Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

Denne siden inneholder veiledninger for deg som er hovedansvarlig og skal opprette prøver i Inspera Assessment.

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen | Aktuell informasjon om eksamen

Logg inn Inspera Assessment  

English version: - This article exists only in Norwegian.

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox.

Slik oppretter du en prøve i Inspera

Fristen for å klargjøre en prøve i Inspera er 5 virkedager før eksamensdato ved skriftlig skoleeksamen. Samme frist gjelder for hjemmeeksamener med varighet på til og med 6 timer.

1. Sjekk emnet i FS

En prøve i Inspera baserer seg på en vurderingsenhet i FS og er det «tekniske skallet» for en eksamensgjennomføring i Inspera. For å kunne opprette en Inspera-prøve er det derfor en del faktorer som må være på plass i FS. Start alltid med å sjekke i VURDERINGSENHET SAMLEBILDE at nødvendige data er på plass. Merk at de fleste emner har flere vurderingsenheter, så det er viktig både å se på riktig vurderingskombinasjonskode og vurderingsenhetene opp mot hverandre.

Inspera-flagg

Bruk av Inspera som datasystem meldes fortrinnsvis inn via Emner på nett (EpN). Emnet blir da "flagget" med Inspera som datasystem i FS. Fra og med høsten 2021 vil EpN ha separate felter for eksamens-, sensur-, begrunnelses- og klagesystem. Endringer i ettertid kan gjøres direkte i FS.

For at en prøve skal kunne opprettes i Inspera, må den være flagget med Inspera som eksamens- eller sensursystem. Datasystemfeltene finnes i både Vurderingsenhet samlebilde og Vurderingskombinasjon samlebilde.

Dersom Inspera-flaggene settes i Vurderingsenhet samlebilde, vil de kun gjelde for den aktuelle vurderingsenheten. Dersom de settes i Vurderingskombinasjon samlebilde vil de bli videreført når det opprettes nye vurderingsenheter. Dersom Inspera er tenkt brukt som eksamens-, sensur, begrunnelses- og/eller klagesystem flere semestre/studieår bør flaggene settes også i Vurderingskombinasjon samlebilde.

Inspera som eksamenssystem

 • Indikerer at det skal avvikles en eksamen/innlevering i Inspera på den gitte vurderingsenheten i FS.
 • Det vil fremgå på emnesidene og på Studentweb at eksamen skal avvikles digitalt/i Inspera.
 • Instituttene skal aldri sette Inspera som eksamenssystem på vurderingsenheter med vurderingsform skriftlig. Innmelding av digital skriftlig skoleeksamen skal gjøres via Emner på nett, av hensyn til datoplanlegging og romkapasitet.

Inspera som sensursystem

 • Indikerer at resultater fra en prøve skal tilbakeføres fra Inspera til FS.
 • Det skal aldri settes Inspera som sensursystem på vurderingsenheter der studentene ikke skal få karakter.

Inspera som begrunnelsessystem

 • Indikerer at krav om begrunnelse for karakter skal behandles i Inspera.
 • Merk at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi individuell begrunnelse på en gruppeinnlevering.

Inspera som klagesystem

 • Indikerer at klager på karakter skal behandles i Inspera.
 • Merk at Inspera ikke skal brukes til behandling av klager på gruppeinnleveringer.

Det er svært viktig at du har et bevisst forhold til hvilke flagg som skal settes på de ulike vurderingsdelene i emnet, ut fra hvordan emnet er bygget opp. Under ser du en tabell som viser hvilke muligheter de ulike kombinasjonene av Inspera-flagg gir, og i hvilke tilfeller de primært brukes.

NB! Vær spesielt oppmerksom på hvor Inspera-flaggene plasseres i emner med mappevurdering, der besvarelse og karakter ikke er knyttet til samme vurderingsenhet/prøve.

