridig.

Er du usikker, eller vet at du ikke ønsker å fremme en formell klage, kan du ta kontakt med tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten eller arbeidstilsynet for å drøfte saken uformelt og konfidensielt.

Velger du å snakke med en leder, kollega, verneombud eller rådgivere bør du være oppmerksom på at disse har plikt til å varsle arbeidsgiver dersom de har mistanke om at du er utsatt for lovbrudd.

Student ved NTNU #

Som student ved NTNU skal du ikke oppleve diskriminering og trakassering, samt situasjoner som kan gå utover liv og helse i undervisningssituasjonen. Dersom du ønsker å klage på krenkende eller uakseptabel oppførsel fra medstudenter eller ansatte, gjelder de samme retningslinjene som for ansatte ved NTNU (pdf).

Dersom du er usikker på om du vil melde saken formelt eller trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med helsetjenesten ved SiT.

Har arbeidssted ved NTNU, men er ansatt et annet sted #

NTNU inngår HMS-avtaler med samarbeidspartnere som har ansatte som oppholder seg i NTNUs bygninger og områder. Derfor er du beskyttet under vernebestemmelsene på lik linje med ansatte ved NTNU. Ved behov for bistand, ta kontakt med din egen arbeidsgiver. 

Når motpart er: #

Min leder #

Ledere har styringsrett, og kan med dette ta beslutninger som medarbeidere ikke er enige i. Ledere skal ikke utøve denne styringsretten eller opptre på en måte som har til hensikt eller virkning å krenke medarbeideres verdighet (f.eks. utskjelling, systematisk utelatelse av informasjon eller usaklig påleggelse av oppgaver som vedkommende er over-/underkvalifisert for).

Ønsker du å klage på din leder, er du på ingen måte forpliktet til å «gå i linja». Du kan enten melde saken til et overordnet nivå (for eksempel din leders leder) eller til personalsjefen ved NTNU. Saksbehandlingen vil foregå som normalt. Det kan hende at du blir plassert under en annen leder mens undersøkelser/saksbehandling pågår.

Kollega/kollegaer ved NTNU #

Opplever du adferd fra en eller flere kolleger som krenker din verdighet eller utsetter deg for helsefare, kan du velge flere handlingsmåter. En klagesak kan være en påkjenning både for enkeltpersoner og hele arbeidsmiljø, der flere parter er involvert. Det kan derfor være fornuftig å vurdere løsninger der at partene skjermes fra hverandre mens utredningen pågår.

Det er viktig å være klar over at påståtte krenker har krav på informasjon om hva klagen går ut på, samt å fremlegge sin versjon av saken. Det er arbeidsgivers ansvar å iverksette tiltak etter at saken er ferdig utredet. Øvrige ansatte kan ikke iverksette egne tiltak (utfrysning o.l) mens saken pågår. Dette krever at den som klager på en kollega må opptre ryddig, selv om situasjonen er krevende. 

En underordnet medarbeider #

Som leder har du et ansvar for forebygging og handtering av uakseptabel adferd. Du må også være i stand til å ta beslutninger som kan medføre uenighet i enheten, og motta motargumenter og reaksjoner på dette på en profesjonell måte.

Arbeidsmiljøloven gjelder også for deg som ansatt ved NTNU. I tilfeller der en eller flere av dine medarbeidere opptrer overfor deg på måter som er personlig krenkende, gjelder samme rutiner for deg som øvrige ansatte. Disse to rollene kan ofte gjøre saken kompleks og utfordrende, og krever stor grad av ryddighet.  Dersom du velger å melde en klage, er det viktig at håndteringen skjer på et nivå som ivaretar objektiviteten i saken. Det kan også være nødvendig at du ikke har et lederansvar overfor involverte medarbeidere mens saken utredes.

Student (er) #

Studenter som anklages for oppførsel som har til hensikt eller virkning å være krenkende eller helseskadelig, har på lik linje som ansatte, krav på informasjon om hva klagen går ut på og til å formidle sin versjon.

Ekstern motpart (f.eks. gjennom medier) #

Dersom en medarbeider ved NTNU blir trakassert eller krenket som resultat eller del av sitt arbeid (f.eks. offentlig formidling), har NTNU et arbeidsgiveransvar for beskyttelse og gjenopprettelse av helse og verdighet. Ta kontakt med din leder for å diskutere muligheter for utredning og tiltak.

Vitne til uakseptabel oppførsel #

Jeg er til stede i en akutt situasjon #

Tilkall hjelp dersom du vurderer situasjonen for truende til at du kan håndtere den. Opptre rolig, og bistå med hjelp så langt du kan uten å utsette deg selv eller andre for ytterligere fare. Skjerm deg selv og andre framfor å beskytte gjenstander eller inventar.

Konflikter i arbeidsmiljøet er forstyrrende #

Du har både rett og plikt til å melde om forhold som er forstyrrende eller ødeleggende for arbeidsmiljø, og som er krenkende eller skadelig for enkeltpersoner. Dersom du ikke har tillit til at din nærmeste leder kan handtere situasjonen på en tilfredsstillende måte, kan du ta kontakt med en annen/overordnet leder. Du kan også kontakte ditt verneombud. Som varsler har du krav på anonymitet.

Kolleger utsettes for uheldig belastning #

Som del av medvirkningsplikten skal du melde fra om dette til nærmeste leder som kan håndtere situasjonen på en tilfredsstillende måte. Du kan også varsle ditt verneombud. Uavhengig om den fornærmede kollegaen ønsker videre saksgang, gjelder medvirkningsplikten. Du kan imidlertid bruke skjønn der du vurderer alvorlighetsgrad og konsekvens av dette. Som varsler har du krav på anonymitet. 

