Korona - Utveksling

English version - Corona - Exchange

Informasjon til studenter som oppholder seg i utlandet

Sist oppdatert: 20.04.2021

Studentutveksling høstsemesteret 2021 #

Smittesituasjonen verden over er ustabil og mulighetene for utveksling høsten 2021 er derfor fremdeles usikre. Merk følgende: 

 • Fram til annet klart blir tilfelle, behandler Internasjonal seksjon søknader om utveksling med utgangspunkt i at utveksling vil være mulig til det aktuelle landet.
   
 • Studenter må følge med situasjonen i Norge, såvel som ved landet/universitet som er tiltenkt for utveksling. Endringer i inn- og utreiserestriksjoner kan påvirke utvekslingsplaner.
   
 • NTNU krever at studenter som reiser på utveksling skal ha gyldig reiseforsikring som dekker kostnader ved COVID19-relatert sykdom.  Se under for mer informasjon. 
   
 • Studenter anbefales å utsette alle utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig
   
 • På grunn av økt risiko for kanselleringer må alle studenter som søker utveksling legge en plan B om studier ved NTNU. Dvs. en plan for hvilke emner/deler av studiet ditt du skal ta dersom utveksling på kort varsel ikke blir gjennomførbart og du må bli ved NTNU det aktuelle semesteret. Dette kan i mange tilfeller være emnene som allerede ligger inne i studieplanen din ved NTNU for det semesteret du vil reise på utveksling.
   
 • Reiser i forbindelse med utveksling betraktes som nødvendige reiser, og utreise vil dermed ikke være brudd på norske myndigheters reiseråd.  
   
 • All utveksling i praksisstudier ved MH-fakultetet er avlyst høsten 2021. Dette gjelder alle former for praksis, feltstudier, uketjeneste, hospitering og tilsvarende opplegg.

Forsikring og kostnader  #

Det er viktig å være klar over ansvaret og risikoen et utvekslingsopphold kan inneholde - dette inkluderer uforutsette kostnader.

 Merk at NTNU ikke kan refundere kostnader knyttet til COVID-19 (sykdom, avbrutt opphold/hjemreise, husleie etc) i forbindelse med utvekslingsoppholdet. Studenter anbefales å utsette alle utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig. 

Utreisende utvekslingsstudenter:   

 • Må ha reiseforsikring som er gyldig for hele utvekslingsoppholdet og som dekker kostnader knyttet til sykdom, inkludert COVID-19.   
   
 • Har ansvar for å sette seg inn i hva forsikringen dekker, og hvordan dette evt. påvirkes av smittevernstiltak i vertslandet.  Helseutgifter vil vanligvis dekkes. Det bør sjekkes om medisinsk evakuering dekkes og i hvilke tilfeller. I EU/EØS gjelder også Europeisk helsetrygdforsikring.   
   
 • Må prøve å sikre seg selv ved å kjøpe fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring osv., og sjekke hva forsikringsselskapet dekker, samt muligheter for å få refundert evt. utlegg.  
   
 • Bør sjekke hva alternative forsikringsordninger dekker - hva som dekkes i forbindelse med Koronapandemien kan variere. 

Endring i smittesituasjon #

Det er viktig å være forberedt på at det kan komme endringer i smittesituasjon som kan få følger for din utveksling:  

 • Universiteter kan i verste fall avlyse utveksling.
 • Det kan bli en blanding av fysisk og digitalt fagtilbud.
 • Smittevernstiltak kan påvirke ut-/innreisemuligheter og opphold

Husk at du under opphold i utlandet vil måtte forholde deg til vertslandets smittevernregler. Dette kan endre seg fortløpende, og det er viktig at du holder deg oppdatert på hvilken farge ditt vertsland har, og hvilke regler det medfører. 

Internasjonal Seksjon vil forsøke å innhente informasjon om hva våre partnerlæresteder kan tilby digitalt dersom det blir nødvendig. Seksjonen vil også holde alle studenter som har søkt om utveksling orientert om eventuelle endringer. Å følge digital undervisning ved utenlandsk lærested hjemmefra kan også bli en løsning i påvente av utreise.  

I undervisningsåret 2020/21 fikk norske utvekslingsstudenter som grunnet COVID-19 måtte følge undervisning ved utenlandsk lærested fra Norge, utbetalt samme ytelser fra Lånekassen som ved ‘vanlig’ utveksling. Det avventes fremdeles en avklaring på om dette også vil være tilfelle for undervisningsåret 2021/22. 

Krisehåndtering under utenlandsopphold #

Før du reiser, bør du gjøre deg kjent med hvilke instanser som kan tilby deg hjelp om det skulle oppstå kriser. Sett deg inn i NTNUs råd og retningslinjer for krisehåndtering, samt beredskapsavtalen med Sjømannskirken. 

Gjør deg kjent med hvor nærmeste norske ambassade i vertslandet er. Norske myndigheter vil kunne gi konsulær bistand til norske borgere ved behov.  Det er en god idé å følge din lokale ambassade på nett eller sosiale medier for å få evt. oppdateringer på endringer i deres tilbud som følge av COVID-19. Husk at man må påregne 10-14 dagers karantene ved ankomst i utlandet og/eller hjemkomst til Norge.  

Registrering på reiseregistrering.no #

Det er en god idé å registrere kontaktopplysningene dine på reiseregistrering.no. Dersom det skjer noe alvorlig, vil Utenrikstjenesten ha mulighet til å sende deg informasjon pr. SMS eller e-post. Det er også viktig at du avregistrerer deg når du kommer tilbake til Norge. Dette hjelper myndighetene å holde oversikt over norske borgere som er utenlands, og tilbake i landet. 


Innreisende utveksling  #

Innreisende studentutveksling fra Europa  #

Søknader om innreisende studentutveksling fra partnerlæresteder i EU/EØS, Sveits og Storbritannia høsten 2021 behandles inntil videre som normalt. Innreisende utvekslingsstudenter må selv følge regler knyttet til smittevern og karantene besluttet av norske myndigheter. Studentene vil henvises til FHIs sider om innreise ved opptak. 

Innreisende studentutveksling fra utenfor Europa avlyst  #

Rektor ved NTNU har besluttet å avlyse all ordinær innreisende studentutveksling fra universiteter i land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia for vårsemesteret 2021. På grunn av den uforutsigbare situasjonen vi nå befinner oss i vil vi dessverre ikke ha mulighet til å ta imot utvekslingsstudenter fra våre partneruniversiteter i disse landene. Flere av NTNUs partneruniversiteter utenfor Europa har allerede besluttet å avlyse studentutveksling.  

Studenter som studerer ved et partneruniversitet i EU men som er statsborger i et land utenfor EU omfattes ikke av denne beslutningen. Vedtaket inkluderer heller ikke mobilitet på fellesgradsprogrammer. 

Internasjonal seksjon vil informere søkere og partnerlæresteder om NTNUs beslutning.    

Utlegg etter hjemreise #

Studenter som våren 2020 har lagt ut penger selv under hjemreise fra utlandet i forbindelse med koronaviruset, kan ha krav på å få penger tilbake.  Les om hva du kan søke refusjon for og hvordan du søker.

#

1 Vedlegg
28286 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)