HMS-politikk

For å få et godt og trygt arbeidsmiljø kreves et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid, og NTNUs HMS-politikk er førende for enhetenes arbeid.

English version - HSE Policy  

Siden er en av to sider om NTNUs formelle HMS-politikk:

1. HMS-politikk | 2. HMS - Systematisk arbeid | Samleside om HMS

HMS-politikk #

1. Formål  #

HMS-politikken skal bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og studenter ved NTNU. Politikken skal understøtte NTNUs strategi, og være retningsgivende for NTNUs systematiske HMS-arbeid på alle nivå. Gjennom høy kvalitet i HMS-arbeidet og omsorg for ytre miljø, bidrar HMS-politikken til å realisere NTNUs visjon. 

2. Gyldig for   #

Politikken gjelder for alle virksomhetsområder og organisatoriske enheter. 

3. Sentrale begrep og definisjoner   #

HMS: Helse, miljø og sikkerhet  

Linjeleder: Leder med personalansvar (viserektorer, prorektorer, direktører, avdelingsledere, dekaner, museumsdirektør, instituttledere, seksjonsledere, fagenhetsledere). 

HMS-ansvar: Alle ledere har et ansvar for at HMS-arbeidet fungerer tilfredsstillende. Leders HMS-ansvar kan ikke delegeres. Øverste leder (rektor og styret) har imidlertid det overordnede ansvaret for HMS ved NTNU. HMS-ansvar er ikke alene knyttet til personer med personalansvar, det omfatter også personer som har i oppgave å lede eller kontrollere andre. 

HMS-oppgaver: Arbeidsoppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet, f. eks. planlegging og gjennomføring av risikovurderinger, HMS-opplæring, HMS-runder, oppfølging av HMS-avvik mv. HMS-oppgaver og ansvaret for gjennomføring av disse kan delegeres fra linjeleder til andre ansatte (oppgavene skal fremgå av stillingsbeskrivelsen).  

4. Overordnede føringer  #

HMS-arbeidet skal skje innenfor rammer og overordnede føringer gitt i lov, forskrift og NTNUs strategi. Noen sentrale føringer for arbeidet: 

Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften 

NTNUs systematiske HMS-arbeid bygger på Arbeidsmiljølovens krav om at alle ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Kravene til NTNUs systematiske HMS-arbeid stilles gjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). 

Prinsipper   

 • Linjeleder og ansatte skal sammen bidra til å skape et helsefremmende og sikkert arbeidsmiljø 
 • Systematisk HMS-arbeid skal være en integrert del av all aktivitet ved NTNU 
 • HMS-arbeid skal bygge på åpenhet og medvirkning 
 • HMS-relaterte spørsmål skal løses på lavest mulig nivå 
 • Linjeleder har HMS-ansvar ved sin enhet, ansvaret kan ikke delegeres til andre 
 • Linjeleder kan overføre HMS-oppgaver til andre 
 • Verneombud skal være en samarbeidspartner for linjeleder 
 • Bedriftshelsetjenesten skal involveres i HMS-arbeidet 

5. Ansvar, roller og oppgaver  #

Fakulteter, institutter og fellesadministrative enheter har HMS-ansvar for egne ansatte og andre som utfører arbeid i deres lokaler, jf. arbeidsmiljøloven §§ 2-1 og 2-2. HMS-ansvaret innebærer å sikre at arbeidstakerne har et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig, blant annet ved: 

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, herunder risikovurdering 
 • Opplæring 
 • Involvering av verneombud og bedriftshelsetjeneste 
 • Kontroll av arbeidsmiljøet 
 • Tilstrekkelige ressurser  

Alle ledere har HMS-ansvar, se figur 1. (For studenter vises det til kapittelet Student). Personer i HMS-ansvarslinjen og verneombudslinjen skal ha en løpende dialog i saker som angår HMS. Hovedoppgaven til verneombudslinjen er å ivareta arbeidstakernes interesser. Verneombud skal være med å sikre at tiltak gjennomføres som planlagt og at det systematiske HMS-arbeidet ved enheten fungerer godt. Verneombudet er en viktig samarbeidspartner til lederen. 

Styret   #

Styret vedtar overordnede mål, strategier og planer for HMS-arbeidet samt sørger for at dette følges opp. Styret fører tilsyn gjennom behandling av HMS-Årsrapport. Styret skal sørge for at det avsettes tilstrekkelige ressurser til å følge opp de mål, strategier og planer som vedtas. 

