Smittevern

Smittevern og smittereduserende tiltak #

Godkjent av: Sentral beredskapsledelse
Dato: 10.07.2020

English version: Infection control and steps to reduce transmission 

Se også: Smittevern for studenter | Smittevern - forelesers ansvar

I takt med at samfunnet nå gradvis åpnes noe opp vil flere mennesker etter hvert møtes. Dette kan også øke sannsynligheten for smittespredning.

Her finner du konkrete smitteverntiltak som gjelder på NTNU, samt informasjon, råd og korte videoer fra flere offentlige og sentrale kilder i Norge. Dette er et supplement til NTNUs retningslinje for fysisk oppmøte på campus og retningslinje for arbeid på laboratorier og verksteder.

Dette gjør du ved sterk mistanke om, eller ved påvist Covid-19 (koronasmitte).

Smitteveier – direkte og indirekte smittevei #

Koronaviruset (og dermed sykdommen covid-19) smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte som kan overføres via to mulige smitteveier: 

 • Direkte smittevei skjer gjennom lufta og ved direkte kontakt.
  • Smitte gjennom lufta er mulig når en syk person nyser eller hoster, og viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnene i øyne, nese eller munn til en annen person som står nært.   
  • Kontaktsmitte oppstår når virus overføres fra hender til den smittede og videre til en annen person, som gjennom egne hender bringer viruset i kontakt med sine slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Indirekte smittevei skjer når virussmitten går via gjenstander og overflater.
  • Koronaviruset kan overleve på overflater fra få timer til flere dager, avhengig av blant annet type overflate, temperatur og luftfuktighet.

Med kunnskap om hvordan smitte kan overføres, kan vi hindre spredning ved å bryte smitteveien med god hygiene og avstand.

Enkle og effektive smitteforebyggende tiltak #

 • Har du symptomer fra luftveiene, mistanke om koronasmitte eller er i karantene skal du holde deg hjemme 
 • Hyppig såpevask eller desinfeksjon av hendene 
 • Hyppig vask av gjenstander og overflater som berøres av mange 
 • Unngå å ta i ansiktet med hendene 
 • Unngå å hoste og nyse på andre
 • Host og nys i tørkepapir. Dersom du ikke har tørkepapir tilgjengelig, bruk albuekroken
 • Ikke håndhils
 • Unngå kyssing og klemming
 • Hold minimum 1 meter avstand til andre personer

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. 

Tiltak for å ivareta smittevern på campus #

Generelle tiltak #

 • Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruk videokonferanser i stedet for fysiske møter/samtaler/veiledninger/kurs der det er hensiktsmessig.  
 • Ha tørkepapir og hånddesinfeksjon lett tilgjengelig. Meld behov for utstyr i e-vaktmester.
 • Unngå å ta på de mest brukte berøringspunktene
  1. Bruk albuen til å åpne dører
  2. Bruk for eksempel tørkepapir når du tar på dørhåndtak
  3. Bruk for eksempel adgangskortet eller lillefingeren når du trykker inn adgangskoden din
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker på jobb.
 • Begrens deling av utstyr og materiell (for eksempel blyanter, penner, nettbrett, pc-er og lignende). Utstyr som må deles rengjøres av bruker selv etter bruk.
 • Rengjør gjerne også utstyr som ikke brukes av flere, for eksempel mobiltelefon. 
 • Begrens opphold i områder med stor gjennomgangstrafikk
 • Lag lokale rutiner for hygiene rundt tekjøkken/spiserom.
 • Begrens bruk av offentlig transport der det er mulig.
 • Dersom det er ansatte som arbeider ved flere campuser, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver campus. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe ved ulike campuser samme dag.
 • Alle ansatte har myndighet til  å be personer som bryter smittevernreglene om å enten rette seg etter reglene, eller forlate campus

Bruk av arealer på campus #

Dette avsnittet er flyttet ut i en egen retningslinje: Retningslinjer for bruk av arealer på campus.

