Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

Denne siden inneholder veiledninger for deg som er hovedansvarlig og skal opprette prøver i Inspera Assessment.

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen | Aktuell informasjon om eksamen våren 2021

Logg inn Inspera Assessment  

English version: - This article exists only in Norwegian.

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox.

Slik oppretter du en prøve i Inspera

Fristen for å klargjøre en prøve i Inspera er 5 virkedager før eksamensdato ved skriftlig skoleeksamen. Våren 2021 gjelder samme frist for hjemmeeksamener med varighet på til og med 6 timer.

1. Sjekk emnet i FS

En prøve i Inspera baserer seg på en vurderingsenhet i FS og er det «tekniske skallet» for en eksamensgjennomføring i Inspera. For å kunne opprette en prøve i Inspera, er det derfor en del faktorer som må være på plass i FS. Start derfor alltid med å sjekke i VURDERINGSENHET SAMLEBILDE at emnet er satt opp riktig i FS. Merk at de fleste emner har flere vurderingsdeler, så det er viktig å se på riktig vurderingskombinasjonskode.

 • I feltet «digitalt eksamenssystem» og/eller feltet «digitalt sensursystem» skal det stå INSPERA. Dette omtaler vi som «Inspera-flagg». Merk at Inspera-flagg registreres i FS av sentraladministrasjonen, basert på instituttenes innmeldte ønsker om digital eksamen. Inspera-flagget er en forutsetning for at Inspera finner emnet du skal opprette prøve i.

Inspera som «digitalt eksamenssystem» åpner for digital eksamensavvikling.

Inspera som «digitalt sensursystem» muliggjør tilbakeføring av sensur fra Inspera til FS.

Det er svært viktig at Inspera-flaggene er registrert riktig mtp hvilket nivå karakterene i emnet skal settes på. Dersom emnet har mappevurdering og det kun skal gis én samlet karakter, må det settes Inspera-flagg i «digitalt eksamenssystem» på delene i mappa, mens «toppen»/mappa må ha Inspera-falgg i «digitalt sensursystem». Er du usikker på om emnet du skal opprette prøve i er flagget riktig, ta kontakt med Eksamenskontoret.

 • Det er i utgangspunktet ikke nødvendig at eksamensdato eller uttak/innleveringsfrist er satt for at du skal kunne opprette en prøve, men merk at dette må være på plass for at prøven skal kunne «åpne» for kandidatene. Noen ganger vil man kunne oppleve at søket i Inspera "timer ut" før det gir treff når man skal opprette en FS-prøve. Vi anbefaler derfor at dato/klokkeslett er på plass før du oppretter prøven. Dato/tid registreres i TP. Ta kontakt i NTNU Hjelp hvis du trenger hjelp. Når datoen er registrert i TP/FS, kan du avgrense søket i Inspera ved hjelp av filteret "starttid i tidsrom". 
 • Kandidatene i emnet må være kandidatnummerert for at kandidatene skal «bli med over» fra FS til Inspera. Ta kontakt med Eksamenskontoret hvis emnet ikke er kandidatnummerert.
 • Sensorer får tilgang til sine prøver/besvarelser ved at de blir lagt til som sensorer i kommisjoner i FS. Dette er nærmere beskrevet i artikkelen Sensurprosessen i Inspera Assessment, i avsnittet Opprette kommisjoner og fordele kandidatene til kommisjon. Dersom det ikke er avklart hvem som skal være sensorer, kan disse synkroniseres over i Inspera på et senere tidspunkt. Inspera-prøven kan altså opprettes uavhegig av dette.

2. Opprett prøve ved bruk av mal i Inspera

På hovedsida har du som hovedansvarlig tilgang til fire faner – «oppgaver», «prøver», «monitor»  og «vurdering». Velg prøve-fanen. Du får opp to alternativer – «prøver» og «maler».

Vi anbefaler sterkt å alltid bruke mal, da det innebærer en forenkling for deg som administrativt ansvarlig, ved at en del innstillinger er definert på forhånd. Ved behov, kan du gjøre endringer i innstillingene på prøven selv om du har opprettet prøven ved bruk av mal. NTNU opererer med ni prøvemaler. Disse er nærmere beskrevet på wiki-siden prøvemaler i Inspera Assessment.

 • Velg malen som passer for prøven du skal opprette (i dette eksempelet malen for Skoleeksamen med SEB). Du kommer da inn i selve malen.
 • Klikk «Ny prøve fra mal».

I dialogboksen som dukker opp, vil alle aktuelle vurderingsenheter med Inspera-flagg i FS vises.

 • Trykk på søkeknappen og søk opp emnet du er på jakt etter. Velg den vurderingsenheten prøven skal opprettes på grunnlag av, og klikk «opprett prøve».

