Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer

På denne siden finner du informasjon om, og lenker til hvordan du som sensor gjennomfører sensur i Inspera Assessment.

English version - Grading in Inspera Assessment - for employees and graders

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen 

 Logg inn i Inspera

Får du ikke logget inn? Se denne veiledningen.

NTNU planlegger en gradvis implementering av nytt sensurverktøy i Inspera - Marking 2.0 - høsten 2020. Ønsker du å utforske det nye verktøyet, se nærmere informasjon om innføring av nytt sensurverktøy og lenker til relevante brukerveiledninger her. Det er også utarbeidet et e-læringskurs om vurdering i Inspera Assessment som tar for seg det nye vurderingsverktøyet.

Før eksamen

Før du kan starte med sensur må nødvendig oppsett og tilganger være på plass. Dette gjøres i hovedsak av faglærer og studiekonsulent. Som sensor må du bidra til at du har en aktiv tilgang til Inspera, se nedenfor.

Forberede sensur – Dialog mellom faglærer og studiekonsulent

Før sensuren kan starte må faglærer og studiekonsulent avtale og sette opp arbeidsprosessen for sensuren, samt sikre at alle sensorer er registrert på rett måte. Se siden Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte.

Tilgang til besvarelser i Inspera som NTNU-ansatt

Alle vitenskapelige ansatte ved NTNU skal i utgangspunktet automatisk få tilgang til Inspera når de skal sensurere. Vær imidlertid oppmerksom på at før du kan starte sensuren:

 • Må faglærer og studiekonsulent ha satt deg opp som sensor i emnet. Dersom du ikke har brukt Inspera tidligere kan det hende du ikke får logget på før du er satt opp som sensor.
 • Må prøven være «åpnet for vurdering». Dette forutsetter blant annet at fristen for å levere besvarelser har løpt ut. Du vil ikke kunne se besvarelsene før dette.

Hvis du får logget deg på Inspera, men ikke finner besvarelser i Inspera, skyldes dette ofte at (1) innleveringsfristen ikke har løpt ut eller (2) det gjenstår noe i det studieadministrative arbeidet med å klargjøre for sensuren. Ta i så fall kontakt med studiekonsulenten på instituttet som administrerer eksamen.

For tilgang til Inspera for å lage eksamensoppgaver, se denne brukerveiledningen om tilgang til Inspera

Se siden Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte om du vil vite mer om nødvendig oppsett av sensuren.

Tilgang til besvarelser i Inspera som ekstern sensor

For å få tilgang til å sensurere i Inspera som ekstern sensor må følgende forutsetninger være på plass:

 1. Du er oppnevnt som sensor på fakultetet som er ansvarlig for emnet. Dette håndteres av fakultetet du har sensoroppdrag for.
 2. Du har tilgang til NTNUs IT-systemer via NTNU sin tilgangsavtale. Dette gjøres første gangen du er sensor, eller potensielt på nytt hvis det er svært lenge siden du sist var sensor. For å få tilgang må du:
  1. Fylle ut tilgangsavtalen, som du får tilsendt, digitalt.
  2. Ha mulighet til å benytte ID-porten for pålogging i Inspera. Dersom du ikke kan eller ønsker å benytte ID-porten må du aktivere din NTNU-bruker. Sensorer uten norsk ID-nummer må aktivere sin NTNU-bruker.
 3. Du er koblet til en prøve som skal sensureres i Inspera. Dette gjøres av studiekonsulenten på instituttet du har sensoroppdrag for. Når dette gjøres skal Inspera sende deg en automatisk utsendt e-post. Hvis du ikke får denne e-posten kan du dessverre være registrert med en gammel e-postadresse. Ta i så fall kontakt.
 4. Prøven må være «åpnet for vurdering». Dette forutsetter blant annet at fristen for å levere besvarelser har løpt ut. Du vil ikke kunne se besvarelsene før dette.

Hvis du får logget deg på Inspera, men ikke finner besvarelser i Inspera, skyldes dette ofte at (1) innleveringsfristen ikke har løpt ut eller (2) det gjenstår noe i det studieadministrative arbeidet med å klargjøre for sensuren. Ta i så fall kontakt med studiekonsulenten på instituttet som administrerer eksamen.

Forberedende informasjon om sensur ved NTNU

Følgende informasjon kan være relevant for ditt oppdrag som sensor. Du kan også få utfyllende informasjon fra instituttet du utfører sensoroppdrag for.

 • Oversikt over emner med emnebeskrivelse
 • Beskrivelse av karakterskala
 • Prosentfordelingsmetoden er en veiledende karaktergrenser som først og fremst benyttes innen teknologiemner
 • Det skal utarbeides sensurveiledning eller løsningsforslag i forbindelse med sensur. Dette skal være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter og tilgjengelig for studentene når sensur foreligger. Dersom du ikke har fått dette kan du ta kontakt med instituttet som har ansvar for eksamen.

Arbeidsprosess for sensur

1. Logge inn i Inspera

Logg inn med IDPorten eller din NTNU-FEIDE-konto, ved å følge lenken nedenfor.

Logg inn i Inspera

Får du ikke logget inn? Se denne veiledningen.

