Lektorutdanningen...

Lektorutdanning i realfag før 2013 - biologi og kjemi

Studenter som startet fra og med høsten 2013 følger ny forskrift om rammeplan for lektorutdanningen og må forholde seg til siste versjon av studiehåndboka for realfag. Studenter som startet før høsten 2013 (kull 2009-2010-2011-2012) følger Studiehåndboka for realfag 2012 - 2013 (med tilpasninger på grunn av endringer i emneporteføljen).

 

Forslagene, rådene og kravene som står her bygger på læringsmålene for studiet. Kravene vi stiller til deg, og valgene du tar, skal bygge opp om disse målene. Det kan derfor være nyttig å ta en kikk på dem en gang i blant. Felles læringsmåle for hele studieprogrammet finner du på hovedsiden for studiets oppbygging. De mer spesifikke læringsmålene for studieretningen din finner du under, på denne siden.

Spesifikke læringsmål for studieretningen biologi og kjemi #

Studieretningen utdanner lektorer som kombinerer solid faglig kompetanse i biologi og kjemi, og som har dybdekunnskap i ett av disse fagene.

Spesifikke kunnskaper og ferdigheter #

En lektor fra studieretningen Biologi og kjemi:

 • har brede og solide faglige og anvendte kunnskaper i biologi og kjemi, samt i begge fagenes didaktikk.
 • har faglig kunnskap om kvantitative og kvalitative kjemiske analysemetoder og anvendelse av disse innen kjemisk og biologisk forskning.
 • har kunnskap om prosesser i naturmiljøet, og sentrale fysikalsk-kjemiske prosesser i jord, luft og vann.
 • har en grunnleggende forståelse for de kjemiske og biokjemiske prosessene som ligger til grunn for vekst og utvikling hos alle organismer.
 • har god kjennskap til kjemiske egenskaper til ulike stoffgrupper og de viktigste kretsløp, som grunnlag for en helhetlig forståelse av klima, miljø og forurensning.
 • kan anvende kjemifaglig kompetanse på biologiske problemstillinger.
 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til biologifaget og kjemifaget.
 • kan kombinere kjemiske teorier og eksperimenter, og gjennom dette planlegge og gjennomføre en variert og inspirerende kjemiundervisning som gir innsikt i fagets ulike aspekter.
 • kan planlegge og gjennomføre en variert og inspirerende biologiundervisning, der naturen brukes som en viktig kilde til inspirasjon og analyse.
 • oppnår en faglig fordypning som skal kunne kvalifisere for ph.d. -studier på grunnlag av sin spesialisering i masterstudiet..

Krav til studieretningen biologi og kjemi #

Kravene nedenfor er hentet fra studiehåndboka.

60-gruppen i kjemi #

60-gruppen i kjemi skal inneholde følgende emner:

 • KJ1000 Generell kjemi (15 sp) (H)
 • KJ1020 Organisk kjemi (15 sp) (V)
 • TMT4130 Uorganisk kjemi (7,5 sp) ( V)
 • KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (7,5 sp) (H)
 • TBT4102 Biokjemi I (7,5 sp) (H) eller KJ1041 Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk (7,5 sp) (H) eller KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med lab (7,5 sp) (V)
 • KJ2072 Naturmiljøkjemi (7,5 sp) (V) eller ett valgfritt kjemiemne (7,5 sp)

Ønsker du å velge kjemi som hovedprofil (fag 1), er det ganske detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor kjemi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig.

Valgbare emner i kjemi #

Følg linken å se en oversikt over forslag til valgbare emner i kjemi: Valgbare emner i kjemi

60-gruppen i biologi #

60-gruppen i biologi skal inneholde følgende emnerr:

 • BI1001 Celle- og molekylærbiologi (15 sp) (V)
 • BI1002 Faunistikk og floristikk (15 sp) (V)
 • BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi (15 sp) (H)
 • BI1004 Fysiologi (15 sp) (H)

Ønsker du å velge biologi som hovedprofil (fag 1), er det ganske detaljerte krav til de ulike fordypingene innenfor biologi. Det vil derfor være en stor fordel å velge retning så tidlig som mulig.

Valgbare emner i biolog #

Følg linken å se en oversikt over valgbare emner i biologi: Valgbare emner i biologi

0 Vedlegg
4449 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)