Oppmøte og besøk på campus

Temaside om HMS.

English version: Temporary guidelines governing physical presence on campus due to coronavirus


Retningslinjer for fysisk oppmøte på campus #

For NTNU-ansatte, studenter og samarbeidspartnere, som har aktivitet på campus #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsleder
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra18.05.2020
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
ReferanseRegjeringens sentrale føringer av 12. mai 2020 - «Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler»
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til Covid 19 i Sentral beredskapsledelse
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

Det er nå besluttet en ytterligere gjenåpning av universiteter og høyskoler fra uke 20. Dette er regulert i §§ 12 – 12d i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Se også NTNUs retningslinje for smittevern og smittereduserende tiltak.

Generelle krav #

Ansatte og studenter SKAL #

 • Avklare bruk av arealer (kontor, kontorlandskap, laboratorier, verksteder, fellesareal, m.m.) med leder.
 • Ikke oppholde seg på campus dersom det ikke er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver, opprettholde studieprogresjon, eller fullføre utdanning, jf. covid-19-forskriften §§ 12 – 12d.
 • Ansatte og studenter i risikogrupper, eller som bor sammen med noen som er i en risikogruppe, bør fortsatt ha hjemmekontor. Avklare evt. dette med fastlege og nærmeste leder
 • Følge råd fra Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Sette seg inn i NTNUs retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger, og følge disse.
 • Gjennomføre smittevernkurs.
 • Umiddelbart forlate campus og melde fra til instituttleder, evt. nærmeste leder med personalansvar ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon.
 • Melde fra til instituttleder, evt. nærmeste leder med personalansvar ved påvist Covid-19.
 • Følge råd til passasjerer ved bruk av kollektivtransport.
 • Holde minimum 1 meter avstand til andre.
 • Ikke bevege seg inn i fysisk avstengte områder på campus.
 • Ved laboratoriearbeid, eksperimentell virksomhet i tillegg følge retningslinje for lab- og verkstedarbeid.

Studenter og ansatte kan møte på campus når man #

 • Har avklart bruk av arealer og eventuelle rotasjonsordninger med leder.
 • Har vært symptomfrie i 1 døgn, ved gjennomgått luftveisinfeksjon.
 • Bor sammen med noen, som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, hvor det ikke er bekreftet eller sannsynlig Covid-19.
 • Har kjent pollenallergi, eller annen kjent luftveislidelse med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)

Studenter og ansatte skal IKKE møte på campus når man #

Ledere SKAL #

 • Sørge for at det før delvis gjenåpning er gjennomført risikovurdering  med tanke på smittevern og totalbelastning. Tiltak skal være iverksatt og gjort kjent.
 • Vurdere antall ansatte og studenter som får tilgang til lokalene, vurdere rotasjonsordninger for bruk av arealer og vurdere hvem som fortsatt kan bruke hjemmekontor.
 • Sørge for at lokalene og arbeidsplassene er innrettet slik at smittevernreglene kan overholdes. 
 • Etterspørre om ansatte og studenter har gjennomført smittevernkurs.
 • Ivareta dialog med samarbeidspartnere, for eksempel SINTEF, og dialog mellom ulike NTNU-enheter som er samlokalisert.
 • Holde tett dialog med studenter og ansatte, som av ulike grunner har hjemmekontor.
 • Melde fra til Campusservice via e-vaktmester dersom student/ansatt som har oppholdt seg på campus har fått symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller fått påvist Covid-19 (personopplysninger om student/ansatt skal ikke oppgis). 

Bruk av arealer på campus #

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet, eller de administrative eller tekniske støttefunksjonene som er helt nødvendig for å kunne utøve vår kjernevirksomhet, kan gjennomføres såfremt smittevern ivaretas ihht. de til enhver tid gyldige retningslinjer.

Sosiale arrangementer er fremdeles avlyst.

Risikovurdering #

Momenter, som bør vurderes, før ansatte og studenter kommer tilbake på campus:

 • Må aktiviteten gjennomføres fysisk på campus, eller kan den gjennomføres ved hjelp av digitale løsninger?
 • Er det mulig å gjennomføre aktiviteten og samtidig overholde smittevernsregler samt sørge for akseptabel totalbelastning på mennesker, organisasjon og arealer? Følgende må tas hensyn til:
  • Tilgjengelighet på rom med tilstrekkelig størrelse (alle må kunne ha minimum 1 meter avstand til andre – gjelder alle retninger)
  • Avklaring med samarbeidspartnere, med tilhold i NTNUs lokaler
  • Persontetthet i fellesareal (adkomstveier, toaletter, kjøkken, garderober, m.m.)
  • Kapasitet på renhold (ordinært renhold og evt. smitterenhold)
  • Kapasitet på teknisk/administrative støttefunksjoner (f.eks. Orakel, HMS, studenttjenester, etc.)
  • Mulighet til omdisponering av arealer ved behov
 • Hvem må være til stede for at aktiviteten skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte (balanse mellom sikkerhet og smitterisiko)?
 • Er ansatte og studenter kjent med NTNUs retningslinjer?
 • Har alle gjennomført obligatorisk smittevernskurs (e-læring)?
 • Er det mulig å sette sammen grupperinger av personer, som kan ivareta kritiske funksjoner og/eller innføre jobbrotasjon (for å unngå at alle blir syke samtidig)?
 • Tilhører noen ansatte eller studenter risikogrupper, evt. bor sammen med noen i risikogrupper?
 • Kan alle reise til arbeidsstedet på en smittesikker måte?
 • Er det tilstrekkelig tilgang til nødvendig rengjøringsutstyr og desinfeksjonsmidler? Finnes det rutiner for lokal rengjøring ved bytte/rotasjon av arbeidsplasser og møterom?

Oppdatert 19. mai 2020

1 Vedlegg
13308 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)