Mistanke om straffbare forhold i virksomheten #

Dersom du oppdager forhold du mistenker kan være straffbart eller kritikkverdig (eks: underslag, juks, miljøkriminalitet), bør du melde fra om dette til nærmeste leder som kan håndtere situasjonen på en tilfredsstillende måte, eller verneombud. Som varsler har du krav på anonymitet. Du kan også melde i fra til politiet.

Noen har klaget på min oppførsel #

Ansatt #

Dersom du involveres som part i en klagesak har du har krav på informasjon om hva saken går ut på, og på å fremlegge din versjon av saken. Det skal ikke iverksettes tiltak mot deg, før saken er ferdig behandlet og det eventuelt er konkludert med at du har vært skyldig i noe straffbart. Du har anledning til å anke dersom du mener konklusjonen er uriktig.

Student #

Dersom du er part i en klagesak har du har krav på informasjon om hva saken går ut på, og du har krav på å fremlegge din versjon av saken. Universitetsloven regulerer hvilke tiltak (f.eks. utestengning) som kan iverksettes.  

Leder #

Dine rettigheter og plikter er som øvrige ansatte. Handler klagen om forhold som kan være lovstridige og ut over styringsretten du har som leder, skal du ikke behandle saken selv. Det er viktig at du opptrer saklig og riktig i arbeidsmiljøet. Er den/de som klager underlagt din ledelse, kan beste løsning være å endre dette rolleforholdet mens saken utredes. Søk gjerne råd fra din leder, HR/HMS-rådgivere eller lederkolleger. Du kan også ta kontakt med vernetjenesten.

Noen spør meg om råd som: #

Verneombud #

Ifølge arbeidsmiljøloven skal verneombudet handle dersom det er mistanke om forhold som kan gå ut over liv og helse. Dette gjelder også psykososiale forhold som konflikter, trakassering og vold. Det er viktig at du forteller den som søker råd hos deg om dette. Dersom du har mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven, bør du informere vedkommende om de muligheter man har, og konsekvensene slike saker medfører. Dersom vedkommende ikke ønsker å klage selv, skal du varsle til den/det du vurderer som riktig instans for en tilfredsstillende saksbehandling. Du bør også etterse at varslet blir fulgt opp på riktig måte.

Du har taushetsplikt om hvem som har henvendt seg til deg. Vernetjenesten er imidlertid pliktig til å handle uavhengig av taushetsplikt ved mistanke om fare for liv og helse.

Tillitsvalgt #

Du skal ivareta medlemmenes interesser etter lov og avtaleverk. Det er viktig at du forteller den som søker råd hva slags muligheter vedkommende har og hvilke konsekvenser slike saker medfører. Du har en rett til å melde i fra i organisasjonen, men ikke en plikt til dette dersom noen har søkt råd hos deg med ønske om konfidensialitet i saken.  I konfliktsaker kan tillitsvalgte bistå som bisittere. 

Leder #

Medarbeidere er ofte vante til å ta kontakt med ledere for å be om råd i fortrolighet, og dette tillitsforholdet er svært viktig i ledelsesutøvelsen. Det er likevel viktig å være klar over medvirkningsplikten din ved mistanke om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om fare for liv og helse. Dersom medarbeideren henvender seg til deg med en søknad om endring i arbeidsforholdet, og du mistenker at bakgrunnen er uakseptabel oppførsel fra andre, må du balansere mellom medarbeiderens rett til å ikke klage på andre og din plikt til å undersøke og handle. God skjønnsutøvelse og ryddighet er viktig.

Dersom du er usikker på hvordan du skal gå fram, eller har en personlig interesse eller preferanse i saken, bør du ha en lav terskel for å søke råd selv hos en lederkollega, leder på høyere nivå, HR/HMS-tjenesten ved NTNU eller hos Arbeidstilsynet.

Kollega #

Du har medvirkningsplikt dersom du blir kjent med forhold der det kan være brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om fare for liv og helse. Da skal du prinsipielt varsle enten til nærmeste eller ledervernetjenesten, selv om din kollega som har søkt om råd ikke ønsker å gå videre med saken.  Du skal ikke under noen omstendighet iverksette straffende tiltak (sladder, hevn, utestengelse, utskjelling og liknende) imot den som påstått har opptrådt uakseptabelt. Dersom du varsler, skal du kunne være anonym om du ønsker det, og det skal ikke medføre noen konsekvenser for deg.

Rådgiver/konsulent/sørvisansatt #

Informer den som henvender seg om slike saker om gjeldende retningslinjer, prosedyrer og lovverk. Er du usikker på hva som gjelder i typen saker som du får henvendelse om, er det viktig at du søker videre råd, eller henviser personen videre til de som kan hjelpe vedkommende.

Med mindre du er ansatt i bedriftshelsetjenesten eller er tillitsvalgt, har du plikt til å varsle ved mistanke om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om fare for liv og helse, dersom den som henvender seg ikke ønsker å klage på forholdet. Ta kontakt med arbeidsgiver eller vernetjenesten.

Hvem kan hjelpe meg? #

NTNU ønsker et trygt og utviklende arbeidsmiljø for studenter og ansatte. NTNU har ansvar for å forebygge harde personkonflikter, trakassering og andre lovbrudd. Ved uakseptabel oppførsel fra en eller flere enkeltpersoner, skal NTNU sørge for at dette blir håndtert på en god måte, og sørge for at arbeidsmiljøet blir gjenopprettet.

Policy #

Policy og håndteringsveiledning mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter  (pdf)

Les mer om temaet #

Relevante lenker #

Kontakt #

1 Vedlegg
44053 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)