 • NB! Hvis du ikke får frem riktig vurderingsenhet kan du forsøke å søke på eksamensdato, ved å bruke funksjonen Starttid i tidsrom. Mens Inspera søker etter vurderingsenheter klikker du på Starttid i tidsrom, deretter setter du inn emnets eksamensdato både under fra og til i datointervallet:

Prøven er nå opprettet og du står i «prøveoppsettet». Feltene med grå skrift viser informasjon hentet fra FS.

 • I feletet "Informasjonsdokument" er det mulig å skrive inn tekst som blir synlig for kandidatene på prøven idet prøven aktiveres. Her kan det være aktuelt å legge inn praktisk informasjon til kandidatene som kan være grei for dem å få før eksamen starter (eksempelvis tillatte hjelpemidler, tidspunkt for når faglærer kommer for å gå "trøsterunde" e.l.) Merk at informasjonen blir utilgjengelig for kandidaten idet prøven åpner, så info kandidaten bør kunne gjenfinne underveis i eksamen må også stå på forsida eller et annet sted i oppgavesettet.

Legg aldri selve eksamensoppgaven eller annen informasjon som ikke må tilkomme kandidatene før eksamensstart i informasjonsdokument-feltet.

Øverst i høyre hjørne i prøveoppsettet finnes det noen knappevalg:

 • Legg til bidragsytere: Som hovedansvarlig kan du legge til flere bidragsytere til en prøve du har opprettet. Det kan enten være andre hovedansvarlige, dersom dere er flere administrativt ansatte som trenger tilgang til en prøve, eller sensorer, dersom prøven er koblet fra FS og det må gjøres endringer i sensorkommisjonene.

For å legge til bidragsytere, klikk på nedtrekksmenyen og velg deretter hvilken rolle du vil legge til. Søk opp navnet i søkefeltet, velg om et skal sendes et e-postvarsel til vedkommende, klikk "Legg til" og til slutt "Fullfør".

Merk at dersom du legger til sensorer på denne måten, må vedkommende knyttes til en kommisjon. Framgangsmåten for dette er nærmere beskrevet i artikkel om sensurprosessen i Inspera Assessment for administrativt ansatte.

 • Ved å klikke på klokkesymbolet, kommer du inn i prøveloggen, hvor du kan se hva ulike bidragsytere har gjort i tilknytning til prøven.
 • Ved å klikke på sirkel-symbolet kommer du inn i monitor hvor du får en oversikt over kandidatene på prøven og deres status/framdrift. (Du havner i monitor-modulen også hvis du klikker deg inn i en av boksene under "Kandidater" i prøveoppsettet.) 
 • Øye-symbolet gir deg en forhåndsvisning av oppgavesettet som er knyttet til prøven. Forhåndsvisninga åpner seg i en egen fane.

3. Se over prøveinnstillingene

Dersom malens prøveinnstillinger ikke passer for din eksamen, kan du endre disse etter behov. 

Generelle innstillinger

Generelle innstillinger trenger i utgangspunktet ikke endres hvis du har brukt riktig mal. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å avanonymisere kandidatene.

Ved aktivering av nytt vurderingsverktøy, vil prøven kunne sensureres i Insperas nye vurderingsverktøy - Marking 2.0. (Sensorene vil likevel kunne navigere tilbake til det gamle vurderingsverktøyet hvis ønskelig). Noen utvalgte emner har prøvd ut det nye vurderingsverktøyet ved utsatt eksamen sommeren 2020. Vi planlegger å ta verktøyet i bruk i løpet av høsten 2020. Alle maler vil da få denne funksjonen standard aktivert.

Sikkerhet

Eksamenskontoret håndterer disse innstillingene på alle prøver med SEB.

Gjennomføring

Her kan det være aktuelt å endre tillatte hjelpemidler, eksempelvis dekativere stavekontroll.

Det er mulig å skru på varsling til kandidaten ved manglende internettforbindelse. Vi har valgt å deaktivere denne funksjonen i alle andre maler enn skriftlig skoleeksamen. Hvis funksjonaliteten skrus på i en prøve, må meldingen tilpasses eksamensformen ved å velge "tilpasset varsling". 

Etter innlevering

 • Kandidatene skal som hovedregel alltid ha tilgang til egen besvarelse umiddelbart etter innlevering. Hvor lenge besvarelsen skal være tilgjengelig, er som standard satt til "alltid". I praksis gir denne innstillingen kandidaten tilgang til sin egen besvarelse under "Arkiv" på studentens dashbord i Inspera. Dersom man fjerner haken for "umiddelbar tilgang etter levering", vil besvarelsen bli tilgjengelig først når prøven stenger.
 • Bruk av "Vis riktige svar og resultatside" gir kandidaten tilgang til fasit på automatisk rettede oppgaver. Kandidaten finner fasiten ved å gå inn i sin egen besvarelse i "Arkiv".

