Lesesalsplasser for masterstudenter - IBT

Institutt for bioteknologi og matteknologi tildeler individuelle lesesalsplasser for mastergradsstudenter ved instituttets studieprogram. Du kan søke om plass etter følgende retningslinjer:

The Department of Biotechnology and Food Science assigns individual work spaces in reading rooms for master's degree students at the department’s study programmes, see English pages.


Retningslinjer #

Hvem kan søke? #

For å kunne søke om lesesalsplass må du ha studierett i (a) instituttets 2-årig masterprogram eller (b) i to siste år av et fem-årig integrert masterprogram ved instituttet. Det tildeles normalt ikke lesesalsplasser for studenter i de tre første studieår av et intergrert 5-årig løp.

Tildeling av lesesalsplasser #

Det er instituttet som tildeler lesesalsplasser. Tildelingen skjer etter søknad i begynnelsen av studieåret (høstsemesteret). Studenter som er søknadsberettiget og som kommer senere i semesteret, feks grunnet utenlandsopphold, bes kontakte studieveilder direkte.

Lesesalsplass tildeles for ett studieår om gangen; tilgang til lesesal settes automatisk i opphør 31. juli hvert år. Det må søkes om ny tildeling for kommende studieår.

Det er ikke mulig å ønske seg spesifikke lesesaler eller –plasser, instituttet fordeler dette etter tilgjengelighet

Bruk av tildelt lesesalsplass #

Lesesalsplassene skal brukes til faglig aktivitet. Brukere av lesesalen plikter å ta hensyn til sine medstudenter, og det skal være ro og orden på lesesalen og lesesalsplassen.

Lesesalsplassen skal ryddes og tømmes ved semesterslutt, dvs. innen 22. desember i høstsemesteret og 30. juni i vårsemesteret – dette for at rengjøringspersonale enkelt skal komme til.

Fravær #

Ved fravær kan andre bruke plassen, forutsatt at de etterlater plassen i samme stand som innehaveren forlot den i. Skal du være borte fra plassen i mer enn fire uker, må du gi beskjed til studiekonsulenten på instituttet. Ved fravær i mer enn seks uker kan instituttet inndra plassen, og gi den til en annen.

Ansvar, klager og sanksjoner #

NTNU tar ikke ansvar for gjenstander som etterlates på lesesalene. Vi anbefaler alle studenter å ta med verdigjenstander når dere forlater lesesalsplassen.

Studenter som ønsker å klage på forhold ved lesesalen bes å ta kontakt med studiekonsulenten ved instituttet.

Lesesalbrukere som bryter reglementet kan tildeles én advarsel av instituttet. Ved nye brudd på reglementet kan instituttet gi plassen til en annen.

Studenter med funksjonsnedsettelser #

Dette reglementet gjelder i utgangspunktet for alle, men i samråd med Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser kan vi gi unntak fra enkeltbestemmelser ved behov.

Branninstruks #

Alle brukerne av NTNUs lesesaler plikter å sette seg inn i NTNUs branninstruks.


Send inn søknad 2018/2019 #

Søknad om leseplass sendes elektronisk på denne lenken. Søknadsfrist: 22. august 2018.

Ved spørsmål, kontakt instiuttets studiekonsulent.


Retningslinjer v_2015.07.23

0 Vedlegg
7382 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)