Bruk av munnbind og vernebriller  #

Noen få arbeids- og undervisningssituasjoner på NTNU innebærer at 1 meters avstand ikke kan opprettholdes. I slike tilfeller kan det være behov for å bruke munnbind og vernebriller. Behovet for dette må risikovurderes i den enkelte arbeids- og undervisningssituasjon.

FHI anbefaler ikke bruk av munnbind så lenge det er liten eller ingen smitte i befolkningen (færre enn 20/100 000 tilfeller siste 14 dager i kommunen), men fraråder det heller ikke. FHI understreker at bruk av munnbind ikke kan erstatte, men være et supplement til de andre grunnleggende smitteverntiltakene. Smitterisikoen vil øke hvis man erstatter anbefalingen om avstand på minst 1 meter med bruk av munnbind.

Dersom munnbind skal brukes må det være av godkjent type og brukes på riktig måte. Medisinske munnbind type I og ikke-medisinske tøymunnbind med dokumentert filtreringsevne som oppfyller kvalitetskravene som er beskrevet og publisert etter en CEN workshop om munnbind, er anbefalt til bruk i det offentlige rom. 

Korrekt bruk av medisinske munnbind

Korrekt bruk av tøymunnbind

Tiltak ved sterk mistanke om, eller ved påvist covid-19 hos student/ansatt #

NTNU ber alle studenter og ansatte om å varsle dersom de har fått påvist covid-19 eller har sterk mistanke om smitte. Formålet med dette er å forhindre pågående smitte på NTNU sine campus. NTNU vil også bedre kunne samarbeide med kommunehelsetjenesten i deres arbeid med å ivareta smittesporing og forhindre videre smitte. Mottak og behandling av varselet skal ivareta personvernet på en forsvarlig måte, og koordineres fra NTNUs sentrale HMS-seksjon. HMS-seksjonen vil veilede aktuell enhet i hvilke aktiviteter som vil utløses av varselet, og vil anonymisere innholdet i varselet så langt det lar seg gjøre.

Den lokale enheten bistår, ved behov, kommunehelsetjenesten i Trondheim/Ålesund/Gjøvik som skal ivareta smittesporing. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er hensiktsmessige nærkontakter ved NTNU for hvert tilfelle, for blant annet å kunne bistå med opplysninger knyttet til smittesporing.

Rutine for varsling ved sterk mistanke om, eller påvist covid-19 hos student/ansatt #

 • Ved akutte luftveissymptomer når student/ansatt er tilstede på campus, skal student/ansatt forlate campus så snart som mulig. Se råd ved oppstått sykdom mens personer er tilstede på arbeidsplassen. Vurder behov for varsling.
 • Hvis du har fått påvist covid-19 smitte eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder eller studieveileder/foreleser.
 • Student/ansatt orienteres om formålet med at NTNU ber om denne informasjonen, og hvordan den vil bli behandlet, i henhold til intern rutine.
 • Den som har fått påvist covid-19 skal isoleres. Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus. 
 • Studenter eller ansatte som har vært i nærkontakt med en person med påvist covid-19 skal være i hjemmekarantene

Informasjon om smitteoverføring og håndhygiene  #

Håndvask er det viktigste middelet for å bryte smitteoverføring. Korte negler er lettere å holde rene enn lange. For at det skal være effektivt må det gjøres på riktig måte: Håndvask utføres med lunkent vann og flytende såpe. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Studenter og ansatte skal vaske hender og håndledd grundig, i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Vannkranen stenges etter endt håndtørk, bruk tørkepapiret til å lukke kranen med. 

Denne videoen fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser trinnene i korrekt utført håndvask

Både studenter og ansatte skal vaske hender 

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 
 • Når man kommer til campus 
 • Ved bytte av arbeidsrom eller arbeidsutstyr 
 • Etter hosting/ nysing og tørking av ansikt/ nesepussing 
 • Etter toalettbesøk 
 • Før hansker tas på og etter at hansker er tatt av 
 • Før og etter måltider 
 • Etter å ha vært ute 
 • Ved synlig skitne hender 

Dersom virus og bakterier var synlige  #

Denne videoen fra FHI viser hvordan smittestoff spres via hendene våre, og den synliggjør godt hvorfor håndvask er viktig. 

