Fakultetsstyret...

Saksdokumenter - Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 2003-2016

Saksdokumenter for Fakultetsstyret for Det medisinske fakultet (DMF) / Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) styreperioden 31.7.2013 - 31.07.1017: 

- 2017

Fra og med 2017 publiseres møteplan og møtedokumenter for Fakultet for medisin og helsevitenskap via NTNU eInnsyn: https://einnsyn.ntnu.no/eInnsyn/Dmb/Details/9?sourceDatabase=EPHORTE 
Utvalgsnavn: "MH-Fakultetsstyret".

- 2016 -

Seminar og styremøte 7. - 8. desember 2016

Møteinnkalling Fakultetsstyret.pdf  | Program styreseminaret.pdf

Møteprotokoll Fakultetsstyret.pdf

Innkalling og saksdokumenter samlet.pdf

Saksvedlegg: 

Presentasjoner:

 

Styremøte 8. september 2016

Møteinnkalling Fakultetsstyret.pdf

Protokoll Fakultetsstyret.pdf

Saksvedlegg: 

Presentasjoner: 

Styremøte 25. mai 2016

Møteinnkalling Fakultetsstyret.pdf

Protokoll Fakultetsstyret.pdf

Saksvedlegg: 

Presentasjoner: 

Styremøte 3. mars 2016

Protokoll Fakultetsstyret.pdf

Møteinnkalling Fakultetsstyret.pdf

Saksvedlegg: 

Presentasjoner: 

- 2015 -

Styremøte 2. desember 2015

Møteinnkalling (pdf)
Alle saker (unntatt vedlegg D-sak) samlet i et dokument (pdf)
Protokoll (pdf)

Saksdokumenter
Diskusjonssak
D-sak 04-15 Fusjon: Faglig organisering (pdf)
5 vedlegg til saken samlet i et dokument (90 sider) (pdf)

Styre/vedtakssaker
S-sak 05-15 Inntektsfordelingsmodellen 2016 (pdf)
S-sak 06-15 Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett (pdf)
S-sak 07-15 Møteplan 1. halvår 2016 (pdf)
S-sak 08-15 Eventuelt (pdf)

Presentasjoner i møtet
O-sak 19-15 Orientering fra fakultetsledelsen (pdf)
O-sak 20-15 Orientering om status fornyelse av medisinstudiet (pdf)
O-sak 21-15 Orientering om integrasjonsprosjektet St. Olavs Hospital - DMF (pdf)
D-sak 04-15 Fusjon: Faglig organisering (pdf)
S-sak 05-15 Inntektsfordelingsmodellen (pdf)
S-sak 06-15 Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett (pdf)

Styremøte 27. august 2015

Møteinnkalling (pdf)
Alle saker samlet i et dokument for eventuell utskrift (pdf)
Protokoll (pdf)

SAKSDOKUMENTER
Orienteringssaker

O-sak 14-15 Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan (pdf)
O-sak 17-15 Status for HMS-arbeid ved DMF (pdf)

Diskusjonssak
D-sak 03-15 Faglig profil etter fusjonsprofilen (pdf)
                     Vedlegg (pdf)

Styre/vedtakssak
S-sak 04-15 Eventuelt (pdf)

Presentasjoner i møtet
O-sak 12-15 Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF; (pdf)
Nye muligheter innen befolkningsgenetikk ved DMF; Oddgeir Lingaas Holmen
O-sak 13-15 Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF (pdf)
O-sak 14-15 Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan (pdf)
O-sak 15-15 Poenggrenser fra studentopptak 2015 (pdf)
O-sak 16-15 Status for omleggingen av spesialistutdanningen for leger (pdf)
O-sak 17-15 Status for HMS-arbeid ved DMF (pdf)

Styremøte 3. juni 2015

Møteinnkalling revidert 02.06.15 (pdf)
Alle saker samlet i et dokument for eventuell utskrift (pdf)
Protokoll (pdf)

SAKSDOKUMENTER
Styre/vedtakssak
S-sak 02-15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset (pdf)
    Vedlegg 1 (pdf)
    Vedlegg 2 (pdf)
    Vedlegg 3 (pdf)

S-sak 03-15 Eventuelt (pdf)