På siste side i besvarelsen finne kandidaten resultatsiden som viser hvor mange poeng kandidaten har oppnådd på den enkelte oppgave.

Før man eventuelt velger å aktivere "Vis riktige svar å resultatside", er det verdt å være obs på følgende:

 • Tidspunktet fasiten skal bli tilgjengelig for kandidaten. Den blir tilgjengelig på samme tidspunkt som selve besvarelsen, dvs. umiddelbart etter innlevering, eller ved prøvens slutt, avhengig av hvilken innstilling som er satt for kandidatens tilgang til besvarelsen. 
 • Det å gi kandidatene umiddelbar tilgang til resultat, fordrer at sensor ikke bør overstyre automatisk gitte poeng senere i sensurprosessen.
 • Det er mulig å "skru på" funksjonen for visning av riktige svar og resultatside etter at vurderingen er ferdigstilt.
 • Poeng på manuelt rettede oppgaver blir tilgjengelig for kandidaten på resultatsida, men kun under følgende forutsetninger:
 1. prøven har status "vurdert"
 2. prøven er satt opp med delte poeng og karakterer eller prøven er satt opp med individuelle poeng og karakterer, men har bare én sensor i kommisjonen

Dersom prøven har to eller flere sensorer i kommisjonen, vil poengsummen gitt på manuelt rettede oppgaver ikke vises for kandidaten, selv om alle sensorene har satt samme poengsum på de manuelt rettede oppgavene.

 • Funksjonen "Tilbakemelding" kan aktiveres dersom oppgaveforfatter har lagt inn forhåndsdefinerte tilbakemeldinger i en eller flere av oppgavene i oppgavesettet som er knyttet til prøven. Merk at tilbakemeldingene vil vises for kandidaten så snart besvarelsen er tilgjengelig i Arkiv. 

"Vis tilbakemeldinger per alternativ" gir kandidaten tilgang til tilbakemelding på det svaralternativet kandidaten har valgt. "Vis for alle alternativer" gir kandidaten tilgang til tilbakemeldinger på alle svaralternativer. Les mer om forhåndsdefinerte tilbakemeldinger på Insperas hjelpesider.

 • "Aktiver resultatside" er en funksjon tilsvarende "vis riktige svar og resultatside", men med den forskjell at kandidaten får se resultatsida umiddelbart etter å ha levert. Resultatsida er kun tilgjengelig der og da, og vil ikke være tilgjengelig for kandidaten ved senere pålogging. Vi fraråder sterkt bruk av denne funksjonaliteten, da det vil skape stor uro i eksamenslokalene.
 • Standardinntillingen for "Tilgang til sensors kommentarer og riktige svar" er at sensors kommentarer er private. Selv om det står hake for private kommentarer, kan sensor selv velge å dele kommentarene sine med medsensor i vurderingsverktøyet. For at sensor skal kunne dele kommentarer med kandidatene, må det hakes av for delte kommentarer. Du kan lese mer og se video om hvordan kommentarverktøyet fungerer på Insperas hjelpesider.

Arbeidsflyt for sensorer

NB! Innstillingene man setter her definerer arbeidsflyten/samarbeidet mellom sensorene innad i kommisjonene på prøven. Det er derfor viktig at disse innstillingene settes i samråd med sensorene, så sensurprosessen blir mest mulig hensiktsmessig og i henhold til sensorenes ønsker. Det er særlig viktig å sette riktige innstillinger for "Privat vurdering og sammenligning av resultater" vs. "Delt vurdering"

 • Privat vurdering og sammenstilling av resultater: Hver besvarelse vurderes i sin helhet av hver sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er individuelle/private før de sammenstilles i felles vurdering. Dersom sensorene har satt motstridende karakterer, må disse kandidatene gjennomgås i felles vurdering. Sensorene får ikke godkjent felles vurdering før sensorenes karakterer stemmer overens. 
 • Delt vurdering: Sensurprosessen starter direkte i felles vurdering. Hver besvarelse eller del-besvarelse vurderes kun av én sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er delt mellom sensorene. Anbefalt om sensorene innad i en kommisjon skal sensurere hver sine (del)oppgaver i besvarelsene (eks. Sensor1 sensurerer oppg. 1-3, Sensor2 sensurerer oppg. 4-6). Vær klar over at alle poeng og karakterer kan overstyres av alle sensorene i kommisjonen.

Det finnes nærmere informasjon om sensurprosessen i Inspera på en egen wiki-side.

Begrunnelse for karakter

"Administrerte begrunnelser" i Inspera tas høsten 2020 i bruk for de fleste emner ved NTNU. Bruk av løsningen forutsetter at eksamen/innleveringer i emnet gjennomføres og sensureres i Inspera. Administrerte begrunnelser er en del av den digitale løsningen for begrunnelse for sensur. For å ta i bruk ny digital løsning må emner meldes inn til prosjektgruppa for begrunnelse og klage. Ytterligere informasjon finnes på wikisiden til Delprosjekt for begrunnelse og klage i digital vurdering.

