Læringsmiljøutvalget - LMU

Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.

Møtedatoer våren 2021:

15.02, 21.04 og 07.06

Møtedatoer våren 2020:

10.02, 24.04. 08.06

Møtedatoer høsten 2020:

31.08, 05.10, 23.11.

Kontakt LMU: kontakt@lmu.ntnu.no 

Innholdsfortegnelse

 

Mandat

LMUs mandat.
I LMU-årsrapport 2018 leser mer om hva Læringsmiljøutvalget var opptatt av i 2018 og utvalgets anbefaliger til ledelsen. Årsrapporten er lagt fram for styret ved NTNU. Ledelsen har fulgt opp LMUs anbefalinger og gjort psykososialt læringsmiljø til felles fokusområde i arbeidet med utvikling av studentenes læringsmiljø i 2019. 

LMU ledes i 2020 av prorektor.

Læringsmiljø

Læringsmiljøet ved NTNU kan beskrives på følgende vis:

 • Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
 • Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
 • Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
 • Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
 • Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Rolle og funksjon

LMU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. Dette betyr at LMU skal:

 • forankres i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.
 • sikres god informasjon om læringsmiljøet.
 • rapportere til styret i en egen årlig rapport.
 • gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet.
 • være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø.
 • nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden.
 • holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø

Sammensetning av Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund. 

Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal:

 • sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
 • dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med kvalitetssystemet.

Representanter i Læringsmiljøutvalget ved NTNU 2021

Medlemmer 
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Marit Reitan, prorektor for utdanning, (Leder) Jenny Bremer, avdelingsleder, Avdeling for studenttjenester
Lindis Burheim, eiendomssjef, Eiendomsavdelingen Anne K Simonsen, eiendomsutvikler, Eiendomsavdelingen
Anne Marit Skanche, seksjonsleder studieseksjon, Humanistisk fakultet Linda Fredriksen, seksjonssjef studieseksjonen, SU fakultetet
Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik
Anders Ulstein, nestleder utdanning IIR, NTNU i Ålesund  Anniken Karlsen, instituttleder IIR, NTNU Ålesund 
Studentrepresentant  Personlig vararepresentant
Simon Løvdal
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Studenttinget (kalenderår)
Sigurd Solheim, fagpolitisk ansvarlig (kalenderår)
Maria Victoria Silva (kalenderår) Bilal Sheikh (kalenderår) 
Andreas Knudsen Sund  (studieår) Øystein Fruseth Christiansen(studieår)
Svein-Erik S. Olsen  (Gjøvik) (studieår) Zahra Amin Ahmad (studieår)
Nicolai Ilstad (Ålesund) (studieår)  (Ålesund)  (studieår)
Observatør Vara

Hilde Apneseth, seksjonssjef HMS-seksjonen, Arbeidsmiljøutvalget

Ingen
Jenny Bremer, avdelingsleder, Avdeling for studenttjenester  
Espen Munkvik, spesialrådgiver, Studentsamskipnaden Espen Holm, direktør for campustjenester, 
Sit Kafe administrasjon, Studentsamskipnaden 
Gisle Marhaug, rådgiver tilretteleggingstjenesten, Avdeling for studenttjenester  Bjørg Næss Frost, rådgiver tilretteleggingstjenesten, Avdeling for studenttjenester
Marit Svendsen, seniorrådgiver, faggruppe kvalitetsutvikling, Avdeling for utdanningskvalitet Ingen
Rune Brandshaug, Biblioteksjef Jorunn Alstad, seksjonssjef, Universitetsbiblioteket
Sekretariat: Prorektors stab Anne Sølberg Ellingsen  

Lokalt underutvalg NTNU i Gjøvik

Medlemmer i lokalt underutvalg ved NTNU i Gjøvik
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Jørn Wroldsen, viserektor  Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik
Hilde Bakke, rådgiver, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi  
Marianne Liland, universitetslektor, MH-IH-G  
Studentrepresentant Vararepresentant
Kamilla Heggelund (leder) Håkon Øye Heintz
Casper Christensen – student MIXD Martin B. Furunes - student BITSEC
Ludvig V. Thorsen – student BSPLH Marie Feste – student BLOG
Observatør  
Arne Mo, SiT Marte Tidemand Skappel, SiT
Anne Anker Bolstad, studentprest  
Steinar Hov, Prosjektleder - EnTL  
Mona Holmen, førstekonsulent, universitetsbiblioteket  
Sekretariat: Kari S. Lauritsen, førstekonsulent, Seksjon for utdanning  
   

Lokalt underutvalg NTNU i Ålesund

Medlemmer i lokalt underutvalg ved NTNU i Ålesund
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Anders Ulsten, nestleder utdanning IIR, NTNU i Ålesund (Leder) Anniken Karlsen, instituttleder IIR, NTNU Ålesund (Vara for leder)
Paula Rice, førsteamanuensis, IIIF Margrethe Bakke, universitetslektor,IIF
Lars Andre Olsen, universitetslektor, Institutt for helsevitenskap Elin M. Aasen, førsteamanuensis, IIF
Studentrepresentant Vararepresentant
Nicolai Ilstad  
Anders Magnusson  
   
Observatør  
Ola Sture (drift)  
Rolf Viddal (SiT)  
Sekretariat: Ole Christian Haavaldsen, førstekonsulent,  Seksjon for utdanning  

Undersøkelser

NTNU vedtok i 2018 å fase ut egne læringsmiljøundersøkelser som følge av at LMU selv utpeker fokusområder for arbeidet med læringsmiljø, samt at Studiebarometeret og SHOT gir NTNU tilstrekkelig på status studentenes læringsmiljø. Fakultetene forventes å følge opp fokusområdene og funn fra Studiebarometeret og SHOT i sitt systematiske kvalitetsarbeid, og rapporterer via kvalitetsmeldingen på arbeidet.

Referater

Underutvalg ved NTNU i Gjøvik

Underutvalg ved NTNU i Ålesund

Fullstendige saksdokumenter for alle år finnes i arkiv- og saksbehandlingssystem ePhorte under tittelen «Møtebok LMU». Ta evt. kontakt med sekretær. 

Årsrapporter fra LMU

Læringsmiljøutvalget skriver hvert år en årsrapport som skal behandles i styret ved NTNU.

34 Vedlegg
16240 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)