Flaggkombinasjon Funksjonalitet og bruksområde
Kun eksamenssystem
 • En prøve kan opprettes
 • Indikerer at det skal gjennomføres en vurdering i Inspera, der studentene skal levere en eksamen/rapport/oppgave e.l.
 • Sensur kan ikke overføres tilbake til FS
 • Brukes hovedsakelig på delene i en mappevurdering, der det kun skal gis én samlet karakter
Kun sensursystem
 • En sensurregistreringsprøve kan opprettes
 • Indikerer at det kun skal registreres sensur i Inspera, og at studentene ikke skal levere eksamen/rapport/oppgave e.l.
 • Sensur kan overføres tilbake til FS
 • Brukes på emner med muntlig/praktisk eksamen, analog eksamen, samt "toppnivået" i emner med mappevurdering
Eksamenssystem og sensursystem
 • En prøve kan opprettes
 • Sensur kan overføres tilbake til FS
 • Brukes i alle tilfeller der det både skal avvikles en eksamen og publiseres sensur på samme vurderingsenhet
Eksamenssystem, sensursystem og begrunnelses- og/eller klagesystem
 • En prøve kan opprettes
 • Sensur kan overføres tilbake til FS
 • Begrunnelses- og/eller klagesaker overføres til Inspera og kan behandles digitalt
Sensursystem og begrunnelses- og/eller klagesystem Denne kombinasjonen krever noe manuelt ekstraarbeid, da besvarelsene ikke ligger tilgjengelig i prøven der karakterene er satt. Noen institutter velger likevel å bruke Inspera for å behandle begrunnelses- og klagesaker på sensurregistreringsprøver. Dette gjøres ved å laste opp besvarelsene som filvedlegg på aktuelle kandidater i sensurregistreringsprøven.
 • En sensurregistreringsprøve kan opprettes
 • Sensur kan overføres tilbake til FS
 • Begrunnelses- og/eller klagesaker overføres til Inspera og kan behandles digitalt

 

Slik registrerer du Inspera-flagg

For å sette Inspera-flagg på vurderingsenheten bruker du nedtrekksmenyene ved hvert felt, og velger INSPERA. Trykk Enter for å lagre. Når et Inspera-flagg er registrert vil du umiddelbart kunne opprette prøven, overføre sensuren, eller synkronisere begrunnelses- og/eller klagesaker, avhengig av hvilke(t) flagg som er satt.

Dato

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig at eksamensdato eller uttak/innleveringsfrist er satt for at du skal kunne opprette en prøve, men merk at dette må være på plass for at prøven skal kunne aktiveres.

Noen ganger vil man kunne oppleve at søket i Inspera "timer ut" før det gir treff når man skal opprette en FS-prøve. Vi anbefaler derfor at dato/tid er på plass før du oppretter prøven. Dato/tid registreres i TP. Ta kontakt i NTNU Hjelp hvis du trenger hjelp. Når datoen er registrert i TP/FS, kan du avgrense søket i Inspera ved hjelp av filteret "starttid i tidsrom".

Kandidatnummer

Kandidatnummerering er ikke et krav for å opprette en prøve, men kandidatene i emnet må være kandidatnummerert for at de skal synkroniseres over fra FS til Inspera. Ta kontakt med Eksamenskontoret hvis emnet ikke er kandidatnummerert.

Sensorer og kommisjoner

Sensorer får tilgang til sine prøver/besvarelser ved at de blir lagt til som sensorer i kommisjoner i FS. Dette er nærmere beskrevet i artikkelen Sensurprosessen i Inspera Assessment, i avsnittet Opprette kommisjoner og fordele kandidatene til kommisjon. Dersom det ikke er avklart hvem som skal være sensorer, kan disse synkroniseres over i Inspera på et senere tidspunkt. Inspera-prøven kan altså opprettes uavhegig av dette.

2. Opprett prøve ved bruk av mal i Inspera

På hovedsida har du som hovedansvarlig tilgang til fire faner – «oppgaver», «prøver», «monitor»  og «vurdering». Velg prøve-fanen. Du får opp to alternativer – «prøver» og «maler».

