Risikovurdering

Risikovurdering er en systematisk gjennomgang av hva som kan gå galt på arbeidsplassen. Risikovurdering brukes for å vurdere om eksisterende tiltak er gode nok, eller om enheten må iverksette og gjennomføre nye tiltak for å redusere risikoen.

English version - Risk assessment

Temaside om HMS | Sider merket med HMS | Sider merket med risikovurdering

Risikovurdering og RiskManager #

Risikovurdering skal registreres i RiskManager, NTNUs digitale system for risikovurdering.

Linjeleders ansvar #

Linjeleder skal påse at det blir gjennomført risikovurderinger ved enheten. Linjeleder skal gjøre seg kjent med viktige risikoforhold. På bakgrunn av risikovurderinger skal linjeleder sørge for at det utarbeides handlingsplaner og blir gjennomført tiltak for å minimere risiko.  

Hva skal risikovurderes innen helse, miljø og sikkerhet (HMS)? #

Alt som kan forårsake skade på mennesker, materiell/utstyr eller ytre miljø skal risikovurderes. Husk at risiko ikke bare handler om fysiske, umiddelbare farer. De hyppigste årsakene til fravær fra arbeidslivet er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. Risikovurdering må derfor også omfatte slike forhold.

Hva skal risikovurdering gi svar på? #

 • Hva kan gå galt (uønsket hendelse)?
 • Hvor stor er sannsynligheten for at det går galt?
 • Hva er konsekvensene hvis det går galt?
 • Hvilke tiltak er iverksatt? Må nye tiltak iverksettes?
 • Hvem skal gjennomføre tiltakene, når og hvordan?

Når skal risikovurdering gjennomføres? #

Arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser skal risikovurderes:

 • før en ny arbeidsoppgave eller arbeidsprosess blir satt i gang
 • hvis arbeidsoppgaven eller arbeidsprosessen endres slik at risikoen blir vesentlig endret
 • hvis enheten skal kjøpe inn nytt utstyr som kan medføre skade på mennesker, materiell/utstyr eller ytre miljø
 • regelmessig, for eksempel annethvert år

Områder som kan høre med i en risikovurdering #

Arbeid i høyden #

 • Er det fare for fall fra tak, trapper, stillaser, master eller annet?
 • Kan gjenstander falle ned og treffe noen?

Hjelpemidler for å risikovurdere arbeid i høyden:

Brann- og elsikkerhet #

 • Er elektrisk opplegg i orden? Dårlige ledninger?
 • Er det tilstrekkelige rømningsveier? Er rømningsveiene åpne?
 • Blir det arbeidet med eller lagret stoffer som representerer særlig fare for brann eller eksplosjon?
 • Finnes det trykksystemer, for eksempel dampkjeler, trykkluftflasker og lignende?
 • Er det fare for støveksplosjoner?

Hjelpemidler for å risikovurdere brann- og elsikkerhet:

Ergonomi #

 • Er det fare for akutte ryggskader?
 • Er det fare for slitasjeskader, stresshodepine, senebetennelser eller lignende?
 • Er det fare for vibrasjonsskader fra verktøy?
 • Er støynivået høyt?
 • Er det tilstrekkelig lys for ulike arbeidsoperasjoner? (Husk at lysbehovet øker med alderen)
 • Arbeides det under spesielt lave eller høye temperaturer?

Arbeidsstilling, belastning og varighet av arbeidet er spesielt viktige å vurdere. Avgjør om akutte helseeffekter eller langtidseffekter skal risikovurderes. Vurder ergonomiske forhold knyttet til nytt arbeidsutstyr før utstyret blir kjøpt inn.

Hjelpemidler for å risikovurdere ergonomi:

Kjemikalier #

Risikovurdering av kjemikaliers iboende egenskaper og bruk av enkeltkjemikalier skal gjøres i NTNUs stoffkartotek, ECO Archive.

