Kjemikalier og gasser

Kjemikalier og gasser brukes i laboratorier, til renhold og på verksteder. Bruk personlig verneutstyr hvis det er fare for at du kan bli utsatt for helseskadelige stoffer.

English version - Chemicals and gases

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Sjekk om du kan bytte ut farlige stoffer #

Mange kjemikalier og gasser har egenskaper som kan medføre sykdom og skade. Alle som bruker og har ansvar for kjemikalier og/eller gasser med farlige egenskaper skal derfor arbeide kontinuerlig for å fjerne eller bytte ut farlige stoffer og prosesser med mindre farlige stoffer, substitusjon (pdf). For kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer er kravene om substitusjon spesielt strenge.

Sikkerhet #

Du som arbeider med kjemikalier og gasser #

Sørg for at du har tilstrekkelig opplæring og nødvendig informasjon for å arbeide på en god og trygg måte. Bruk personlig verneutstyr hvis det er fare for at du kan bli utsatt for helseskadelige stoffer.

Bruk av avtrekksskap #

For krav til bruk, kontroll, varsling av feil samt ansvar og oppgaver, se Avtrekksskap i laboratorier og verksted.

Bruk av kontaktlinser #

Unngå så langt det er mulig å bruke kontaktlinser når du arbeider med kjemikalier. Dersom du bruker kontaktlinser skal vernebriller benyttes.

Du som leder arbeidet #

Enheten skal risikovurdere bruk og håndtering av kjemikalier og gasser for å ivareta ansatte og studenter best mulig. Hvis risikovurderingen konkluderer med at vernetiltak og personlig verneutstyr er nødvendig, skal dette være tilgjengelig og i forskriftsmessig stand. 

Begynn risikovurderingen av kjemikalier og gasser i stoffkartoteket. Les også mer om risikovurdering av kjemikalier (pdf) i stoffkartotek.

Ansatte som eksponeres for helseskadelige kjemikalier/gasser skal på bakgrunn av risikovurderingen tilbys helseundersøkelseBedriftshelsetjenesten kan bistå i denne vurderingen.

Enheten skal ha rutiner for innkjøp, oppbevaring, bruk og avhending av kjemikalier. Se egen side for farlig avfall. NTNU har rammeavtale med leverandører av kjemikalier.

Ved bruk av avtrekksskap, eller ved planer om å skaffe nytt, flytte eller fjerne avtrekksskap, se Avtrekksskap i laboratorier og verksted.

Klassifisering, merking og emballering #

Stoffblandinger #

Fra 1. juni 2015

Stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres i henhold til CLP. Klassifiseringen i henhold til CLP skal oppgis i sikkerhetsdatabladet.

Stoffblandinger som allerede er klassifisert, merket og emballert i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, og som finnes på markedet før 1.juni 2015, behøver ikke å være merket på nytt eller omemballert før 1. juni 2017.

Rene stoffer #

Fra 1. juni 2015

Rene stoffer skal klassifiseres, merkes og emballeres i henhold til CLP. Klassifiseringen i henhold til CLP skal oppgis i sikkerhetsdatabladet.

Rene stoffer som er merket og emballert i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier må merkes på nytt og evt. omemballeres i henhold til CLP. 

Deklarering og oversikt over utgangsstoffer for eksplosiver #

Enheter som produserer eller importerer utgangsstoffer for eksplosiver skal deklarere dette til Produktregisteret.

Deklarering gjøres fra hvert enkelt fakultet. Den som får i oppgave å deklarere må ha rettigheter til å kunne deklarere på vegne av fakultetet gjennom Miljødirektoratets skjema "Kjemikaliedeklarering til Produktregisteret". Ta kontakt med leder stab Økonomi, Aud Magna Gabrielsen, ved behov for tilgang til skjemaet.