Vi anbefaler sterkt å alltid bruke mal, da det innebærer en forenkling for deg som administrativt ansvarlig, ved at en del innstillinger er definert på forhånd. Ved behov, kan du gjøre endringer i innstillingene på prøven selv om du har opprettet prøven ved bruk av mal. NTNU opererer med ni prøvemaler. Disse er nærmere beskrevet på wiki-siden prøvemaler i Inspera Assessment.

 • Velg malen som passer for prøven du skal opprette (i dette eksempelet malen for Skoleeksamen med SEB). Du kommer da inn i selve malen.
 • Klikk «Ny prøve fra mal».

I dialogboksen som dukker opp, vil alle aktuelle vurderingsenheter med Inspera-flagg i FS vises.

 • Trykk på søkeknappen og søk opp emnet du er på jakt etter. Velg den vurderingsenheten prøven skal opprettes på grunnlag av, og klikk «opprett prøve».

 • NB! Hvis du ikke får frem riktig vurderingsenhet kan du forsøke å søke på eksamensdato, ved å bruke funksjonen Starttid i tidsrom. Mens Inspera søker etter vurderingsenheter klikker du på Starttid i tidsrom, deretter setter du inn emnets eksamensdato både under fra og til i datointervallet:

Prøven er nå opprettet og du står i «prøveoppsettet». Feltene med grå skrift viser informasjon hentet fra FS.

 • I feletet "Informasjonsdokument" er det mulig å skrive inn tekst som blir synlig for kandidatene på prøven idet prøven aktiveres. Her kan det være aktuelt å legge inn praktisk informasjon til kandidatene som kan være grei for dem å få før eksamen starter (eksempelvis tillatte hjelpemidler, tidspunkt for når faglærer kommer for å gå "trøsterunde" e.l.) Merk at informasjonen blir utilgjengelig for kandidaten idet prøven åpner, så info kandidaten bør kunne gjenfinne underveis i eksamen må også stå på forsida eller et annet sted i oppgavesettet.

Legg aldri selve eksamensoppgaven eller annen informasjon som ikke må tilkomme kandidatene før eksamensstart i informasjonsdokument-feltet.

Øverst i høyre hjørne i prøveoppsettet finnes det noen knappevalg:

 • Legg til bidragsytere: Som hovedansvarlig kan du legge til flere bidragsytere til en prøve du har opprettet. Det kan enten være andre hovedansvarlige, dersom dere er flere administrativt ansatte som trenger tilgang til en prøve, eller sensorer, dersom prøven er koblet fra FS og det må gjøres endringer i sensorkommisjonene.

For å legge til bidragsytere, klikk på nedtrekksmenyen og velg deretter hvilken rolle du vil legge til. Søk opp navnet i søkefeltet, velg om et skal sendes et e-postvarsel til vedkommende, klikk "Legg til" og til slutt "Fullfør".

Merk at dersom du legger til sensorer på denne måten, må vedkommende knyttes til en kommisjon. Framgangsmåten for dette er nærmere beskrevet i artikkel om sensurprosessen i Inspera Assessment for administrativt ansatte.

 • Ved å klikke på klokkesymbolet, kommer du inn i prøveloggen, hvor du kan se hva ulike bidragsytere har gjort i tilknytning til prøven.
 • Ved å klikke på sirkel-symbolet kommer du inn i monitor hvor du får en oversikt over kandidatene på prøven og deres status/framdrift. (Du havner i monitor-modulen også hvis du klikker deg inn i en av boksene under "Kandidater" i prøveoppsettet.) 
 • Øye-symbolet gir deg en forhåndsvisning av oppgavesettet som er knyttet til prøven. Forhåndsvisninga åpner seg i en egen fane.

3. Se over prøveinnstillingene

Dersom malens prøveinnstillinger ikke passer for din eksamen, kan du endre disse etter behov. 

Generelle innstillinger

Generelle innstillinger trenger i utgangspunktet ikke endres hvis du har brukt riktig mal. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å avanonymisere kandidatene.

Ved aktivering av nytt vurderingsverktøy, vil prøven kunne sensureres i Insperas nye vurderingsverktøy - Marking 2.0. (Sensorene vil likevel kunne navigere tilbake til det gamle vurderingsverktøyet hvis ønskelig).

