Oppdragsprosjekt - bedriftsinterne kurs

Fagmiljø som ønsker å tilby bedriftsinterne kurs/oppdragsprosjekt bør ta kontakt med Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning. Seksjonen hjelper til med planlegging og utvikling, samt tar seg av studieadministrasjon og regnskap underveis i gjennomføringen. Det kan være en fordel å involvere Seksjonen så tidlig som mulig i prosessen.  


Prosessen for gjennomføring av et bedriftsinternt kurs kan se slik ut: #

 1. Ide skapes enten i fagmiljø eller ved at en bedrift henvender seg til Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning /direkte til fagmiljø.
 2. Sett gjerne opp et møte slik at seksjonen, fagmiljø og potensiell oppdragsgiver kan møtes for å kartlegge bedriftens behov og gi en presentasjon av vårt faglige tilbud.
 3. Ved enighet rundt et kurstilbud må det skrives en formell avtale mellom leverandør og oppdragsgiver. Seksjonen har standardmal for avtaler som kan benyttes.
 4. Kurset må ha en faglig ansvarlig. Ansvarlig faglærer fyller ut godkjenningsskjema (se innmelding av etter- og videreutdanningkurs) og budsjett (se nedenfor) , og sender dette sammen med oversendelsesskjema til instituttleder for godkjenning. Instituttet kvalitetssikrer emnebeskrivelsen og tar på seg det faglige og økonomiske ansvaret for kurset. Fakultetet foretar endelig godkjenning før kurset meldes inn til Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning.
 5. Når både avtale og godkjenningsskjemaer er mottatt hos Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning starter arbeidet med praktisk gjennomføring. Det er en kontinuerlig dialog mellom seksjonen og fagmiljøet underveis. Seksjonen må samarbeide med bedriften angående registrering av deltakere og innsending av dokumentasjon på generell studiekompetanse. Seksjonen sørger også for at deltakerne får tilgang til eventuell læringsplattform.
 6. Bedriften tar i de fleste tilfeller ansvar for praktisk administrasjon av kurssamlinger og foretar bestillinger av undervisningssted og bevertning. 
 7. Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning sender ut karakterutskrift etter gjennomført kurs/eksamen. Seksjonen kan også sende ut kursbevis og elektronisk evaluering av kurset. 
 8. Kurset kan ha et regnskapsprosjekt her hos Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning. Seksjonen fakturerer bedriften for gjennomføringen. Faglærere må sende inn honorarskjema, reiseregninger og sensurkrav i henhold til godkjent budsjett til seksjonen og dette blir så belastet prosjektet.
 9. Når alle inntekter og utgifter er ferdig ført vil prosjektet avsluttes, og overskudd eller eventuelt underskudd vil bli overført til ansvarlig institutt.  


Budsjett for oppdragskurs #

Bruk denne budsjettmalen når du skal sette opp budsjett for et oppdragskurs.

For oppdragskurs gjelder i tillegg:

 1. Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning tar 1500 kroner i administrasjonsavgift per kursdeltaker ved bedriftsinterne kurs/oppdragsprosjekt. Dette må legges inn i budsjettet.
 2. Det er pålagt å beregne 40% overhead/indirekte kostnader på lønnskostnader ved oppdragsprosjekt. Dette må også legges inn i budsjettet, og dette skal beregnes som 40% av alle lønnskostnader inkludert sosiale kostnader (feriepenger + arbeidsgiveravgift).
 3. Det er vanlig å fakturere oppdragsgiver (bedriften) en fastpris for et slikt kursopplegg. Fastprisen inkluderer et visst antall deltakere. Om det blir færre deltakere må man likevel betale fastprisen som et minimum. Det er videre mulig å sette en avgift per deltaker hvis det kommer flere enn avtalt antall.
 4. Når det gjelder praktisk arbeid med samlingene er det vanlig at det i avtalen presiseres at det er bedriften som tar ansvar for undervisningssted og bevertning, og at de dekker omkostningene med dette.  

 For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning ved

Annveig Skurseth 73 55 10 90 eller Ragna Ann Berge 73 55 11 50

E-post videre@adm.ntnu.no 

0 Vedlegg
4132 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)