Rektor   #

Rektor har ansvar for at NTNU til enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Rektor skal sørge for å etablere, utvikle og vedlikeholde det systematiske HMS-arbeidet slik at det oppfyller internkontrollforskriftens krav. Rektor vedtar HMS-politikken. Rektor skal sørge for at nødvendig opplæring og bistand til enhetene blir gitt, legge fram årlig rapport over HMS-tilstanden ved NTNU for styret og påse at det gjennomføres tiltak slik at mål for HMS-arbeidet nås. Rektor skal undersøke om det er nødvendig med endringer i NTNUs HMS-system gjennom årlig gjennomgang. Rektor kan delegere HMS-oppgaver til underliggende enheter. 

Viserektor  #

Viserektor ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund har en koordinerende rolle på campus, og skal ved behov bidra til å finne gode løsninger der ulike enheter har kryssende HMS-utfordringer. Viserektor er fast medlem av Stedlig arbeidsmiljøutvalg (SAMU), og skal ha dialog med stedlig lokalt hovedverneombud (SLHVO).  

Linjeleder   #

Linjeleder har ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget ansvars- og arbeidsområde. 

Linjeleder skal: 

 • sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
 • ha oversikt over lover, forskrifter, HMS-retningslinjer og andre krav som gjelder for enheten 
 • regelmessig sette HMS på dagsorden i sine ledermøter  
 • involvere verneombud (VO) og bedriftshelsetjenesten (BHT) i HMS-arbeidet 
 • sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, basert på kartlegging av risikofylt aktivitet og risikovurderinger 
 • sørge for at det settes av tilstrekkelige ressurser til HMS-arbeidet 
 • sørge for at sentrale og lokale retningslinjer gjøres kjent og følges opp 
 • sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innen systematisk HMS-arbeid og om nødvendig sørge for at opplæring blir gitt 
 • sørge for å identifisere HMS-utfordringer , utarbeide handlingsplaner og følge opp HMS-arbeidet 

Dersom HMS-oppgaver delegeres, f.eks. til HMS-rådgiver/-koordinator, skal linjeleder sørge for å få systematisk oppdatering. Delegering av HMS-oppgaver skal dokumenteres skriftlig. Der ikke annet er dokumentert, er det linjeleder selv som utfører HMS-oppgavene. 

Dersom enheten utfører arbeid i samme lokaler som andre virksomheter, skal linjeleder sørge for at det utarbeides samordningsavtaler som klargjør HMS-ansvaret. 

Linjeleder har ansvar for at studenter som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, behandles som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven (kap. 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2). 

Person som har til oppgave å lede eller kontrollere andre   #

Ansatte og studenter som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere og/eller studenter i arbeid i laboratorier, verksteder eller felt har et selvstendig HMS-ansvar og skal: 

 • påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av arbeidet, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 tredje ledd 
 • kontrollere at virksomheten foregår forskriftsmessig, jf. internkontrollforskriften § 5 

HMS-ansvaret er ikke bare knyttet til personalansvar. Eksempelvis har også laboratorieledere, romansvarlige, lab.ingeniører, lab.assistenter og studentassistenter HMS-ansvar når de leder eller kontrollerer andre ansatte eller studenter ved laboratoriearbeid og -forsøk, verkstedsarbeid og feltarbeid. 

Oppgaver delegert av rektor   #

HR- og HMS-sjef     #

Skal sørge for: 

 • å formidle aktuelle saker innen HMS, sikkerhet og beredskap for organisasjonsdirektøren 
 • løpende utvikling av NTNUs HR-politikk  
 • saksbehandling i forbindelse med klage til NTNU-nivå om uakseptabel adferd, mobbing og konflikter 
 • saksbehandling i forbindelse med varsling til NTNU-nivå om kritikkverdige forhold ved NTNU 

Seksjonssjef HMS     #

Skal sørge for: 

 • utvikling, vedlikehold og oppfølging av NTNUs HMS-system, inkl. forebyggende brannvern  
 • at NTNU har tilstrekkelig system for ivaretakelse av sikkerhet og beredskap 
 • bistand i saker som omhandler arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap 
 • rapportering til arbeidsmiljøutvalget (AMU) og styret 
 • bistand i forbindelse med ledelsens gjennomgang og utarbeidelse av HMS-Årsrapport 

Økonomi- og eiendomsdirektør  #

Skal sørge for: 

 • overordnede planer for vedlikehold og utvikling av NTNUs bygningsmasse 
 • at større HMS-avvik knyttet til bygningsmassen gis høy prioritet 
 • å koordinere og videreutvikle NTNUs miljøutviklingsplan 

Leder for Campusservice  #

Skal sørge for: 

 • å ivareta HMS-krav ved drift og vedlikehold av NTNUs eide bygg og utearealer i daglig drift og mindre vedlikeholdsprosjekter  
 • å ivareta HMS-krav i leide bygg i henhold til leieavtale og avtale om samordning av brannforebygging mellom eier av bygget og NTNU 
 • adgangskontroll og byggsikring 

6. Andre roller og oppgaver i HMS-arbeidet  #

HMS-rådgiver/-koordinator  #

HMS-rådgiver/-koordinator har delegerte arbeidsoppgaver fra linjeleder. HMS-rådgiver/-koordinator skal rapportere til linjeleder og holde denne informert om vesentlige forhold som angår HMS-arbeidet. Arbeidsoppgaver skal avklares skriftlig mellom HMS-rådgiver/-koordinator og linjeleder. 