Les mer om "Administrerte begrunnelser og "Ikke-administrerte begrunnelser" på Insperas Hjelpesider.

4. Knytt oppgavesett til prøven

Knytt oppgavesett til prøven ved å klikke på mappe-symbolet i feltet «velg oppgavesett».

(Noen maler vil ha forhåndsdefinert oppgavesett knyttet til seg fra før). Din tilgang til et oppgavesett, forutsetter at faglærer har delt oppgavesettet med deg som hovedansvarlig. Påse at du velger riktig oppgavesett.

Klikk deg videre fra «Oppsett» til «Design» i navigeringsfeltet nederst på siden. 

Under design kan du forhåndsvise oppgavesettet og sette innstillinger som påvirker «brukeropplevelsen» for kandidaten. Det er i utgangspunktet faglærers ansvar å sette innstillingene i oppgavesettet, men dette kan også gjøres av hovedansvarlig direkte i prøven. Merk at innstillingene faglærer har satt i oppgavesettet må «hentes» inn i prøven. Dette gjør du ved å klikke «Hent fra oppgavesett».

Påse at forsida inneholder informasjon i henhold til gjeldende forsidemaler, og klikk deg gjerne gjennom oppgavesettet for å kontrollere at faglærer ikke har lenket opp til eksterne vedlegg eller nettsider. Lenker må ikke forekomme på prøver som gjennomføres i SEB.

5. Sett vurderingsinnstillinger

Klikk deg videre til «Vurderingsinnstillinger» i navigeringsfeltet. 

 • Karakterskala: Må samsvare med emnets karakterregel i FS. 
 • Sensorveiledning: Dersom faglærer/forfatter av oppgavesettet har laget sensorveiledning, kan denne lastes opp her. Denne blir tilgjengelig for andre sensorer på prøven.
 • Terskelverdier: Bruk av terskelverdier innebærer at sensorene setter poeng istedenfor karakter på hver deloppgave. Basert på det totale antall poeng oppnådd av en kandidat, foreslår Inspera en totalkarakter ut fra de forhåndsdefinerte terskelverdiene. Sensoren kan lett overstyre den automatisk foreslåtte karakteren. Merk at Insperas standardverdier avviker fra NTNUs Prosentvurderingsmetode. Terskelverdiene kan endres av sensor underveis i sensurprosessen.

Terskelverdier aktiveres automatisk og kan ikke «skrus av» hvis oppgavesettet i prøven inneholder minst én automatisk vurdert oppgave. Les mer om terskelverdier for hovedansvarlige på Insperas egne hjelpesider.

6. Aktiver prøven (gjelder ikke skriftlig skoleeksamen og kortvarige hjemmeeksamener våren 2021)

Klikk deg videre til Aktivering.

NB! Prøver som gjelder skriftlig skoleeksamen skal IKKE aktiveres på instituttnivå. Grunnen til dette er at Eksamenskontoret samkjører bruken av PIN-koder og passord på alle eksamener som avvikles på samme tidspunkt.

VÅREN 2021: Eksamenskontoret aktiverer alle hjemmeeksamener med varighet til og med 6 timer.

For alle andre vurderingsformer, klikk «aktiver» og bekreft aktiveringen i dialogboksen som dukker opp.

Godt jobba - vær fornøyd!

 

Jeg har gjort en feil - hva gjør jeg?

Hvis du skulle komme i skade for å opprette en prøve i et emne du ikke har ansvar for, har opprettet en prøve ved bruk av feil mal eller lignende, kan du forkaste prøven og starte på nytt. Det er dessverre ikke mulig å slette en prøve for godt, så bruk følgende fremgansmåte:

 1. Hvis prøven allerede er aktivert, deaktiver den.
 2. Koble prøven fra FS. Muligheten for dette finner du ved å klikke på tannhjulet øverst på sida når du står i prøveoppsettet.
 3. Endre navnet på prøven til "Forkastet" e.l., så både du og andre kan slippe å lure på hvorfor prøven har blitt arkivert.
 4. Slett sensorer og eventuelt andre bidragsytere, for å unngå at de potensielt får automatiske e-postvarsler fra Inspera.
 5. Arkiver prøven. Dette gjør du ved å klikke "Mer" og "Arkiv" til høyre på den gitte prøven når du står i prøveoversikten i prøvemodulen.

Video: Slik oppretter du en FS-prøve i Inspera Assessment. Videoen tar for seg de overordna stegene i prosessen beskrevet over.

 

Nyttige lenker for deg som er hovedansvarlig

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00

24 Vedlegg
9767 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)