Sykdom og...

Gjenoppstartsstipend ved MH

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har en ordning for gjennoppstartstipend for stipendiater og postdoktorer som har hatt foreldrepermisjon sammenhengende i mer enn seks måneder.

Et slikt stipend vil gi én måned ekstra i forlengelse av tilsettingsperioden og skal kompensere noe for den ekstra tiden det tar å komme inn igjen i arbeidet etter lengre opphold.

Ordningen inngår som en del av NTNUs nye politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold som rektor har vedtatt. Handlingsplanen gjelder til 2021 og fram til da skal det etableres en prøveordning med gjenoppstartstipendet. 

Slik søker du #

Bruk Søknadsskjema for gjenoppstartsstipend ved MH.

Behandling av søknaden #

Søknaden behandles administrativt av HR-seksjonen (hr@mh.ntnu.no). Det vil si at alle som søker og tilfredsstiller kriteriene automatisk vil få godkjent forlengelsen opp til en måned.  

Ordningen gjelder for fravær etter 1. januar 2017. Lønnskostnadene i forbindelse med denne ordningen dekkes av fakultetet. 

En eventuell ytterligere forlengelse vurderes av prodekan for forskning, og er avhengig av framdrift i prosjektet.

Overføring av midler #

For stillinger finansiert av RSO-midler vil forlengelsen håndteres av fakultetet.

For stillinger finansiert av eksterne midler (BOA) må krav om overføring av midler; beregnet lønn og indirekte kostnader tilsvarende en måned, sendes økonomiseksjonen ved MH.

Overføring skjer på art 9058  Egenfinansiering RSO.

0 Vedlegg
4884 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)