Tilleggsprofiler IKT-studier IE

(Videresendt fra Tilleggsprofiler IKT-studier IME)

I sivilingeniørprogrammene datateknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, energi og miljø, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk og robotikk og studieretningen industriell matematikk, vil det være mulig å velge inn såkalte tilleggsprofiler. Dette er et tilbud om å legge til en tverrfaglig emnepakke med samfunnsnyttig tilknytting. Vi tilbyr profilene "Grønn IKT", "IKT i helse" og "Digital innovasjon".

For å få godkjent en tilleggsprofil må man velge en pakke bestående av 3 emner hvorav 2 er innenfor K-emneordningen i sivilingeniørstudiet, og 1 emne fra annet studieprogram fra de anbefalingene fra koordinatorene for tilleggsprofilene.

Ved fullført tilleggsprofil, vil man få synliggjort dette på vitnemålsvedlegget.

Grønn IKT #

«Grønn IKT» har fokus på løsninger og anvendelser der IKT direkte el. indirekte kan bidra til bedre utnyttelse av jordas ressurser, og dermed et mer miljøvennlig eller bærekraftig samfunn. Feltet består av to hovedretninger som både utfyller og stimulerer hverandre. På den ene side omfatter det bruk av IKT i løsninger og system for utvikling av et bedre samfunn, også kalt IKT for bærekraft. Noen eksempler kan være IKT for fornybar energi, bedre utnyttelse av energi, redusert forurensing, modellering av klima og økosystemer, samt energivennlige bygninger, transport og byer. På den andre siden omfatter feltet såkalt bærekraftig IKT. Med dette menes mer energieffektive IKT systemer der både maskinvare, programvare og sammensatte IKT systemer i vid forstand er utviklet for å redusere energibruken. Dette spenner over en stor del av IE-fakultets fagfelt; fra nettverk av små sensorer til datamaskiner i ulik størrelse og opp til superdatamaskiner.

Innenfor profilen «Grønn IKT» tilbys det en rekke emnepakker som hver representerer en av de mange mulige samfunnsnyttige retninger for bærekraftig IKT eller IKT for bærekraft. Eksempler på emnepakker er: Risiko og miljø, Sensornettverk for miljøovervåking, «Internett of Things» for et bedre samfunn, Energieffektiv kommunikasjon, Energivennlig klimamodellering, Energieffektiv datateknikk – fra materialer til beregninger, Transport i smarte byer, Smartgrid, Høsting av energi og Bærekraftige marine ressurser. Korte beskrivelser og forslag på fagsammensettinger finnes fra denne lenken. Merk at dette bare er eksempler. Det kan komme fler forslag, de kan bli endret og man kan foreslå egne emnepakker så lenge de er i tråd med de overordnete målsettinger for tilleggsprofilen.

Koordinator for tilleggsprofilen er Donn Morrison.

Digital innovasjon #

«Digital innovasjon» har fokus på kreativitet og løsninger for innovasjoner innen IKT fagene. Vi skal lage en møteplass der du kan identifisere deg med den kreative siden av innovasjon blandet med entreprenørskap og teknologiledelse. Vi vil skape en videreføring av innovasjonstankegangen i 1 og 2 årskurs og bruke case studier med nær kontakt med lokalt og nasjonalt næringsliv.

Innenfor profilen «Digital innovasjon» tilbys det en rekke emnepakker som hver representerer en av de mange mulige samfunnsnyttige retninger for digital innovasjon innen IKT.

Det må velges 3 emner fra følgende liste (minst 2 K-emner), for å få godkjent tilleggsprofilen:

 • RAD3600 Kreativitet og innovasjonsprosesser
 • KULT1102 Innovasjon, kultur og næring
 • TTK4600 Teknologiforståelse, innovasjon og produktutvikling
 • TMM4130 Produktutvikling og IT
 • SANT3600 Kulturforståelse for internasjonalt arbeidsliv (K-emne)
 • GEOG3518 Knowledge Management in a Global Economy (K-emne)
 • FI5206 Technology for a Good Society (K-emne)
 • TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer (K-emne)
 • TTM4165 IKT - Samfunn, strategi og marked (K-emne)
 • TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk (K-emne)
 • TPD4142 Design Thinking (K-emne)
 • TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking (K-emne)
 • TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling (K-emne)
 • TIØ5200 Prosjektorganisasjoner (K-emne)

Koordinator for tilleggsprofilen er Andrew Perkis.