Arbeidsprosesser hvor kjemikalier brukes skal risikovurderes i RiskManager:

 • Er det fare for kjemikaliesprut?
 • Er det fare for skader på huden; eksem, etsning eller lignende?
 • Er noen av stoffene allergifremmende? Kreftfremkallende? Reproduksjonsskadelige?
 • Arbeides det med løsemidler?

Hjelpemidler for å risikovurdere arbeid med kjemikalier:

Strålekilder #

Risikovurdering av strålekilder skal ivaretas av faglig ansvarlige personer, se Strålevern - ansvar og oppgaver

Hjelpemidler for å risikovurdere arbeid med strålekilder:

Maskiner #

 • Er det fare for kutt- eller klemskader?
 • Er det fare for velt eller utforkjøringer?
 • Er det fare for påkjøringer fra maskiner, trucker eller annet?

Hjelpemidler for å risikovurdere arbeid med maskiner:

Psykososialt arbeidsmiljø #

 • Er arbeidsbelastning, tidsfrister, arbeidstid med mer forsvarlig?
 • Forekommer det konflikter, mobbing eller lignende, og er det rutiner for å håndtere dette?
 • Kan den ansatte påvirke egen arbeidssituasjon med tanke på ansvar, tempo, medvirkning?
 • Er det fare for å bli angrepet eller truet?
 • Arbeider noen alene, kanskje med ansvar for penger eller andre verdier?
 • Foregår arbeid utenom ordinær arbeidstid?

Informasjonskilder #

Følgende kan være gode informasjonskilder til risikovurderingen:

 • HMS-avvik
 • HMS-runder
 • Målrettede helseundersøkelser - Er det identifisert fellestrekk i resultatene?
 • Sykemeldingsstatistikk -Hva er de hyppigste årsakene til sykefravær?
 • Arbeidsmiljøundersøkelsen - Hvilke funn er gjort ved enheten?
 • Sikkerhetsdatablad/kjemikalie- og gassbeholdning - Hvilke helseeffekter har stoffet? Hvor store mengder brukes? Brukes avtrekksskap/personlig verneutstyr?
 • Yrkeshygieniske rapporter - Hvor stor er eksponeringen? Hvilke helseeffekter kan eksponeringen ha?
 • Brukerveiledning til utstyr -  Kan bruk av utstyr medføre helse- og/eller miljøskadelige effekter?

Roller og lesetilgang #

Roller i risikovurderingssystemet #

 • "Ansvarlig" oppretter ny risikovurdering og har full redigeringstilgang på risikovurderingen. Ansvarlig kan tildele følgende roller til aktuelle personer; "deltaker" og "leser".
 • Deltaker har full redigeringstilgang på risikovurderingen, og kan tildele/endre på lesetilgang og/eller redigeringstilgang til risikovurderingen.
 • Leser har kun lesetilgang til risikovurderingen. Kan ikke redigere risikovurderingen, eller gi andre tilgang.

Lesetilgang #

 • Alle rollene beskrevet ovenfor har lesetilgang til den aktuelle risikovurderingen.
 • Dekan, instituttleder, behandler i avvikssystemet og verneombud har lesetilgang til risikovurderinger som hører til deres enhet, f.eks. fakultet/institutt, inkl. underliggende enheter.

Test-område risikovurderingssystem #

Dersom du ønsker å teste risikovurderingssystemet uten at risikovurderinger lagres i NTNUs ordinære risikovurderingssystem (produksjon),  har vi satt opp et test-område. Her kan du teste alt du ønsker. Test-området skal fungere som det ordinære systemet.

Logg på test-området: https://avviktest.ntnu.no/Risk 

Når du jobber i test-området må du være klar over følgende:

 • Ingen risikovurderinger som du ønsker å ta vare på skal legges inn her.
 • Risikovurderinger kan ikke kopieres over fra test-området til det ordinære risikovurderingssystemet.
 • Epost-varsling er deaktivert - det sendes ikke varsler slik det gjøres i det ordinære risikovurderingssystemet.
 • Hastigheten kan oppleves som lavere enn i det ordinære risikovurderingssystemet. 

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 31. oktober 2013 - HMSRV2608 - ePhorte 2013/11326 

10 Vedlegg
55246 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)