Plagieringskontro...

Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund

Denne siden forklarer hvilken informasjon du finner i rapporten fra analysen i Urkund og hvordan forstå rapportverktøyet.Veiledningen er kun for ansatte i administrative og akademiske stillinger. 

English: Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report.

På siden Plagieringskontroll ved NTNU finner du generell informasjon og prinsipper for plagieringskontroll ved NTNU.

Juli 2019: Nytt design for plagieringsrapporten #

I juli 2019 lanserer Urkund en ny og mer brukervennlig visning av analyserapporten. Veiledningen i denne artikkelen gjelder den gamle rapporten. Artikkelen vil bli oppdatert etter at sommerferien 2020 er avviklet.

I mellomtiden kan du lese Urkunds brukerveiledning til den nye visningen.


Forstå analyserapporten fra Urkund (gammel) #

Innhold i rapporten #

Urkund sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleverte besvarelser ved NTNU og tekster tilgjengelig via kilder på internett. Systemet gjennomfører en analyse og lager en rapport som angir grad av likhet i prosent mellom besvarelsen og andre tekster. Vi har kalt tallet treffprosent. For å kunne vurdere om det er snakk om plagiat eller ikke, må man se nærmere på tilfeller der det er likheter.

Analyserapporten gir også henvisning til kilder ordnet etter hvor tekst med likhet forekommer fra begynnelsen i det innleverte dokumentet. Inkludering og bruk av de enkelte kilder kan slås av og på slik at man kan se hvilken påvirkning de enkelte kilder har på den totale treffprosenten. Kildene kan sorteres og kildedokumentene kan åpnes dersom de er tilgjengelige. Denne videoen viser en gjennomgang av analyserapporten. 

Slik finner du rapporten fra analysen #

Rapporten er tilgjengelig fra det systemet du initierte plagieringskontrollen. Du henter den frem ved å klikke på feltet der treffprosenten er angitt. Nærmere detaljer er beskrevet i veiledningene for disse systemene.

Oversikt over analyserapporten #

Slik ser rapportbildet ut:RapportbildeHvert av de 3 bildene gir informasjon om:

 1. Delbilde 1 inneholder informasjon om hva som er sendt når, fra, til hvem og den totale treffprosent for likhet med ulike kilder. Du kan laste ned dokumentet som er sendt. Dersom avsender har skrevet en melding, vises emnefeltet i meldingen samt lenke til meldingen.
 2. Delbilde 2 viser hvilke kilder som er gjennomgått i analysen. Primære kilder er angitt med blå rangering (fet horisontal blå linje) mens alternative kilder som er dekt av de primære kildene, samt ikke brukte kilder er angitt med grå rangering.
 3. Delbilde 3 er delt i 2; 3a og 3b.
  1. Delbilde 3a viser tekst i det innleverte dokumentet som finnes i ett eller flere av kildedokumentene listet i delbilde 2. Merk: Det er kun tekst som vises. Bilder, tabeller og andre media eller grafiske elemener er fjernet.
  2. Delbilde 3b er kildesiden. Her vises tekst som i mer eller mindre grad har likheter med tekst i det innleverte dokumentet. Med mindre det er begrensninger på visning av tekst i kilden, kan hele teksten i kilden hentes frem fra kilden i delbilde 2.
 4. Mellom delbildene finner du en verktøylinje med et sett med funksjoner som kan benyttes for å få frem detaljer i rapporten.
 5. Nedenfor gis en mer detaljert forklaring av hvert delbilde. Det vil bli for detaljert å forklare alle elementer. Vi anbefaler at du prøver deg frem ved å klikke på de enkelte elementer og menyer i rapporten. Du vil se hva som skjer og antagelig raskt skjønne logikken og hvordan ting henger sammen.

Nærmere forklaring av hvert delbilde #

Delbilde 1 - Innsendingsdetaljer #

Informasjon om innsendt dokumentTallene i bildet henviser til lista under.

 1. Link til det innleverte dokumentet. Du kan du laste det ned eller åpne det i din teksteditor.
 2. Dato for når dokumentet ble sendt inn.
 3. Hvem som har sendt dokumentet. Om du sender inn/laster opp dokumentet selv, kommer din epost-adresse frem her.
 4. Til hvem dokumentet er sendt. Her vises mottakers konto i Urkund (analysekonto).
 5. Melding fra den som har sendt inn dokumentet. I rapportbildet vises teksten som er skrevet i emnefeltet i eposten eller i emnefeltet ved opplasting av et dokument. Om det er angitt en kode i [ ] for sortering til en mappe, vises denne. Hele meldingen kan hentes frem ved å klikke på linken.
 6. Treffprosent for grad av likhet. Dersom du deaktiverer/aktiverer en kilde vil poengsummen endre seg slik at du kan se hvilken virkning kilden har på den totale treffprosenten. Merk at endringer i treffprosentetn pga. at du deaktiverer/aktiverer kilder kun vises i rapportbildet og ikke i Blackboard eller Inspera.

Delbilde 2 - Kilder #

Delbilde 2 har fanene: (1): Liste over kilder og (2): Markeringer.