Bruk av hansker  #

Bruk av hansker reduserer ikke behovet for håndhygiene, fordi smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. FHI anbefaler ikke rutinemessig bruk av engangshansker. Denne filmsnutten viser hvorfor feil bruk av hansker utgjør en smitterisiko. Filmen er laget for helsetjenesten, men den har overføringsverdi med tanke på smitte av virus via hender. 

Hvis engangshansker skal benyttes er det viktig å vite hvordan man skal ta dem på og av. FHI har laget en film som viser riktig fremgangsmåte.

Hånddesinfeksjon  #

Koronaviruset er følsomt for alkohol, og hånddesinfisering kan gjøres dersom du ikke har tilgang på såpe og vann. Merk at effekten avhenger av at du bruker nok sprit til at håndledd og alle flater i hendene blir våte. La hendene lufttørke etterpå. Dersom hendene er synlig skitne vil ikke desinfeksjonen virke. 

Her kan du se en liten film om riktig hånddesinfeksjon

Hånddesinfeksjon kort oppsummert  #

 • Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig
 • Hånddesinfeksjon bør plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt på våte og/eller synlig skitne hender. Da bør håndvask utføres
 • Bruk nok håndsprit, fordel den over alle flater i hendene og håndledd og la det lufttørke 

Har du lyst til å fordype deg i kjemien og nanoteknologien bak såpe og sprit som middel mot virus kan du lese denne artikkelen fra Aftenposten: Vanlig håndsåpe fungerer bedre mot koronavirus enn Antibac.

Hjelp #

Gjennomføre risikovurdering 

Kilder til mer informasjon #

Fakta og råd fra myndighetene:

Sikresiden.no - smittevern

Korona i arbeidslivet (nyttig informasjon for å håndtere korona i arbeidslivet) - Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontakt #

HMS-seksjonen

Bedriftshelsetjenesten 

Endringslogg #

Endret 24.08.20

Oppdatering av tekst og lenker til FHI sin informasjon vedrørende munnbind i avsnittet om bruk av munnbind og vernebriller. 

Endret 09.08.20

Avsnittet Bruk av arealer på campus er tatt ut og erstattet av en egen retningslinje: Retningslinjer for bruk av arealer på campus.

Endret 06.08.20

Fjernet avsnittet "Rutiner for renhold" og erstattet dette med lenker til wiki om renhold under koronapandemien

Endret 10.07.20

Lagt til informasjon om antall deltakere og arrangementer under "Bruk av arealer på campus".

Endret 08.07.20

Nye avsnitt: "Tiltak ved sterk mistanke om, eller ved påvist Covid-19 hos student/ansatt" og "Rutine for varsling ved sterk mistanke om, eller påvist Covid-19 hos student/ansatt" erstatter de tidligere «Tiltak når akutte luftveissymptomer oppstår når student eller ansatt er tilstede på campus» og «Tiltak ved påvist Covid-19 hos student eller ansatt»

Endret 07.07.20

Nytt kulepunkt under generelle tiltak: "Alle ansatte har myndighet til  å be personer som bryter smittevernreglene om å enten rette seg etter reglene, eller forlate campus"

Endret 02.07.2020

 • Nytt avsnitt  «Tiltak når akutte luftveissymptomer oppstår når student eller ansatt er tilstede på campus»
 • Nytt innhold i avsnittet  «Tiltak ved påvist Covid-19 hos student eller ansatt»
 • I «Rutiner for renhold»:
  • Ny lenke i første kulepunkt
  • Nytt kulepunkt med svart kule (nr 3)

Oppdatert 10. juli 2020

0 Vedlegg
14010 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)