Spørreundersøkelser

Her finner du informasjon om verktøyene Questback og SelectSurvey som brukes av studenter og vitenskapelig ansatte.

Skjemaverktøy til annet bruk - Machform

Spørreundersøkelser i Questback for studenter på Gjøvik #

Studenter på Gjøvik har mulighet for å lage spørreundersøkelser i Questback. Her får du tilgang til Questback, bruk din NTNU-epost når du registrerer deg. Studenter ved NTNU i Gjøvik krysser av for kategorien "NTNU i Gjøvik". Du vil først motta en e-post-bekreftelse på at du har søkt Questbackkonto. Så fort kontoen har blitt opprettet vil du få en ny e-post om at kontoen er klar til å aktiveres.

Spørreundersøkelser i SelectSurvey #

SU/NTNU-ITs system for spørreundersøkelser på nett heter "SelectSurvey". Systemet benyttes av studenter og ansatte ved SU-fakultetet, men andre ved NTNU kan også slippe til etter nærmere avtale. Med SelectSurvey kan man lage spørreskjema med ulike typer spørsmål, og svarene fra respondentene samles inn på vår server. Systemet inneholder et enkelt analyseverktøy, men de fleste velger å hente ut data for analyse i SPSS eller andre analyseverktøy. SelectSurvey kan også brukes til å lage påmeldingsskjemaer, avstemninger etc.

Vi gir tilgang til systemet på følgende betingelser:

 • Ansatte og studenter ved NTNU bruker systemet til ikke eksternfinansiert akademisk og administrativ virksomhet uten betaling.
 • Eksternfinansierte prosjekter og evt. brukere utenom NTNU (sistnevnte kun etter nærmere avtale) faktureres tilsvarende to timers arbeid for tilgangen. For arbeid utover dette (kun etter forhåndsavtale) faktureres pr. time.

Kontaktinformasjon #

Har du spørsmål om innholdet i skjemaet, f.eks. om spørremåtene eller sammenhengen mellom spørremåtene og den resulterende datastrukturen, eller om du ønsker at vi skal se over/kvalitetssikre skjemaet ditt, kontakter du Kyrre Svarva (kyrre.svarva@ntnu.no).

Tekniske spørsmål om virkemåten til Select Survey eller om utsending av undersøkelsen kan rettes til Håvard Aasen (havard.aasen@ntnu.no).


Få tilgang #

For å få tilgang ønsker vi at du sender oss en e-post med følgende informasjon:

 • Ditt NTNU-brukernavn
 • Ditt navn
 • Enhet (fakultet, enhet)
 • Send denne informasjonen til orakel@ntnu.no

Spørremåter #

 • Matrise - Ett svar pr rad (valg)
 • Matrise - Flere svar pr rad (avkryssing)
 • Matrise - Flere svar pr rad (tekstboks)
 • Matrise - Rangering (tall)
 • Rangering
 • Tekstboks
 • Dato
 • Bilde
 • HTML
 • Flere svar (avkryssing)
 • Tall
 • Ett svar (nedtrekk)
 • Ett svar (valg)
 • Fritekstsvar
 • Sann/usann
 • Ja/nei
 • Filopplasting

Forskningsetikk  #

Når det gjelder gjennomføring av spørreundersøkelser på nett er det viktig å merke seg reglene som gjelder for slik datainnsamling.

Dersom formålet med prosjektet er å skaffe ny kunnskap om sykdom eller helse (helse i vid forstand, inkl. psykisk/psykologisk helse), har man framleggingsplikt for Regional for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Se http://helseforskning.etikkom.no/.

For andre forsknings- eller kvalitetssikringsprosjekt der direkte eller indirekte personidentifiserende informasjon behandles på datamaskin, har man meldeplikt til Norsk senter for forskningsdata (NSD)  På grunn av den teoretiske muligheten for sporing av svarende maskiners IP-adresser har man meldeplikt for alle prosjekter som benytter spørreskjema på nett. Se http://www.nsd.uib.no/personvern/.

Innsamling av personidentifiserende data (inkl. datainnsamling via nettskjema) som ikke kan karakteriseres som forsknings- eller kvalitetssikringsprosjekt må også følge reglene for personvern.

For helt anonyme undersøkelser (dvs. uten meldeplikt) kan Kyrre Svarva (e-post: kyrre.svarva@ntnu.no) tilby hjelp med utforming av maskinlesbare papirskjema og skanning av utfylte skjema. MH-fakultetet har også et system for optisk papirbaserte skjema (kontakt: Enhet for anvendt klinisk forskning)

Se også #

Temaside om IT-hjelp

0 Vedlegg
17761 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)