Sikkerhet

Eksamenskontoret håndterer disse innstillingene på alle prøver med SEB.

Gjennomføring

Her kan det være aktuelt å endre tillatte hjelpemidler, eksempelvis dekativere stavekontroll.

Det er mulig å skru på varsling til kandidaten ved manglende internettforbindelse. Vi har valgt å deaktivere denne funksjonen i alle andre maler enn skriftlig skoleeksamen. Hvis funksjonaliteten skrus på i en prøve, må meldingen tilpasses eksamensformen ved å velge "tilpasset varsling". 

Etter innlevering

 • Kandidatene skal som hovedregel alltid ha tilgang til egen besvarelse umiddelbart etter innlevering. Hvor lenge besvarelsen skal være tilgjengelig, er som standard satt til "alltid". I praksis gir denne innstillingen kandidaten tilgang til sin egen besvarelse under "Arkiv" på studentens dashbord i Inspera. Dersom man fjerner haken for "umiddelbar tilgang etter levering", vil besvarelsen bli tilgjengelig først når prøven stenger.
 • Bruk av "Vis riktige svar og resultatside" gir kandidaten tilgang til fasit på automatisk rettede oppgaver. Kandidaten finner fasiten ved å gå inn i sin egen besvarelse i "Arkiv".

På siste side i besvarelsen finne kandidaten resultatsiden som viser hvor mange poeng kandidaten har oppnådd på den enkelte oppgave.

Før man eventuelt velger å aktivere "Vis riktige svar å resultatside", er det verdt å være obs på følgende:

 • Tidspunktet fasiten skal bli tilgjengelig for kandidaten. Den blir tilgjengelig på samme tidspunkt som selve besvarelsen, dvs. umiddelbart etter innlevering, eller ved prøvens slutt, avhengig av hvilken innstilling som er satt for kandidatens tilgang til besvarelsen. 
 • Det å gi kandidatene umiddelbar tilgang til resultat, fordrer at sensor ikke bør overstyre automatisk gitte poeng senere i sensurprosessen.
 • Det er mulig å "skru på" funksjonen for visning av riktige svar og resultatside etter at vurderingen er ferdigstilt.
 • Poeng på manuelt rettede oppgaver blir tilgjengelig for kandidaten på resultatsida, men kun under følgende forutsetninger:
 1. prøven har status "vurdert"
 2. prøven er satt opp med delte poeng og karakterer eller prøven er satt opp med individuelle poeng og karakterer, men har bare én sensor i kommisjonen

Dersom prøven har to eller flere sensorer i kommisjonen, vil poengsummen gitt på manuelt rettede oppgaver ikke vises for kandidaten, selv om alle sensorene har satt samme poengsum på de manuelt rettede oppgavene.

 • Funksjonen "Tilbakemelding" kan aktiveres dersom oppgaveforfatter har lagt inn forhåndsdefinerte tilbakemeldinger i en eller flere av oppgavene i oppgavesettet som er knyttet til prøven. Merk at tilbakemeldingene vil vises for kandidaten så snart besvarelsen er tilgjengelig i Arkiv. 

"Vis tilbakemeldinger per alternativ" gir kandidaten tilgang til tilbakemelding på det svaralternativet kandidaten har valgt. "Vis for alle alternativer" gir kandidaten tilgang til tilbakemeldinger på alle svaralternativer. Les mer om forhåndsdefinerte tilbakemeldinger på Insperas hjelpesider.

 • "Aktiver resultatside" er en funksjon tilsvarende "vis riktige svar og resultatside", men med den forskjell at kandidaten får se resultatsida umiddelbart etter å ha levert. Resultatsida er kun tilgjengelig der og da, og vil ikke være tilgjengelig for kandidaten ved senere pålogging. Vi fraråder sterkt bruk av denne funksjonaliteten, da det vil skape stor uro i eksamenslokalene.
 • Standardinnstillingen for "Tilgang til sensors kommentarer og riktige svar" er at sensors kommentarer er private. Selv om det står hake for private kommentarer, kan sensor selv velge å dele kommentarene sine med medsensor i vurderingsverktøyet. For at sensor skal kunne dele kommentarer med kandidatene, må det hakes av for delte kommentarer. Du kan lese mer og se video om hvordan kommentarverktøyet fungerer på Insperas hjelpesider.

