Salg eller oppdragsaktivitet

Vurdering om aktivitet er salg eller oppdragsprosjekt (BOA)

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om en ytelse er et salg eller et oppdragsprosjekt. I Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F-07-13) går det ikke et entydig skille mellom oppdragsfinansiert aktivitet og salg, og klassifiseringen må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

Kriterier #

Kriterier som brukes i vurderingen er aktivitetens art og omfang. Aktiviteter som etter sin art og omfang ikke naturlig kan klassifiseres som oppdragsfinansiert aktivitet kan i de fleste tilfeller klassifiseres som salg. Dette vil gjelde aktiviteter av mindre omfang der det forekommer transaksjoner, men der det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å etablere den formelle dokumentasjonen (kontrakt og sjekkliste) som kreves for oppdragsfinansiert aktivitet. I praksis vil det si at enkle, og ofte standardiserte aktiviteter av et mindre omfang (arbeidsmessig og økonomisk), vil kunne klassifiseres som salg.

Hjelpeskjema #

Hvis det er tvil om aktiviteten er salg eller oppdrag, kan en bruke hjelpeskjemaet hvor en vurderer ulike kriterier. Ettersom hvert enkelt tilfelle er unikt vil det være den enkeltes samlede vurdering basert på skjønn som blir avgjørende. Det anbefales at hjelpeskjemaet arkiveres sammen med faktura for å dokumentere vurderingen hvis konklusjonen er salg.

Kostnader og fortjeneste #

Ved salg skal kunden dekke alle direkte og indirekte kostnader som aktiviteten fører med seg og det skal beregnes en rimelig fortjeneste, jfr. EØS- regelverket som skal hindre ulovlig konkurransevridende offentlig støtte. Ved NTNU anbefales det en fortjeneste på minimum 5% ved salg og oppdragsfinansiert aktivitet. Personalkostnader ifb. utførelse av aktiviteten skal beregnes iht. totalkostmodellen (TDI), og det skal evt. beregnes mva iht. regelverket.

Fakturering #

Vurderes aktiviteten som salg skal det utarbeides en faktura for den utførte ytelsen, og inntekten krediteres enhetens ramme drift (RD).

Relatert informasjon #

Kontakt #


Har du spørsmål? Send epost til kontakt@okavd.ntnu.no

2 Vedlegg
8521 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)