Fanen "Liste over kilder" #

 1. Kildene er rangert med den kilden hvor det er funnet mest likhet på toppen (lengst blå horisontal linje).Liste over kilder
  1. Du kan åpne en kilde ved å klikke på plusstegnet "+". Da vises kildene med treffprosent.Kildevindu, ekspandert
  2. Ved å klikke på en treffprosent vil den korresponderende teksten vises i det innleverte dokumentet og kilden i hhv. delbilde 3a og 3b.Innlevering og kilde
  3. Ved å klikke på linken i kilden hentes kilden frem (forutsatt at det ikke er satt begrensninger på visning av kilden).
  4. En kilde kan deaktiveres/aktiveres ved hake av i boksen til høyre for kilden. Dette er nyttig dersom du ønsker at enkelte kilder skal utelukkes fra sammenligningen. Når dette gjøres, rekalkuleres treffprosenten som vises i delbilde 1.
  5. "Alternative kilder" er kilder som har tekst som inngår i de primære kildene.
  6. "Ikke brukte kilder" er kilder som har vært benyttet i løpet av analysen, men som til slutt viste seg å ikke ha en grad av samsvar som påvirker det endelige resultatet. Kilder som ble funnet, men som viste seg å ikke kunne prosesseres er også med her.

Fanen "Markeringer" #

 1. Kildene vises i fallende orden etter hvor tekst fra kilden forekommer fra begynnelsen i det innleverte dokumentet.Liste over kilder med treffprosent
 2. Kilder der treffprosenten er farget, er med i analysen. Ved å klikke på et av de fargede (eller grå) feltene vises den korresponderende teksten i det innleverte dokumentet og kildedokumentet. Tegnet ">" kommer frem til venstre for treffprosenten. Dette betyr at det er denne kilden du ser på.
 3. Kilder kan deaktiveres/aktiveres ved å hake av i boksen til høyre for bane/filnavnet.

Verktøylinje #

Slik ser verktøylinjen ut: 

Toolbar1

 1. Knapp for å skru av og på visning av deaktiverte treff i teksten. De grafiske markeringene (stolpene) viser hvor i teksten Urkund har funnet likheter med andre kilder.
 2. Viser/skjuler tekstulikheter i avsnitt/tekst som sammenlignes. Denne funksjonen er nyttig for å se hva som er forskjellig mellom kildedokumentet og det innleverte dokumentet. Tekst markert med RØDT indikerer tekst som er fjernet eller lagt til. GULT indikerer synonym eller tekst som er flyttet.Tekstulikheter
 3. Vise tekst i anførselstegn, " ", i innlevert tekst.
 4. Utheve tekst som er i parentes.
 5. Gå til første tekst med hvor det er funnet likhet i analysen. Kilde vil samtidig bli indikert med ">" i delbilde 2.
 6. Gå til foregående tekst med likhet.
 7. Gå til neste tekst med likhet.
 8. Advarsler! Områder/tekst som Urkund ikke kan kjennes igjen . F.eks. innsetting av ukjente tegn.
 9. Tilbakestille endringer som du har gjort i rapportvisningen . Dvs. tilbake til opprinnelig rapport.
 10. Eksportere analysen, med endringer som er gjort, til PDF-fil. En dialogboks som forteller at eksport pågår kommer opp.
 11. Dele analysen med andre. En unik link som du kan dele med andre genereres. Merk at hvem som helst som mottar linken kan hente frem analysen. Det er ikke er krav at vedkommende er innlogget på Innsida eller har NTNU-konto.
 12. Hjelp – inneholder PDF-dokument på engelsk om duplikater samt screen-cast om analysreapporten.

Delbilde 3 - Analysen #

 1. På venstre side (delbilde 3a) finner du den innleverte teksten.Innlevert tekst
 2. På høyre side finner du tekst fra kildene.Innlevert tekst
 3. Ved å klikke på verktøytast 1 viser du deaktiverte alternative treff.Vise deaktiverte kilder
 4. Et sett med vertikale stolper kommer frem.Vise stolperStolpene indikerer områder med tekst som har en grad av likhet med tekst i en eller flere kilder. Tekstområder og stolper som er farget (aktivert) inngår i den totale treffprosenten for likhet. Stolper som er grå angir også tekst med likhet, men teksten inngår ikke i den totale treffprosenten fra analysen.
 5. Du kan aktivere tekst som i utgangspunktet ikke regnes med i treffprosenten ved å hake av boksen til høyre for "Aktiv" i delbilde 3a. Teksten blir med i analysen og den totale treffprosent. Visning av teksten endres fra grått til farget bakgrunn avhengig av treffprosenten.Aktivere tekst i grått
 6. Når du enten klikker på;
  1. en horisontal blå linje under fanen Liste over kilderVise kilde og tekst, 1
  2. eller på treffprosent for kilden under fanen Markeringer, i delbilde 2Vise kilde og tekst, 2
  3. eller en vertikal stolpe i delbilde 3a, vises teksten i det innleverte dokumentet sammen med teksten i kildedokumentet i delbilde 3b. Dette gjelder enten kilden er med i analysen eller ikke. Slik kan du navigere og se likheter mellom det innleverte dokumentet og tekst i kildene.
 7. Du kan vise deaktiverte treff og særegenheter i teksten ved å bruke funksjonsknappene. Her har vi klikket på knapper for å vise:Aktiverte knapper
  1. (1) deaktiverte kilder,
  2. (2) tekstulikheter,
  3. (3) tekst skrevet i anførselstegn og
  4. (4) tekst skrevet i parentes.
 8. Ved å ta bort haken i boksen over deaktiveres teksten fra analysen. Treffprosenten i delbilde 1 vil endres når du gjør dette.

Support #

Ved spørsmål kan Orakeltjenesten kontaktes: orakel@ntnu.no, (735) 91500.

25 Vedlegg
7078 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)