Presentasjoner i møtet
O-sak 07-15 Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF (pdf)
O-sak 08-15 Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF; Medisinsk museum (pdf)
O-sak 09-15 Sammenslåing mellom NTNU og HiST, HiÅ og HiG - status (pdf)
O-sak 10-15 Søknadstall for opptak til DMFs studieprogram høstgen 2015 (pdf)

S-sak 02-15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset (pdf)

Styremøte 6. mars 2015

Møteinnkalling (pdf)
Alle saker samlet i et dokument for eventuell utskrift (pdf)
Protokoll (pdf)

SAKSDOKUMENTER
Orienteringssaker
O-sak 03-15 Økonomirapport 2014 (pdf)
O-sak 04-15 Status for implementering av endringer i studieplanen for profesjonsstudiet i medisin (pdf)

Diskusjonssaker
D-sak 01-15 Mulige organisatoriske kosekvenser av NTNUs fusjonsvedtak og av videre integrasjon med universitetssykehuset

Bakgrunnsdokumenter:
NTNUs styrevedtak (pdf) og Notat til styret (pdf)
Skisse til tidsplan (pdf)
Nettsider integrasjonsseminar DMF – St. Olav

D-sak 02-15 Seniorpolitikk ved DMF

Bakgrunnsdokumenter:
Blogg «Pensjonsalderen i akademia»
Invitasjon til frokostmøte om seniorpolitikk (pdf)

Styre/vedtakssak
S-sak 01-15 Eventuelt (pdf)

Presentasjoner i møtet
O-sak 01-15 Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF (pdf)
O-sak 02-15 Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF (pdf)
O-sak 03-15 Økonomirapport 2014 (pdf)
O-sak 04-15 Status for implementering av endringer i studieplanen for profesjonsstudiet i medisin (pdf)
O-sak 05-15 Status og fremdrift for HUNT4 (pdf)
O-sak 06-15 Tildelinger fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU 2014 (pdf)
D-sak 01-15 Mulige organisatoriske konsekvenser av NTNUs fusjonsvedtak og av videre integrasjon med universitetssykehuset (pdf)

- 2014 -

Styremøte 12. desember 2014

Møteinnkalling (pdf)
Alle saker samlet i et dokument for evnt. utskrift (pdf)
Protokoll (pdf)

SAKSDOKUMENTER
Orienteringssaker
O-sak 20-14 Status for HMS-arbeid og avviksmeldinger ved DMF (pdf)

Diskusjonssak
D-sak 03-14 Eventuell økning av antall medisinerstudenter, hva betyr det for DMF (pdf)

Styre/vedtakssaker
S-sak 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018 (pdf)
S-sak 08-14 Intern budsjettfordelingsmodell 2015 (pdf)
S-sak 09-14 Fornyelse av profesjonsstudiet i medisin (pdf)
S-sak 10-14 Møtedager 2015 for Fakultetsstyret ved DMF (pdf)
S-sak 11-14 Eventuelt (pdf)

Presentasjoner i møtet
O-sak 18-14 Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF - Nobelveckan (pdf)
O-sak 19-14 Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF (pdf)
O-sak 20-14 Staus for HMS-arbeid og avviksmeldinger ved DMF (pdf)
O-sak 21-14 Joint Research Unit, St. Olavs Hospital - DMF (pdf)
D-sak 03-14 Eventuell økning av antall medisinerstudenter, hva betyr det for DMF (pdf)
S-sak 07-14 og 08-14 Budsjett og fordelinger (pdf)
S-sak 09-14 Fornyelse av profesjonsstudiet i medisin (pdf)

Styremøte 29. august 2014

Møteinnkalling (pdf)
Alle saker samlet i et dokument for utskrift (pdf)
Protokoll (pdf)

SAKSDOKUMENTER
Styre/vedtakssaker
S-sak 05-14 Fokusområder og langstidsbudsjett 2015-2018 (pdf) og vedlegg Statusrapport (pdf)
S-sak 06-14 Eventuelt (pdf)

