Ordinære regler for bruk av arealer

(Videresendt fra Regler for bruk av arealer)

Driftspersonell i Campusservice har myndighet til å stanse aktivitet dersom regler for bruk av NTNUs arealer og campusområder brytes.

Maksimalt antall personer tillatt i et rom skal ikke overstiges.
For mer informasjon om lån av lokaler, se siden Lån av lokaler og siden Arrangement og samlinger under Covid-19. Her finner du også regler for bruk av alkohol.

English version - Area regulations

Bruk av elektriske artikler, gass og ild #

Elektrisk utstyr knyttet til matlaging/kjøkken #

Småelektrisk utstyr skal kun brukes på plasser godkjent av Campusservice. Det skal alltid være fastmontert tidsur i vegg ved bruk av småelektrisk utstyr.

El-ovner #

Det skal ikke brukes frittstående varmeovner. Unntak avtales med Campusservice.

Gass/brannfarlig vare #

Bruk og lagring av kjemikalier og gasser, skal håndteres i henhold til gjeldende forskrifter som blant annet krever risikovurdering.

Bruk av skjøteledninger og ladere #

Bruk av skjøteledninger skal være godkjent av Campusservice. Mobilladere skal tas ut av støpselet når de ikke er i bruk.

Levende lys #

Det er ikke tillatt med levende lys i NTNUs eide og leide bygg.

Unntak er levende lys i forbindelse med minnesamvær. Det skal da alltid være folk til stede i rommet og en som har ansvar for å slukke lysene.

Grilling av mat #

 • Grilling skal ikke foregå nærmere bygg enn 8 meter. Underlaget skal være sand, stein eller asfalt. Grillen skal være betjent til den er avkjølt. Området skal ryddes etter bruk.
 • Større, organiserte aktiviteter er søknadspliktige, se regler for lån av lokaler.

Flammedempende materialer #

Alle stoffer i gardiner, møbler eller lignende som brukes i NTNUs eide og leide bygg, skal være i flammedempende materialer.

Fyrverkeri #

Oppskyting av fyrverkeri på NTNUs eiendom er søknadspliktig, se regler regler for lån av lokaler.

Søknaden skal inneholde

 • Tillatelse fra politi og brannvesen
 • Risikovurdering av fyrverkeri
 • Ansvarlig person med dokumentert kompetanse på fyrverkeri
 • Kart over utskytningsområde, nedfallssoner, sikkerhetssoner og plassering av publikum

Dyr #

Dyr skal ikke tas med inn i NTNUs eide eller leide bygg.

Unntak er:

 • hjelpehunder for funksjonshemmede
 • NTNUs dyr til forsknings- og undervisningsformål 

Bruk av felles vrimle- og utearealer #

Ved permanent endring av vrimle- og utearealer, herunder utsmykning og utplassering av møbler, infoskjermer, automater, reklameskilt og bannere i felles vrimleareal og andre fellesareal, må det sendes en e-post til Eiendomsavdelingen, som vil vurdere dette før godkjenning. E-posten må inneholde kort informasjon om hva en ønsker å gjøre i arealet, samt en begrunnelse/hensikt med aktiviteten. Dette gjelder også utendørs på NTNUs eide og leide campusområder.

Ved midlertidig endring av vrimle- og utearealer herunder utsmykning og utplassering av møbler, infoskjermer, reklameskilt og bannere må søknad sendes til Vakt og service.

Servering fra matvogner #

For å kunne tilby matservering fra matvogner på NTNUs campus må du søke om tillatelse for dette. 

Krav til søknaden
Søknaden skal være skriftlig og på inntil 2 A4-sider. Det kan benyttes foto og illustrasjon i beskrivelsen av tilbudet. Send søknaden til kontakt@campusservice.ntnu.no 

 • Serveringen bør ha et tydelig konsept med et gjennomgående tema, med et kvalitativt godt mattilbud. Gi en beskrivelse av konseptet og hva som gjør det attraktivt.
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan konseptet ivaretar målsetting om bærekraft, f.eks. med hensyn til mattilbud, miljøvennlig serveringsutstyr, samt minimering av avfall.
 • Gi en kort beskrivelse av kjøretøy, evt. behov for tilgang til elektrisitet eler annen infrastruktur. Anbefalte maksimalmål på kjøretøy: Lengde: 10 meter. Bredde: 2,5 meter. Høyde: 4 meter.
 • Det er for øyeblikkket satt av 4 plasser til matvogner på Gløshaugen. Kun disse plasseringene kan benyttes.
 • Leie av plass til matvogn er 12000,- pr år (kr 0,- i 2021). Avgiften går direktet tilbake til studentene via Studenttinget.

Vedlegg som skal leveres:

 • Dokumentasjon for registrering av virksomheten hos Mattilsynet
 • Kopi av norsk vognkort

Behandling og godkjenning av søknaden
Alle søknader behandles fortløpende. Kun søknader som ivaretar målsettingene om et kvalitativt godt, attraktivt og sunt mattilbud, samt miljøvennlig og bærekraftig drift vil bli godkjent.

Hvis søknaden godkjennes, vil tilbyder motta et kontraktsforslag som må fylles ut, signeres og returneres. Dersom konseptet ikke godkjennes, vil du motta et skriftlig avslag med begrunnelse. Standard svartid er to uker.

Kontrakten kan sies opp dersom vilkårene i kontrakten brytes. Dersom NTNU påpeker uheldige forhold, og leietaker ikke retter seg etter pålegg, kan retten til å stå på campus inndras. 

Pynt og ballonger #

Det er ikke anledning til å plassere ballonger og annen pynt i trapper og rømningsveier som bryter med universell utforming eller brann-/rømningskrav.

Oppslag og plakater #

Oppslag og plakater skal kun skje på godkjente oppslagstavler. Disse oppslagstavlene kan også benyttes av eksterne.

Lagring #

Der er ikke tillatt å mellomlagre utstyr i fellesarealer. Dette vil bli fjernet.

Lagring av private eiendeler i NTNUs eide og leide bygg er forbudt.

Kildesortering #

Avfall skal sorteres

Overnatting #

Overnatting i NTNUs eide og leide bygg er forbudt (gjelder ikke NTNUs boliger og feltstasjoner). 

Parkering og bruk av bil #

 • Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser
 • Tomgangskjøring er ikke tillatt
 • Private biler inne i NTNUs eide og leide bygg er forbudt

Røyking #

NTNU sine campus er offentlige anlegg og skal være røykfrie innendørs og i hovedsak også utendørs.  

Alle utendørs inngangspartier med tilhørende gangsoner skal være røykfrie. Alle som oppsøker virksomheten skal ha tilgang uten å bli sjenert av røyk på vei inn i bygningene. 
Røyking aksepteres ikke nærmere bygning enn 15 meter til vegg. 

Sykkelparkering #

Parkering av sykler skal kun skje på utvendige og innvendige områder godkjent for sykkelparkering.

Sykler som er parkert utenfor disse områdene vil bli fjernet.

Rømningsveier #

Alle brukere av NTNUs eide og leide bygg skal gjøre seg kjent med byggets rømningsveier.

Rømningsveier og skilt/merking av rømningsveier skal ikke blokkeres.

Detaljer om regelverket #

Utarbeidet av : Campusservice
Dato: 23.5.17
Godkjent av: Driftssjef
Erstatter: høst 2012

1 Vedlegg
62991 Visninger