HMS ved NV

HMS-roller ved NV

Liste over personer som innehar HMS-roller ved Fakultetet for naturvitenskap (NV).

Linjeledere #

Fakultet for naturvitenskap: Øyvind Weiby Gregersen

Linjeleder har ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget ansvars- og arbeidsområde og skal planlegge for fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sørge for at alle som har til oppgave å lede andre har nødvendig opplæring og kontrollere at virksomheten foregår forskriftsmessig (IK-forskriften § 5).

Dersom HMS-oppgaver delegeres, f.eks. til HMS-koordinator, skal linjeleder sørge for å få systematisk oppdatering. Delegering av HMS-oppgaver skal dokumenteres skriftlig. Der ikke annet er dokumentert, er det lederen selv som utfører HMS-oppgavene - se HMS-roller (del av NTNUs HMS-politikk).

HMS-koordinatorer #

Linjeleder kan delegere HMS-oppgaver til HMS-koordinator. HMS-koordinatorens oppgaver skal avtales og avtalen skal dokumenters. HMS-koordinatoren skal rapportere til lederen av enheten og skal holde denne informert om vesentlige forhold som angår HMS-arbeidet. - HMS-roller. HMS-koordinatorene er saksbehandlere for HMS-avvik.

Verneombud #

Hovedoppgaven til VO er å være ansattes representant i saker som angår HMS og ivareta deres interesser i slike saker. VO skal sørge for å rapportere tilbake til ansatte. - HMS-roller 

Romansvarlige #

Romansvarlige skal ha kjennskap til virksomheten i rommet, påse at denne ikke medfører fare for helse eller miljø. De skal påse at nødvendig verneutstyr og utstyr for rydding og renhold er tilgjengelig. De skal delta på risikovurderinger og HMS-runder i det aktuelle rommet. - Retningslinje for romkort.

Linjeleder sørger for at det utpekes en romansvarlig og at det utarbeides lokale sikkerhetsbestemmelser for arbeidet som skal utføres i lokalet - Lab.håndboka kap 1.1.1

Områdeansvarlige ved brann/katastrofe #

Områdeansvarlig (tidl. kalt etasjeansvarlige) skal bidra med å få ansatte, besøkende og studenter ut av et område i forbindelse med evakuering. 

Her finner du en nærmere beskrivelse av Områdeansvarligs brannansvar .

Lister over områdeansvarlige ved Fakultet for naturvitenskap er publisert på egen side:  Beredskap ved NV 

Strålevernskoordinatorer #

Strålevernskoordinatorens oppgaver avtales med ansvarlig leder i tråd med Strålevernforskriften og NTNUs organisering av strålevern. - HMS-roller

Stoffkartotekkontakter #

Stoffkartotekkontakter skal oppdatere stoffkartoteket på sine lokasjoner og sørge for at det finnes oppdaterte sikkerhetsdatablad. - Stoffkartotekretningslinjene

Kontaktpersoner for farlig avfall #

Kontaktperson for farlig avfall har ansvar for å avhende farlig avfall iht. de gjeldende retningslinjer.

Gass-koordinatorer #

Gasskooordinator skal ha oversikt over enhetens bruk, lagring og rutiner for håndtering av gass og koordinere arbeidet med reduksjon av gassrelatert risiko. 

Studentrådet #

HMS #

Espen Fjærvik, HMS-rådgiver ved Fakultet for naturvitenskap.

0 Vedlegg
33348 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)