Praksis ved...

Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM

Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie - HSYK101P #

Informasjonen er utarbeidet som et bidrag til å planlegge og strukturere læresituasjoner og erfaringer i emnet HSYK101P. Informasjonen inneholder alle opplysninger studenten trenger for å forberede, planlegge og gjennomføre læringsaktivitet, samt forberede seg på innhold i praksisavtale og vurderinger.

Forberedelser - informasjon fra student til praksissted #

Når praksissted er valgt legges det ut aktuelle epostadresser til hvert enkelt praksissted. Studenten sender i løpet av desember en kort presentasjon av seg selv per epost til praksisstedet. Navn, alder, tidligere yrke/skoleerfaring, eventuelt interesser og forventninger til praksisperioden og praksisstedet.

Organisering av praksis #

Kliniske praksisstudier er nærværspliktig. En praksisuke tilsvarer 40 timers studieinnsats, hvorav tilstedeværelse på praksisstedet utgjør gjennomsnittlig 30 timer. Organisering er i gruppe og/eller tospannpraksis som innebærer at flere studenter gjennomfører praksisstudier sammen på en avdeling. 

Antall studenter per avdeling vil variere fra to til seks. Studentene går dag og aftenvakter, helst to eller flere sammen på hver vakt. Studentene i gruppepraksis utarbeider studentvaktbok for gruppepraksis.  

På hver avdeling er flere ansatte involvert i veiledning av studentene. I tillegg vil det være utpekt et team av sykepleiere eller en enkelt sykepleier som har hovedansvar for veiledningen og som dokumenterer studentenes faglige utvikling.

Praksislærer tar den avgjørende beslutningen om studentens faglige nivå er tilstrekkelig for å bestå praksisperioden. Utgangspunkt i egne vurderinger, praksisveileders vurdering og studentens egenvurdering. 

Utover de formelle vurderingsmøtene, har praksislærer  jevnlig refleksjon med sine studenter. Studentenes erfaring fra praksis danner basis for refleksjon over pasientnære problemstillinger. I tilknytning til praksisstudiene er det en skriftlig individuell oppgave som skal være bestått for å få godkjent emnet. En logg og en individuell kartleggingsoppgave legges muntlig frem i refleksjonsgrupper. 

Praksisskjemaer #

Formelle krav

Arbeidskrav og skjema knyttet til disse

Hjelpemidler for å få oversikt over læresituasjoner og erfaringer

Retningslinjer og informasjon #

Kontakt #

Emneansvarlig: Hanne Karlsaune

Studiekonsulent: Astrid Kiil Hansen

22 Vedlegg
14205 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)