IKT i helse #

IKT i helse retter oppmerksomheten mot bruk av IKT for å hente inn, overføre,  bearbeide og anvende helserelatert informasjon med betydning for helsen til enkeltmennesket eller befolkningen. Våre samfunn erfarer økende alder i populasjonen med derav følgende konsekvenser mhp sykdomsbildet og enkeltindividets daglige mestring av hverdagen. I det store bildet skaper dette betydelige ressursmessige utfordringer for helsevesenet. Teknologiløsninger blir stadig viktigere for å håndtere og avhjelpe behovene og folkets forventninger til helse- og omsorgstjenester.

Innenfor rammen av tilleggsprofilen vil det bli invitert til ett tematisk møte pr semester med presentasjon av relevante prosjekter med eksterne og interne foredragsholdere.

Målsettingen med tilleggsprofilen IKT i helse er å gi deg muligheten til å velge en faglig sammensetning bestående av tre valgbare emner for å vektlegge en samfunnsnyttig anvendelse av dine teknologikunnskaper. De tre emnene som skal velges, vil bestå av to komplementære emner (K-emner) og ett ingeniøremne fra et annet studieprogram enn ditt eget. Koordinator vil hjelpe til med å foreslå K-emner og ingeniøremne. Den valgte emnesammensetningen  skal  godkjennes av IE-fakultetet.

IKT faget spenner over et bredt felt; - overfor aktuelle anvendelser rettet mot helseområdet er f.eks følgende eksempler relevante:  sensorer, kommunikasjon, databehandling, kontrollsystemer, beslutningsstøtte, sikkerhet, etc. Disse fagområdene danner grunnlaget for de fire temaer som vi foreslår innen IKT i helse:

 • Biomedisinske sensorsystemer
 • Biologiske reguleringssystemer
 • Informasjonssystemer for helsedata
 • Analysemetoder for helsedata

Merk at det også er mulig å finne andre tema som samsvarer med den overordnete målsettingen. Har du en konkret idé eller forslag til tema, så ta gjerne kontakt med koordinator for å få diskutert muligheten.

Nedenfor finnes en liste over aktuelle K-emner. Koordinator vil kunne hjelpe med å foreslå ingeniøremner og sette sammen en egnet fagpakke som så godkjennes av fakultetet.  

Koordinator for tilleggsprofilen er Reinold Ellingsen. Spørsmål om valg av emner for de ulike foreslåtte temaer, eller forslag på nye varianter eller retninger innenfor IKT i helse, kan gjerne fremmes via e-post til koordinator.

Liste av relevante K-emner:

 • MFEL3010 Medicine for Students of Natural Sciences and Technology (Medisin for realfag - og teknologistudenter)
 • FI3107 Biotechnology and Ethics (Bioteknologi og etikk)
 • SOS2019 Vår sosiale virkelighet
 • FI5206 Technology for a Good Society (Technology for a Good Society)
 • TIØ4120 Operations Research, Introduction (Operasjonsanalyse, grunnkurs)
 • SOS2017 Safety and Organization (Sikkerhet og organisasjon)
 • TIØ4201 Risk Governance (Risikohåndtering)
 • FI5205 Corporate Responsibility end Ethics
 • SOS2018 Organizational Theory (Organisasjonsteori)
 • TPK5100 Project Planning and Control (Prosjektplanlegging og styring)
 • TTM4185 Security and robustness in ICT systems (Sikkerhet og robusthet i IKT-systemer)

Interessert i å ta en tilleggsprofil? #

De som er interessert i å ta en slik emnepakke må sende en mail til studier@ie.ntnu.no så vil en fra fakultetsadministrasjonen ta kontakt for videre planlegging. På grunn av begrenset plass, kan vi ikke garantere at alle som har lyst kan få ta en tilleggsprofil.

0 Vedlegg
21720 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)