Aktuelle arbeidsoppgaver: 

 • Bidra til å sette HMS på dagsorden i enheten 
 • Holde oversikt over hvilke HMS-retningslinjer som er aktuelle for enheten, sørge for at disse gjøres kjent samt gi innspill til linjeleder dersom HMS-retningslinjer ikke er dekkende 
 • Deltagelse og bistand i forbindelse med risikovurderinger 
 • Deltagelse i HMS-runder 
 • Deltagelse i lokale HMS-utvalg/forum. For HMS-koordinator på fakultet: Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) dersom dette er innført 
 • Deltagelse i Sentralt HMS-forum 
 • Deltakelse i Sikkerhets- og beredskapsnettverket  
 • Sørge for dialog med verneombudslinjen på aktuelt nivå 
 • Andre arbeidsoppgaver kan avtales

Strålevernkoordinator   #

Strålevernskoordinatorens oppgaver avtales med linjeleder i tråd med strålevernforskriften og NTNUs organisering av strålevern. For nærmere informasjon, se Strålevern – ansvar og oppgaver

Vanligvis er strålevernskoordinatoren knyttet til en annen stilling ved enheten og benytter så mye tid til strålevernsarbeid som situasjonen til enhver tid tilsier. Strålevernskoordinatoren skal holde linjeleder informert om vesentlige forhold som angår strålevernsarbeidet. 

Stoffkartotek-kontakt   #

Stoffkartotek-kontakt ajourholder og oppdaterer NTNUs stoffkartotek. Stoffkartotek-kontakt skal sørge for at sikkerhetsdatablad/informasjonsblad legges inn på riktig lokasjon, at nødvendig informasjon registreres og at risikovurdering gjennomføres når nye kjemikalier/biologiske faktorer blir kjøpt inn/dannes. Se også: 

Ansatt   #

Alle som utfører arbeid i NTNUs tjeneste betegnes som ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8. Studentassistenter, lærlinger og stipendiater som har arbeidsavtale betraktes som ansatte. Der det foreligger tvil om NTNU er arbeidsgiver for en ansatt, skal dette i hvert enkelt tilfelle avklares og evt. arbeidsgiveransvar avtales skriftlig. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstakers medvirkningsplikt gjelder for alle ansatte ved NTNU, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3. 

Student   #

Studenter plikter å innrette seg i henhold til HMS-retningslinjer som gjelder ved NTNU. Arbeid som utføres som praktisk opplæring av studenter, med undervisning eller forskning som formål, er underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser når arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse. Dette gjelder for eksempel når det i undervisningen brukes maskiner eller stoffer/kjemikalier som kan innebære fare for liv og helse. Studentenes rettigheter og plikter i det systematiske HMS-arbeid er i slike tilfeller de samme som for ansatte, jf. forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 1. 

Studenter som er i praksis i en virksomhet, skal anses som arbeidstakere på praksisstedet. Det vil si at de er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter, jf. forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 5. Studentene skal rette seg etter den aktuelle virksomhetens HMS-bestemmelser. 

I studiesituasjonen for øvrig (lesesaler, auditorier, datalab, osv.) gjelder ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser for studenter. Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 gir en beskrivelse av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet for studentene skal utformes. Ta kontakt med Studieavdelingen for nærmere informasjon. 

Verneombudslinjen  #

Verneombudslinjen ved NTNU består av verneombud (VO), lokale hovedverneombud (LHVO) og stedlige lokale hovedverneombud (SLHVO) i Gjøvik og Ålesund, samt ett hovedverneombud (HVO).  

De sentrale prinsippene for HMS gjelder også verneombudslinjen - saker skal løses på lavest mulig nivå. Om en sak ikke finner sin løsning på laveste nivå, bringes den videre til lokalt/stedlig lokalt hovedverneombud og dekan/direktør og eventuelt til hovedverneombud og rektor (se figur 1). 