Diskusjonssak
D-sak 02-14 Innspill til Helsedirektoratets høring om fremtidig spesialitutdanning (pdf)
vedlegg:
Spesialitetsstruktur og -innhold - høringsutkast juni 2014 (pdf)
Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur – høringsutkast (pdf)
Spesialitetsstruktur i samfunns- og allmenmedisin (pdf)
Nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak (pdf)
Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak (pdf)
se også Helsedirektoratets nettside

Orienteringssak
O-sak 16-14 Opptaksstatistikk høsten 2014 (pdf)
O-sak 17-14 SAKS: Samordning, Ansvarsfordeling, Konsentrasjon og Sammenslåing(pdf)

Presentasjoner i møtet
S-sak 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett 2015-2018 (pdf)
D-sak 02-14 Innspill til Helsedirektoratets høring om fremtidig spesialistutdanning (pdf)
O-sak 14-14 Orientering fra Fakultetsledelsen ved DMF (pdf)
O-sak 15-14 Status for gjennomgang av medisinstudiet (pdf)
O-sak 16-14 Opptaksstatistikk høsten 2014 (pdf)
O-sak 17-14 SAKS: Samordning, Ansvarsdeling, Konsentrasjon og Sammenslåing (pdf)

Styremøte 30. april 2014

Møteinnkalling (pdf)
Protokoll (pdf)

SAKSDOKUMENTER
Styre/vedtakssaker

S-sak 03-14 Hovedprinsipper for forvaltning av internhusleie ved DMF (pdf)
S-sak 04-14 Møtedatoer høsten 2014

Diskusjonssak
D-sak 01-14 Innovasjonssatsing ved DMF (pdf)

Presentasjoner i møtet
S-sak 03-14 Hovedprinsipper for forvaltning av internhusleie ved DMF (pdf)
D-sak 01-14 Innovasjonssatsing ved DMF (pdf)
O-sak 10-14 Orientering fra dekanen ( pdf)
O-sak 11-14 Oppfølging av Forskningsrådets fagevaluering 2011 (pdf)
O-sak 12-14 Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF (pdf)

Styremøte 28. februar 2014

Møteinnkalling (pdf)
Protokoll (pdf)

SAKSDOKUMENTER og PRESENTASJONER I MØTET
Diskusjonssaker
OS 1/14 HelseOmsorg21 – Status og kommentarer fra Det medisinske fakultet (pdf)
OS 3/14 Campusutvikling ved NTNU – Visjonsrapporten (pdf)

Vedtakssaker
ST 2/14 Regnskap for Det medisinske fakultet 2013 (pdf)

Orienteringssaker
OS 4/14 Oppfølging av Forskningsrådets fagevaluering 2011 (pdf)
OS 5/14 HUNT4 – finansiering og faglig plattform (pdf)
OS 6/14 Orientering fra den faglige virksomheten (pdf)
OS 7/14 Det medisinske fakultets studieprogramportefølje 2014 (pdf)
OS 8/14 Orienteringer fra fakultetsledelsen (pdf)

- 2013 -

Styremøte 20. desember 2013

Møteinnkalling (pdf)
Protokoll (pdf)

SAKSDOKUMENTER
Styre/vedtakssaker
S-sak 10-13 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2013 (pdf)
S-sak 11-13 Budsjett 2014 (pdf)
S-sak 12-13 Intern budsjettfordelingsmodell 2014 (pdf)
S-sak 13-13 Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene (pdf)
S-sak 14-13 Møtedatoer for Fakultetsstyret våren 2014 (pdf)

Presentasjoner i møtet
O-sak 15-13 Status kvalitetssikringssystemet for utdanning (pdf)
O-sak 16-13 Status flytting av Institutt for bevegelsesvitenskap ved DMF (pdf)
S-sak 11-13 Budsjett 2014 (pdf)
S-sak 13-13 Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene (pdf)

Styremøte 27. november 2013

Kun en sak på dette møtet: Gjennomgang av Økonomi og budsjettmodell ved DMF. 

Møteinnkalling (pdf)
Protokoll (pdf)

O-sak 12-13 Økonomi- og budsjettmodell ved DMF (pdf)

Styresamling inkludert styremøte 17. - 18. september 2013

Program/Møteinnkalling (pdf)
Sakspapirer, presentasjoner og oversikt over deltagere 
Protokoll (pdf)

 

8 Vedlegg
3037 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)