HMS-politikk

For å få et godt og trygt arbeidsmiljø kreves et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid, og NTNUs HMS-politikk er førende for enhetenes arbeid.

English version - HSE Policy

Siden er en av tre sider om NTNUs formelle HMS-politikk:

1. HMS-politikk | 2. HMS - Roller | 3. HMS - Systematisk arbeid | Samleside om HMS

Politikk #

For å få et godt og trygt arbeidsmiljø kreves et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid. I dette ligger evne til å prioritere, sette klare mål, vedta satsningsområder, utarbeide handlingsplaner, innføre retningslinjer og stille krav til rapportering. Dette forutsetter en klar ansvarsfordeling og tydelig organisering av arbeidet. NTNU har først lyktes når en ser resultater i praksis.

HMS-politikken er vedtatt av NTNUs styre og er førende for enhetenes HMS-arbeid. Politikken er nært koblet til NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden». Viktigheten av HMS- arbeidet kommer klart til uttrykk i NTNUs strategi og i styrets og ledelsens prioriteringer og oppfølging. Et godt HMS-arbeid og omsorg for det ytre miljø er nødvendig for å realisere NTNUs visjon.

NTNUs systematiske HMS-arbeid bygger på arbeidsmiljølovens krav om at alle ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og internkontrollforskriftens krav om et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid.

Mål #

  • NTNUs ansatte og studenter skal ha en trygg, sikker og inkluderende arbeidsplass. Se Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv
  • Arbeidsmiljøet skal være helsefremmende, det skal legges til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling.
  • NTNU skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har og synliggjøre dette overfor ansatte, studenter og omverden. NTNU skal til enhver tid ha klare mål for hvordan miljøpåvirkningen skal reduseres.
  • NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra egen forskning for å sikre utvikling på HMS-området.

Prinsipper #

  • Linjeleder og ansatte skal sammen bidra til å skape et utviklende, godt og sikkert arbeidsmiljø.
  • Linjeleder har HMS-ansvar ved sin enhet, et ansvar de ikke kan overlate til andre.
  • Verneombud skal være en samarbeidspartner for linjeleder.
  • Det systematiske HMS-arbeidet skal være en integrert del av universitetets virksomhet.
  • HMS-arbeidet skal bygge på åpenhet og medvirkning.
  • HMS-relaterte spørsmål skal løses på lavest mulig nivå.

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 2. februar 2015 - HMSR63

Oppdatert 26.03.18 (lenker)

2 Vedlegg
9747 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)