 Video: Videoen viser hvordan logge inn i Inspera som sensor

2. Vurdere besvarelsen - Inkludert tips til bruk av vurderingsverktøyet i Inspera

Se Inspera sin brukerdokumentasjon for sensur av kandidater. Se gjerne også Inspera sin video om sensur (Marking). Videoen er dessverre kun tilgjengelig på engelsk. Følgende andre artikler kan også være relevante for ditt sensurarbeid:

Det er på nåværende tidspunkt dessverre ikke mulig å endre vekting av oppgaver i Inspera under sensuren. Korrigering av feil i svaralternativene på flervalgsoppgaver må dessverre gjøres per kandidat. Inspera jobber med å forbedre begge disse momentene som del av nytt sensurverktøy (antagelig mot eksamensperioden høst 2020).

3. Godkjenne egen sensur

Se Inspera sin brukerdokumentasjon for godkjenning av egen sensur. Andre sensorer vil ikke se dine poeng før du har godkjent din sensur.

Hvis sensuren skjer i samarbeid mellom sensorene vil ikke godkjenning av egen sensur være nødvendig. Dette kalles «delt vurdering», og kan for eksempel benyttes når en sensor har sensurert oppgave 1-3 og en annen sensor oppgave 4-6. Sensorene kan her se og endre på poeng og karakter på alle oppgaver og det er da viktig at sensorene er enige om hvem som sensurerer hvilke oppgaver.

Om du er med i flere kommisjoner, kan prøven være satt opp slik at du enten (1) godkjenner hver enkelt kommisjon for seg eller (2) godkjenner alle kommisjonene du er med i samlet.

4. Godkjenne felles sensur

Se Inspera sin brukerdokumentasjon for godkjenning av felles sensur. Avhengig av hvordan faglærer og studiekonsulent har satt opp prøven må enten én, eller alle sensorene godkjenne felles sensur.

5. Kunngjøre sensur

Etter at sensorene har endelig godkjent sensuren, vil en studiekonsulent overføre sensuren til NTNUs studieadministrative system. Her kunngjøres sensuren for studentene. Det kan derfor gå noe tid fra du som sensor har godkjent sensuren, til studentene er kjent med resultatene sine.

Annen relevant informasjon om sensur

Plagiatkontroll

Inspera har verktøy for plagiatkontroll. Se siden Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera. Se også siden Juks på eksamen. Hva som ansees som juks vil være avhengig av blant annet hvilke forventninger som stilles til gjenbruk av tekst og sitering. Ulik grad av tekstlikhet med andre kilder/dokumenter må derfor vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Registrere sensur i Inspera - uten besvarelse i Inspera (analog eksamen, muntlig, mappe etc.)

Registrering av sensur i Inspera erstatter sensurprotokoll og sensurskjema på papir. Inspera kan benyttes til å registrere karakter i emner og vurderingsdeler som ikke er gjennomført i Inspera. Dette kan for eksempel være muntlig eller praktisk eksamen, papireksamen eller samlet karakter for en mappevurdering. 

 Video: Videoen viser hvordan gjennomføre sensurregistrering i Inspera Assessment

I sensurregistreringsprøven vises alle kandidatene som er oppmeldt i emnet. Du skal kun sette karakter på de kandidatene som har møtt/levert. Øvrige kandidater skal ikke gis karakter.

Sette karakterer ved bruk av Excel

På sensurregistreringsprøver, er det mange som velger å laste inn karakterer fra Excel framfor å registrere dem i Inspera. Dette er særlig utbredt i emner der karakteren som skal registreres baserer seg på flere vurderingsdeler, og beregningen av den samlede karakteren uansett er foretatt utenfor Inspera.

Ved import av karakterer fra Excel, som vist i videoen over, merk at:

 • Bokstavkarakterer (A-F) må skrives med store bokstaver og bestått/ikke bestått må skrives på formen Pass/NotPass.
 • Karakterer i Excel-fila vil erstatte karakterer som eventuelt er registrert i Inspera Assessment fra før.
 • Du kan laste opp ny Excel-fil når du vil. Nye opplastinger overskriver den forrige.
 • Tomme celler i karakter-kolonnen i Excel vil ikke overskrive karakterer som eventuelt er registrert i Inspera Assessment fra før.
 • Dersom du har gitt en kandidat karakter ved en feil, kan du tilbakestille/fjerne karakteren ved å klikke på "angre-pila" under "Din karakter".
 • Når en karakter først er lastet inn fra Excel, kan du endre karakteren som er gitt ved å klikke på en annen karakter.
 • Husk at du må godkjenne vurderingen når alle karakterer er satt.

Se også: Sensurere mappe i Inspera

Begrunnelse og klage på karakter i Inspera

På denne siden finner du informasjon om håndtering av begrunnelse og klage i Inspera. Under sensuren kan du skrive kommentarer og private notater i sensurverktøyet. Disse kan hjelpe deg om du skal gi studentene begrunnelse.

Godtgjørelse for sensoroppdrag

Ta kontakt med det instituttet som er oppdragsgiver for sensoroppdraget, for å avklare hvorvidt og hvordan du får godtgjørelse for arbeidet.

Hjelp og brukerstøtte

 • Problemer med pålogging: Orakeltjenesten 73 59 15 00 / digitaleksamen@sa.ntnu.no
 • Faglige spørsmål knyttet til emnet og eksamen: Instituttet som er ansvarlig for gjennomføring av eksamen
 • Administrative spørsmål knyttet til eksamen inkludert kandidater og oppsett av sensur: Instituttet som er ansvarlig for gjennomføring av eksamen
 • Denne brukerveiledningen og bruk av Inspera: Eksamenskontoret / digitaleksamen@sa.ntnu.no
1 Vedlegg
29368 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)