Følgende produkter skal deklareres: 

 • Hydrogenperoksid, over 12 vektprosent
 • Nitrometan, over 30 vektprosent
 • Salpetersyre, over 3 vektprosent
 • Kaliumklorat, over 40 vektprosent
 • Kaliumperklorat, over 40 vektprosent
 • Natriumklorat, over 40 vektprosent
 • Natriumperklorat, over 40 vektprosent
 • Ammoniumnitrat, 16 vektprosent, eller mer, nitrogen fra ammoniumnitrat

Kravet til deklarering gjelder uavhengig av mengde og bruksområde. Deklarering skal gjøres før fakultetet begynner å produsere eller ta i bruk overnevnte produkter. Opplysninger skal oppdateres dersom det skjer endringer. Faktisk mengde som er produsert, importert og eksportert skal rapporteres årlig.

Fakultetet må, som sluttbruker, føre oversikt over følgende:

 • Leverandørene som utgangsstoffer er kjøpt fra, med adresse og foretaksnummer.
 • Navn på varer som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver, hvilket utgangsstoff varen inneholder, varens mengde, dato og sted for innkjøp.
 • Navn på person som foretar innkjøpet, oppgjørsmetoden og planlagt bruksområde.
 • Kundene som utgangsstoffer er solgt til, med adresse og foretaksnummer (ikke aktuelt, så lenge fakultetet ikke selger produkter videre til andre)

Oversikten skal oppbevares i minst 5 år, og på forespørsel kunne gis til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Krav om melding til Kripos

Kripos skal varsles ved mistenkelig omsetning, tyveri, eller betydelig og uforklarlig svinn. I tillegg til produkter nevnt ovenfor, gjelder dette kravet også:

 • Heksamin
 • Svovelsyre
 • Aceton
 • Kaliumnitrat
 • Natriumnitrat
 • Kalsiumnitrat
 • Kalsiumammoniumnitrat

For nærmere informasjon, se forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.

Stoffkartotek #

Logg på stoffkartoteket. NTNUs stoffkartotek er et elektronisk arkiv med informasjon om helsefarlige kjemikalier, andre farlige stoffer og helsefarlige biologiske faktorer.

For administratorer av stoffkartotek: Gå til egen side Stoffkartotek for å lese om sikkerhetsdatablad og hvordan du legger inn sikkerhetsdatablader i stoffkartoteket. Dersom du har spørsmål, kan stoffkartotek-kontakt kontaktes.

Eksponeringsregister #

Arbeid med enkelte kjemikalier kan medføre krav om eksponeringsregister. Gå til egen side Eksponeringsregister for å se beskrivelse av hvilke kjemikalier det er snakk om og hvilke handlinger som kreves. Selve registeret finner du via stoffkartoteket:  Logg på stoffkartoteket, trykk på "Administrasjon" i venstre meny og velg "Eksponering".

Uhell #

Meld avvik i NTNUs avvikssystem.

Aktuelle spørsmål ved HMS-runde #

 • Hvordan sikrer enheten at stoffkartoteket er oppdatert og tilgjengelig for alle brukere?
 • Hvilke rutiner har enheten for innkjøp av kjemikalier og gasser (godkjenninger, ansvarspersoner)?
 • Hvordan arbeider enheten for at risiko ved bruk av kjemikalier blir minimal, herunder hvordan legger enheten til rette for at ansatte og studenter ikke skal eksponeres for mulig helsefarlige kjemikalier?
 • Hvordan sikrer enheten at det ikke skjer utslipp til ytre miljø av mulig miljøskadelige kjemikalier (avløp/luft)?
 • Hvordan sikrer enheten at brukere får nødvendig opplæring og informasjon (spesielt studenter)?
 • Er det knyttet noen form for søknads, meldeplikt eller tillatelser til bruk og oppbevaring av enhetens kjemikalier og gasser (eksplosjonsfare, brannfare)?
 • Er det krav til oppdatering?
 • Hvilke rutiner har enheten for avhending av kjemikalier og gasser?
 • Hvilke rutiner har enheten for tilgang til, bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr?
 • Hvilke rutiner har enheten for å sikre tilbud om helseundersøkelse ved fare for ugunstige helseeffekter?

Film om sikkerhet på laboratoriet #

Sikkerhet på laboratoriet

 Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 27. februar 2013 - HMSR40 - ePhorte 2013/11273 

1 Vedlegg
45097 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)