Arbeidsflyt for sensorer

NB! Innstillingene man setter her definerer arbeidsflyten/samarbeidet mellom sensorene innad i kommisjonene på prøven. Det er derfor viktig at disse innstillingene settes i samråd med sensorene, så sensurprosessen blir mest mulig hensiktsmessig og i henhold til sensorenes ønsker. Det er særlig viktig å sette riktige innstillinger for "Privat vurdering og sammenligning av resultater" vs. "Delt vurdering"

 • Privat vurdering og sammenstilling av resultater: Hver besvarelse vurderes i sin helhet av hver sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er individuelle/private før de sammenstilles i felles vurdering. Dersom sensorene har satt motstridende karakterer, må disse kandidatene gjennomgås i felles vurdering. Sensorene får ikke godkjent felles vurdering før sensorenes karakterer stemmer overens. 
 • Delt vurdering: Sensurprosessen starter direkte i felles vurdering. Hver besvarelse eller del-besvarelse vurderes kun av én sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er delt mellom sensorene. Anbefalt om sensorene innad i en kommisjon skal sensurere hver sine (del)oppgaver i besvarelsene (eks. Sensor1 sensurerer oppg. 1-3, Sensor2 sensurerer oppg. 4-6). Vær klar over at alle poeng og karakterer kan overstyres av alle sensorene i kommisjonen.

Det finnes nærmere informasjon om sensurprosessen i Inspera på en egen wiki-side.

Begrunnelse for karakter

For nærmere informasjon om behandling av begrunnelsessaker i Inspera Assessment, se Begrunnelse og klage i Inspera Assessment - for administrativt ansatte. Her finner du et eget avsnitt om "Prøveinnstillinger i Inspera".

Du kan lese mer om "Administrerte begrunnelser versus "Ikke-administrerte begrunnelser" på Insperas Hjelpesider

4. Knytt oppgavesett til prøven

Knytt oppgavesett til prøven ved å klikke på mappe-symbolet i feltet «velg oppgavesett».

(Noen maler vil ha forhåndsdefinert oppgavesett knyttet til seg fra før). Din tilgang til et oppgavesett, forutsetter at faglærer har delt oppgavesettet med deg som hovedansvarlig. Påse at du velger riktig oppgavesett.

Klikk deg videre fra «Oppsett» til «Design» i navigeringsfeltet nederst på siden. 

Under design kan du forhåndsvise oppgavesettet og sette innstillinger som påvirker «brukeropplevelsen» for kandidaten. Det er i utgangspunktet faglærers ansvar å sette innstillingene i oppgavesettet, men dette kan også gjøres av hovedansvarlig direkte i prøven. Merk at innstillingene faglærer har satt i oppgavesettet må «hentes» inn i prøven. Dette gjør du ved å klikke «Hent fra oppgavesett».

Påse at forsida inneholder informasjon i henhold til gjeldende forsidemaler, og klikk deg gjerne gjennom oppgavesettet for å kontrollere at faglærer ikke har lenket opp til eksterne vedlegg eller nettsider. Lenker må ikke forekomme på prøver som gjennomføres i SEB.

5. Sett vurderingsinnstillinger

Klikk deg videre til «Vurderingsinnstillinger» i navigeringsfeltet. 

 • Karakterskala: Må samsvare med emnets karakterregel i FS. 
 • Sensorveiledning: Dersom faglærer/forfatter av oppgavesettet har laget sensorveiledning, kan denne lastes opp her. Denne blir tilgjengelig for andre sensorer på prøven.
 • Terskelverdier: Bruk av terskelverdier innebærer at sensorene setter poeng istedenfor karakter på hver deloppgave. Basert på det totale antall poeng oppnådd av en kandidat, foreslår Inspera en totalkarakter ut fra de forhåndsdefinerte terskelverdiene. Sensoren kan lett overstyre den automatisk foreslåtte karakteren. Merk at Insperas standardverdier avviker fra NTNUs Prosentvurderingsmetode. Terskelverdiene kan endres av sensor underveis i sensurprosessen.

