Søk om støtte til åpen publisering

NTNU har et publiseringsfond der personer med tilknytning til NTNU kan søke om midler for åpen publisering i vitenskapelige tidsskrifter og bøker.

English version - How to apply for Open Access funding


Ser du etter noe annet? Temaside om publisering | Sider merket med Open Access


Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler #

 1. Fondet gir støtte til dekning av forfatterbetaling (APC) i Open Access tidsskrifter.
  • Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals, DOAJ.
  • Tidsskriftet skal være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler.
  • Det gis ikke støtte til tilleggsavgifter, fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang osv.
  • Det gis ikke støtte til publisering i hybridtidsskrifter (abonnementsfinansierte).
 2. Det er bare korresponderende forfatter (Corresponding Author) som kan søke om støtte. Det er den forfatter som er ansvarlig for å sende inn manuskriptet til tidsskriftet og som følger opp publiseringsprosessen. Vedkommende må ha tilhørighet til NTNU som tilsatt, student, eksternfinansiert stipendiat eller gjesteforsker. Denne tilhørigheten skal også framkomme i artikkelen, ved angivelse av forfatterens institusjonsadresse.
 3. Normalt gis det ikke støtte til artikler som er resultat av ekstern finansiering der midlene kan dekke forfatterbetaling. Forskningsrådet har imidlertid besluttet at artikkelavgifter ikke skal inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader, men vil i stedet støtte NTNUs fond. Betaling for vitenskapelige OA-artikler knyttet til Norges forskningsråd skjer gjennom fondet.
 4. Artikkelen skal registreres i Cristin og publisert versjon lastes opp straks etter publisering.
 5. Man kan søke om støtte når som helst i prosessen før artikkelen er publisert. Søknad om støtte sendes til publishing@ub.ntnu.no
 6. Utbetaling fra publiseringsfondet skjer etter at artikkelen er publisert, registrert i Cristin og fil med den publiserte artikkelen er lastet opp i Cristin. 
 7. Retningslinjene vedtas av Rektor og administreres av NTNU Universitetsbiblioteket.
  • Retningslinjene kan endres uten varsel, men det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
  • Avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Søknadskjema for tidsskriftartikler #

Søknadskjema

Retningslinjer for støtte til åpen publisering av bøker og kapitler #

 1. Fondet gir støtte til dekning av publiseringsavgift i rene Open Access-bøker, dvs at bøkene i sin helhet skal gjøres åpent tilgjengelig på nett og ha en Creative Commons-lisens.
  • Støttebeløpet vurderes ut fra totalkostnad på utgivelsen og andel NTNU-forfattere.
  • Forlaget skal være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler.
  • Det gis ikke støtte til kostnader for allerede publiserte bøker.
  • Antologiene eller monografiene skal være fagfellevurderte (vitenskapelige).
 2. Det er bare forfattere av monografier, redaktører for antologier eller forfattere av kapitler i antologier som kan søke. Vedkommende skal være korresponderende forfatter og ha tilhørighet til NTNU. Denne tilhørigheten skal også framkomme i publikasjonen, ved angivelse av forfatterens institusjonsadresse.
 3. Normalt gis det ikke støtte til publikasjoner som er resultat av ekstern finansiering.
 4. Publikasjonen skal registreres i Cristin og publisert versjon lastes opp straks etter publisering.
 5. Send søknad om støtte til publishing@ub.ntnu.no når som helst før boka er publisert.
 6. Utbetaling fra publiseringsfondet skjer etter at boka er publisert, registrert i Cristin og fil med den publiserte boka er lastet opp i Cristin. 
 7. Retningslinjene vedtas av Rektor og administreres av NTNU Universitetsbiblioteket.
  • Retningslinjene kan endres uten varsel, men det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
  • Avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket

1 Vedlegg
28611 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)