Vara for verneombud, lokalt hovedverneombud, stedlig lokalt hovedverneombud og hovedverneombud ivaretar funksjonen i tilfelle fravær. 

Se utfyllende beskrivelser her: 

Fakultetstillitsvalgte studenter   #

Fakultetstillitsvalgte er studentenes representant i alle organer ved fakultetet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø

Institutt-tillitsvalgte studenter   #

Institutt-tillitsvalgte studenter sitter i alle organer ved instituttet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø. 

7. Aktuelle utvalg, fora og organisasjoner   #

Her beskrives forum, utvalg og organisasjoner ved NTNU som behandler saker av særlig betydning for HMS. 

Bedriftshelsetjenesten (BHT)   #

NTNUs bedriftshelsetjeneste (BHT) inngår som en del av HMS-seksjonen. NTNUs bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. I Gjøvik og Ålesund har NTNU avtale med lokal ekstern bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenestene har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. 

Mer informasjon: 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)   #

Arbeidsmiljøutvalget deltar i planlegging og organisering av HMS-arbeidet og behandler saker vedrørende HMS ved NTNU. Dersom arbeidsmiljøutvalget finner det nødvendig, kan utvalget også vedta tiltak for å verne om ansattes sikkerhet og helse. Det er stedlige arbeidsmiljøutvalg (SAMU) i Gjøvik og Ålesund. 

Her kan du finner mer informasjon om arbeidsmiljøutvalg: 

Sentralt HMS-forum #

Sentralt HMS-forum skal ivareta god informasjonsflyt gjennom organisasjonen. 

Deltagere i forumet er: 

 • Seksjonssjef HMS 
 • HMS-rådgiver/koordinator fra alle fakulteter, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik, NTNU i Ålesund, Rektors staber og organisasjon 
 • Sentralt HMS-forum har ingen vedtaksrett, men HR- og HMS-sjef/seksjonssjef HMS kan bringe aktuelle saker inn til organisasjonsdirektøren og/eller til arbeidsmiljøutvalget (AMU), for videre behandling.  

Læringsmiljøutvalget (LMU)   #

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende utvalg for NTNUs styre og skal bidra til et fullt forsvarlig læringsmiljø for studentene ved NTNU. Dette ivaretas ved at læringsmiljøutvalget deltar i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø og ved at læringsmiljøutvalget følger utviklingen i saker vedrørende studentenes sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget rapporterer årlig til styret om NTNUs arbeid med læringsmiljøet. Studentene og NTNU har hver fire medlemmer hver i utvalget. Se for øvrig universitets- og høyskoleloven § 4-3.  

LMU har underutvalg ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. 

IDF SESAM (Sentralt samarbeidsutvalg)   #

Ledelsen og ansattes organisasjoner har gjennom Hovedavtalen i staten og NTNUs tilpasningsavtale til hovedavtalen fastsatt hvordan medbestemmelse etter lov- og avtaleverk skal gjennomføres ved NTNU. Partene har gjennom tilpasningsavtalen opprettet samarbeidsutvalg som faste organer for utøvelse av tillitsvalgtes medbestemmelse i de beslutninger som berører ansattes arbeidssituasjon. I sentralt samarbeidsutvalg informerer, drøfter og forhandler rektor med tillitsvalgte om de beslutninger som berører NTNU som helhet eller ansatte ved flere av enhetene. 

IDF LOSAM (Lokalt samarbeidsutvalg)   #

For å ivareta medbestemmelse ved enhetene, har partene opprettet lokalt samarbeidsutvalg hvor dekan/direktør ved den enkelte enhet tar opp beslutninger som berører ansatte innen enheten med enhetens tillitsvalgte. Lokalt samarbeidsutvalg skal ivareta informasjonsvirksomhet, drøfting og forhandlinger om saker som gjelder enheten.  

Stedlig medbestemmelse ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund ivaretas gjennom samarbeidsutvalgene GSAM og ÅSAM, ledet av viserektor. 

Se også: 

Arbeidstakerorganisasjonene   #

Tillitsvalgtordningen baserer seg på tariffavtale eller hovedavtale og er ikke direkte lovregulert. Hovedsammenslutningene ved NTNU er YS-Stat, Akademikerne, Unio og LO-Stat. De tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene bistår sine medlemmer i saker som gjelder kontrakter, lønns- og arbeidsvilkår og gir råd og hjelp i alle forhold som knytter seg til arbeidssituasjonen. I HMS-saker kan tillitsvalgte og verneombud samarbeide.

Se også: 

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av seksjonssjef HMS-seksjonen - 14. februar 2020 - HMSR63

Oppdatert 25.02.20 (revisjon)

3 Vedlegg
13556 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)