Læringsmiljøutvalget - LMU

Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.

Mandat

Her kan du lese mer om mandat for LMU, og i siste årsrapport vil du kunne lese mer om hva Læringsmiljøutvalget var opptatt av i 2016. Årsrapporten ble lagt frem for styret ved NTNU 16.03.17. I møtereferatene som du finner nederst på siden får du detaljert innblikk i LMUs aktiviteter.

I år ledes LMU av læringsmiljøansvarlig og student Marte Øien.

Læringsmiljø

Læringsmiljøet ved NTNU kan beskrives på følgende vis:

 • Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
 • Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
 • Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
 • Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
 • Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Rolle og funksjon

LMU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. Dette betyr at LMU skal:

 • være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.
 • sikres god informasjon om læringsmiljøet.
 • rapportere til styret i en egen årlig rapport.
 • gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet.
 • være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø.
 • nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden.
 • holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø

Sammensetning av Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund.

Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal:

 • sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
 • dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med kvalitetssystemet.

Hvem sitter i Læringsmiljøutvalget ved NTNU høsten 2017?

Medlemmer 
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Anne Borg, prorektor for utdanning (nestleder) Hallstein Hemmer, nestleder utdanning, institutt for materialteknologi
Gunnar Bendheim, seksjonssjef, studie- og forskingsseksjonen, fakultet for økonomi NN
Lindis Burheim, eiendomssjef Anne K Simonsen, eiendomsutvikler, Eiendomsavdelingen
Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik Torbjørn Eriksen Kravdal, universitetslektor, institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Tove Havnegjerne, instituttleder, institutt for biologiske fag (leder av lokalt underutvalg i Ålesund) Marianne Vinje, seksjonsleder, seksjon for utdanning i Ålesund
Studentrepresentant Personlig vararepresentant
Marte Øien (kalenderår - leder) Magnus Johannessen
Stig Martin Liavåg (kalenderår) Ledig
Arild Julius Østrem (studieår) Lars Føleide
Julie Heiberg (studieår-leder lokalt underutvalg Gjøvik) Henning Karlsen
Jim André Gjerde (kalenderår - leder lokalt underutvalg Ålesund) Marcus Ilstad
Observatør Vara
Hilde Apneseth, AMU Ledig
Espen Munkvik, SiT Espen Holm, SiT
Bjørg Næss Frost, tilretteleggingstjenesten Ingebjørg Dahl, tilretteleggingstjenesten
Jorunn Alstad, Universitetsbiblioteket Harald Bøhn, universitetsbiblioteket
Sekretariat: Kjersti Møller, seniorrådgiver  

Lokalt underutvalg NTNU i Gjøvik

Medlemmer i  lokalt underutvalg ved NTNU i Gjøvik
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Jørn Wroldsen, viserektor Torbjørn Eriksen Kravdal, universitetslektor, institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Knut Wold, førsteamanuensis, institutt for elektroniske systemer Hilde Bakke, rådgiver, institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Marianne Skistad, universitetslektor, institutt for helsevitenskap Randi Tosterud, førsteamanuensis, institutt for helsevitenskap
Studentrepresentant Vararepresentant
Julie Heiberg (leder) Henning Karlsen
Fride Johnsen Alexander Allgot
Anders Martinsen Ledig
Observatør  
Arne Mo, SiT Marte Tidemand Skappel, SiT
Anne Anker Bolstad, studentprest  
Ove Asmund Putten, drift campus Gjøvik  
Marit Aileen Fjeld Brandsnes, avdeling teknologistøttet læring)  
Mona Holmen, biblioteket  
Kari Solfrid Lauritzen (Tilretteleggingstjenesten)  
Sekretariat: Kari S. Lauritsen, konsulent  

Lokalt underutvalg NTNU i Ålesund

Medlemmer i  lokalt underutvalg ved NTNU i Ålesund
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Tove Havnegjerde, instituttleder, institutt for biologiske fag Marianne vinje, seksjonsleder, seksjon for utdanning i Ålesund
Arne Styve, universitetslektor, institutt for IKT og realfag NN
Mark Pasquine, førsteamanuensis, institutt for internasjonal forretningsdrift Bente Schei Skagøy, seksjonssjef, institutt for helsevitenskap
Studentrepresentant Vararepresentant
Jim André Gjerde (leder) Marcus Ilstad
Julie Kristin Vikestrand Klaus Dyvik
Jone N. Knoph Vegard Solvik Fuglesth
Observatør  
Ola Sture (drift)  
Rolf Viddal (SiT)  
Sekretariat:førstekonsulent Heidi Hansen Ulstein  

Undersøkelser

Møtereferater

LMU

Underutvalg ved NTNU i Gjøvik

Underutvalg ved NTNU i Ålesund

Fullstendige saksdokumenter for alle år finnes i arkiv- og saksbehandlingssystem ePhorte under tittelen «Møtebok LMU». Ta evt. kontakt med sekretær. 

Årsrapporter fra LMU

Læringsmiljøutvalget skriver hvert år en årsrapport som skal behandles i styret ved NTNU.

16 Vedlegg
3848 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)