Terskelverdier aktiveres automatisk og kan ikke «skrus av» hvis oppgavesettet i prøven inneholder minst én automatisk vurdert oppgave. Les mer om terskelverdier for hovedansvarlige på Insperas egne hjelpesider.

6. Aktiver prøven (gjelder ikke skriftlig skoleeksamen og kortvarige hjemmeeksamener)

Klikk deg videre til Aktivering.

NB! Prøver som gjelder skriftlig skoleeksamen skal IKKE aktiveres på instituttnivå. Grunnen til dette er at Eksamenskontoret samkjører bruken av PIN-koder og passord på alle eksamener som avvikles på samme tidspunkt.

Eksamenskontoret aktiverer alle hjemmeeksamener med varighet til og med 6 timer.

For alle andre vurderingsformer, klikk «aktiver» og bekreft aktiveringen i dialogboksen som dukker opp.

Godt jobba - vær fornøyd!

 

Jeg har gjort en feil - hva gjør jeg?

Hvis du skulle komme i skade for å opprette en prøve i et emne du ikke har ansvar for, har opprettet en prøve ved bruk av feil mal eller lignende, kan du forkaste prøven og starte på nytt. Det er dessverre ikke mulig å slette en prøve for godt, så bruk følgende fremgansmåte:

 1. Hvis prøven allerede er aktivert, deaktiver den.
 2. Koble prøven fra FS. Muligheten for dette finner du ved å klikke på tannhjulet øverst på sida når du står i prøveoppsettet.
 3. Endre navnet på prøven til "Forkastet" e.l., så både du og andre kan slippe å lure på hvorfor prøven har blitt arkivert.
 4. Slett sensorer og eventuelt andre bidragsytere, for å unngå at de potensielt får automatiske e-postvarsler fra Inspera.
 5. Arkiver prøven. Dette gjør du ved å klikke "Mer" og "Arkiv" til høyre på den gitte prøven når du står i prøveoversikten i prøvemodulen.
 

Kjente feil | Ofte stilte spørsmål

 
 

Feilmeldinger når prøven opprettes

Når du oppretter en prøve i Inspera kan du oppleve å få en eller flere feilmeldinger. Det er primært tre feilmeldinger som er vanligst:

 • "Feltet email mangler i data fra eksternt system. Dette er et påkrevet felt (ref. 123456(7))". Dette viser til at sensoren med løpenummer 123456(7) ikke har e-postadresse registrert i Fagperson samlebilde i FS. Feilmeldingen påvirker ikke prøven på annen måte enn at sensoren ikke knyttes til prøven før e-postadresse registreres i FS.
 • "Feltet kandidatnr. mangler i data fra eksternt system. Dette er et påkrevet felt (ref. 123456(7))". Dette viser til at kandidaten med løpenummer 123456(7) ikke er kandidatnummerert. Feilmeldingen påvirker ikke prøven på annen måte enn at kandidaten ikke knyttes til prøven før kandidaten får kandidatnummer i FS.
 • "Feltet brukernavn mangler i data fra eksternt system. Dette er et påkrevet felt (ref. 123456(7))". Dette viser til at kandidaten med løpenummer 123456(7) ikke har registrert brukernavn i FS. Feilmeldingen påvirker ikke prøven på annen måte enn at kandidaten ikke knyttes til prøven før kandidaten får brukernavn i FS.

Dersom du får en eller flere av disse feilmeldingene når du oppretter en prøve, ta kontakt med Eksamenskontoret på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Video: Slik oppretter du en FS-prøve i Inspera Assessment. Videoen tar for seg de overordna stegene i prosessen beskrevet over.

 

Nyttige lenker for deg som er hovedansvarlig

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00

26 Vedlegg
11311 Visninger