Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH

Denne portalen om profesjonsstudiet i medisin er primært for undervisere og andre ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU. Hensikten er å samle relevant informasjon knyttet til medisinstudiet på en side. Portalen kan også være av interesse for studenter og andre. Tilbakemelding kan sendes MH-ADM Medisinstudiet. Portalen ble etablert august 2017. Sist endret 21. juni 2020.

Skisse av studieplanen ved medisinstudiet er herOverview of the medical curriculum is here.

Undervisning høsten 2020; føringer og smittevern 

 1. Gjennomføring av undervisning ved medisinstudiet høsten 2020, revidert versjon 20. juni 2020. Publisert 21. juni.
 2. Føringer ved MH for undervisning, praksis og timeplanlegging
 3. Retningslinjer for smittevern ved timeplanfestet ferdighetstrening og simuleringsøvelser i MH-arealer
 4. Retningslinje for praksis og klinisk undervisning (uketjeneste) ved St. Olavs hospital oppsummert - fra en presentasjon. Følgende synes være en offisiell versjon. Retningslinjen er laget av en gruppe med representanter fra fakultetet og sykehuset.
 5. Veileder for praksisstudier. Anbefaling utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (Helse Midt Norge og universitet/høgskole i regionen). I medisinstudiet gjelder dette praksis i 5. studieår
 6. Studentkapasitet i auditorier, grupperom og andre undervisningsrom a
 7. Om smittevern ved NTNU
 8. Denne informasjonssiden ved NTNU er også lenket øverst på Innsida: Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd

Studieledelse, organisering og dokumenter 

Her finner du informasjon om ledelse og organisering av medisinstudiet, studentenes MFU, samlig av dokumenter, planlagte endringer  og fakultetets årsplaner (handlingsplan):

 1. Ledelse av medisinstudiet (inkludert eksamenskommisjoner og arbeidsgrupper)
 2. Dokumentbibliotek for medisinstudiet
 3. Tidslinje for planlagte endringer i medisinstudiet, aktuelle hendelser og gjennomførte endringer
 4. Administrasjon av eksamen
 5. Undervisningsenheter - oversikt 
 6. Studiekonsulenter ved MH - alle studieprogram
 7. Medisinskfaglig utvalg (MFU) - medisinstudentenes underutvalg av studentrådet
 8. Fakultetets årsplan om utdanning m.m. 2019 (2020 ikke tilgjengelig)

Om studiet

 1. Læringsmål
 2. Om LPK (legepasient-kurset)
 3. Om praksis på sykehus i 5. studieår
 4. Om praksis i primærhelsetjenesten på 6. studieår
 5. Om hovedoppgaven
 6. Om forskerlinja
 7. Om utenlandsopphold, og informasjon om hvert utvekslingsuniversitet 
 8. Informasjon til medisinstudenter ved MH (relevant også for undervisere)
 9. Om medisinstudiet (primært for nye studenter)

Undervisningsressurser

Her er det lenker til ressurser som kan brukes ved forberedelse til undervisning, i eksamensarbeid og i videreutvikling av undervisning. 

 1. FVO-database (MH)
 2. Tidligere eksamenoppgaver (MH)
 3. Studieplaner ("Studiehåndboka") - se profesjonsstudiet i medisin
 4. DelRett - om opphavsrett i undervisning (utarbeidet av Diku og Utdanningsdirektoratet)
 5. Blackboard - generell info og opplæring (NTNU)
 6. Digital kompetanse for fremtidsrettet utdanning (NTNU Drive)
 7. Pedagogisk merittering ved NTNU

Kvalitetsarbeid og Skikkethet

Både det løpende kvalitetsarbeidet med årlige rapporteringer, og det mer langsiktige arbeidet er forankret i NTNUs utdanningsstrategi om at all utdanning skal være preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå faglig og pedagogisk. Skikkethetsvurderinger er hjemlet i forskrift om skikkethet i høyere utdanning, og er en del av den totale kvaliteten i et helseprofesjonsstudium.

 1. Retningslinjer for vurdering av praksis i studieprogram ved MH-fakultetet
 2. Evaulere emne på medisinstudiet 
 3. Kvalitetssystem for utdanning (NTNU)
 4. Utdanningskvalitet (NTNU)
 5. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga)
 6. Skikkethetsvurdering (NTNU)

Undervisningsformer og læringsverktøy

Grunnet Covid-19 situasjonen er lenker til opplæring i bruk av digitale verktøy tilgjengelig på siden Undervisningsformer i medisinstudiet. Følg også med på Innsida. Studentene deltar i PBL (problembasert læring), på forelesninger, seminarer og klinikker, TBL (teambasert læring), ulike kurs og øvinger samt uketjeneste (praktisk klinisk undervisning), og praksis på sykehus og i allmennpraksis. Disse undervisningsformene (læringsarenaene) og eksempler på læremiddel-porteføljer beskrives i en lenke nedenfor. Dette supplerer innholdet i lenken Læringsstøtte for undervisere ved NTNU. Nytt er at NTNU nå har lisens for ansatte og studenter for bruk av Mentimeter og Padlet.

 1. Undervisningsformer i medisinstudiet (med lenker til opplæring i digitale verktøy)
 2. Læringsstøtte for undervisere (NTNU), også om opphavsrett
 3. Mentimeter - et studentresponssystem
 4. Padlet - en virtuell interaktiv tavle for undervisere og studenter

Læremidler og FoU

Nedenfor er det lenker til en nasjonal e-læringsportal og bibliotekets fagside. Eksempler på andre læremidler er omtalt i avsnittet om undervisningsformer. De læremidler som blir brukt i undervisningen er tilgjengelig i Blackboard. Informasjon om hvordan laste opp læremidler i Blackbord er tilgjengelig på alle medisinemnene i Blackboard. Senter for pedagogikk, læring og undervisning er organisatorisk tilknyttet ISM, og vil være en ressurs for studieprogrammene ved MH-faklutetet.

 1. Fagside for medisin og helse (nyttige elektroniske bøker og oppslagsverk for studenter og ansatte) 
 2. E-læring for helseutdanning (UiT, NTNU, UiB og UiO)
 3. NTNU Toppundervisning
 4. Senter for pedagogikk, læring og undervisning ved fakultetet
 5. CAME - utviklingsprosjekt ved MH, knyttet til PLUS, finansiert av NTNU Toppundervisning

Desentralisert studieløp

Høsten 2016 økte opptaket av studenter fra 120 til 135. Et studieløp med base i Levanger ble derfor utredet. Fakultetsstyret vedtok etableringen av studieløpet 15. mars 2017. Høsten 2018 begynte de første 8 studentene på dette studieløpet etter at de hadde studert de to første årene i Trondheim. Studieløpet har en kapasitet på 16 studenter, og har fått navnet Link. 

 1. NTNU Link - desentralisert legeutdanning 
 2. NTNU Link - blogg
 3. NTNU Link - Statusrapport til Fakultetstyret 11. juni 2020
 4. Medisinske fakultet og desentraliserte studieløp i Norden

Om denne portalen

Denne portalen er satt sammen av studieprogramleder. Portalen ble opprettet i august 2017. Den er åpent tilgjengelig. Sidene kan deles og googles. Forslag til endringer mottas.

Studieprogramleder er ansvarlig for denne samlesiden og de undersidene som er etablert sammen med samlesiden: a) ledelse av medisinstudiet, b) tidslinje for medisinstudiet, c) dokumentbibliotek, d) undervisningsformer og e) NTNU Link.

11 Vedlegg
16048 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)