Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte

På denne siden finner du generell informasjon om digital eksamensavvikling og Inspera Assessment som er det digitale eksamenssystemet NTNU benytter.

English version: General information about digital exams - for employees

Logg inn Inspera

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox

 

Se egen informasjon og veiledning for emner som har endret vurderingsform til hjemmeeksamen våren 2020

 

Generell informasjon om digital eksamensavvikling

Påmelding

Dersom du ønsker å arrangere digital eksamen i emnet ditt, må dette meldes inn. Påmelding gjøres primært via Emner på Nett (EpN), men hvis du finner ut etter EpN-fristen at du ønsker digital eksamen, kan du følge lenken under for påmelding.

Meld på emnet ditt for høsten 2020 før 30. april. (Det tas forbehold om ledig kapasitet.)

Skulle alle de gitte fristene være passert, må du ta kontakt med Eksamenskontoret. Vi kan ikke garantere ledig kapasitet etter at eksamensplanen er lagt, men vi forsøker så langt det lar seg gjøre å la alle som ønsker det, gjennomføre sin eksamen digitalt.

NB! Emner som har hatt digital eksamen tidligere

Dersom emnet ditt har hatt digital eksamen tidligere, vil emnet automatisk få innmeldt ønske om digital eksamensavvikling neste aktuelle semester, forutsatt at det ikke er gjort endringer i vurderingskombinasjonen. Hvis man i Emner på Nett har meldt inn ny vurderingsordning, vil det i FS genereres en ny vurdkombkode (selv om vurderingsformen er den samme). Ved endret vurdkombkode, vil Inspera-flagget i FS ikke automatisk kopieres til den nye vurderingskombinasjonen. Ønske om digital eksamen må i slike tilfeller derfor meldes inn på nytt.

Er du usikker på om et emne er påmeldt, kan du sjekke dette i FS ved å kontrollere at det står INSPERA i feltene "Digitalt eksamenssystem". Inpsera-flagget indikerer at denne vurderingsdelen er påmeldt digital eksamen. Hvis det i tillegg står INSPERA i feltet "Digitalt sensursystem", vil det være mulig å tilbakeføre sensur fra Inspera til FS.

Dersom vurderingsenheten for vurderingstida du vil sjekke ikke er opprettet ennå, kan du gå til vurderingskombinasjon samlebilde og kontrollere det der. Finn riktig vurderingskombinasjon. Står det INSPERA i eksamenssystem her, er vurderingen påmeldt digital eksamen. Inspera-flagget blir med over til vurderingsenheten når denne genereres.

For å få en samlet oversikt for større enheter enn enkeltemner, kan du bruke rapporten 508.002 (Vurderingsenhet). Fyll ut riktig kode for sted og termin og kjør rapport. Høyreklikk i lista som kommer opp og velg "filtrer". Skriv deretter inn [datasystemkode = 'INSPERA'].

Dersom det ikke lenger er ønskelig med digital eksamen i et emne, gi beskjed på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Brukertilgang

Informasjon til studentene

Det er viktig at studentene får informasjon om at emnet skal ha digital eksamen. Vi anbefaler å vise denne videoen om digital eksamen i forelesning, samt vise til wiki-sidene om digital eksamen for studenter. Der finner studentene en stegvis gjennomgang av hvordan de kan forberede seg til digital eksamen, både ved å teste maskinvaren og å ta en demoeksamen som viser de ulike oppgavetypene i Inspera.

Eksamen med 3. parts programvare

Dette er eksamener som gjennomføres med Inspera Assessment, hvor kandidatene får tilgang til programvare under eksamen, eksempler på dette kan være AutoCAD, Solidworks eller Excel. Det kan også innebære eksamener med lyd, lydinnspilling og videoinnspilling.

Digital eksamen med 3. parts programvare er per d.d kun mulig på NTNU-eide datamaskiner, og ikke på eksamener som gjennomføres på studentenes datamaskiner (BYOD-/Bring your own device-eksamen). Dette betyr at det er begrensninger på kapasitet i form av antall maskiner. En rask oversikt over kapasiteten (i eksamenslokalene) for de tre campusene ser slik ut Høst 2019: Campus Trondheim har 350 maskiner, Campus Gjøvik har 91 maskiner og Ålesund har 135 maskiner.
Merk: Vi behandler slike behov på emnebasis og finner en løsning så langt det lar seg gjøre. Vi behandler også praktiske eksamener som avholdes av institutt hvor kapasitet i eksamenslokaler ikke nødvendigvis er en begrensning. Eksempel på dette kan være lytteprøver, lydopptak og videoopptak. Dette gjelder også utenfor eksamensperioden.

Spørsmål og ønsker om eksamensgjennomføring med 3. parts programvare kan sendes til digitaleksamen@sa.ntnu.no. Meld inn ønsker så tidlig som mulig, da slik gjennomføring ofte krever at NTNU har avtale på lisenser for den ønskede programvaren, at det er kapasitet den gitte eksamensdagen, og samarbeid med fagmiljøet for å finne en løsning som fungerer i praksis.

Midtsemestereksamen/midtsemesterprøver

Ønsker du å arrangere midtsemestereksamen?

For at det skal kunne arrangeres midtsemestereksamen i Eksamenskontorets lokaler på Sluppen, må det være lagt opp som en skriftlig eksamen/prøve der følgende betingelser er oppfylt:

 • Midtsemesterprøven må være tellende i sluttkarakteren i emnet
 • Det må ha negativ konsekvens for totalkarakteren å ikke avlegge prøven (Eksamenskontoret arrangerer ikke frivillige midtsemestereksamener som kun kan gi positivt utslag på totalkarakteren)
 • Dersom det skal være en digital eksamen, må den gjennomføres med Safe Exam Browser

Eksamenskontoret arrangerer denne typen eksamen som en ordinær skriftlig eksamen, med eksamensvakter, kontroll av hjelpemidler, faglærers tilstedeværelse under eksamen, samt annet gjeldende reglement. Vi må ha beskjed i god tid før eksamen skal arrangeres for å gjøre det nødvendige forarbeidet før eksamen starter.

Hvis du vil arrangere midtsemestereksamen, meld inn emnet ditt til Eksamenskontoret via dette skjemaet.

Brukerstøtte

Eksamenskontoret tilbyr brukerstøtte for alle ansatte som bruker Inspera Assessment. Ta kontakt med oss, enten på e-post digitaleksamen@sa.ntnu.no eller telefon 73 59 66 00.

Kurs og opplæring

Eksamenskontoret tilbyr kurs og opplæring for ansatte på bestilling. Både fakultet og institutt kan bestille kurs og opplæring, og enhetene står fritt til å velge hva de ønsker gjennomgått. Kurs og opplæring kan for vårsemesteret 2020 bestilles innenfor perioden 17. febraur til og med 3. april. Vi ber om at dere bruker dette skjemaet for bestilling av kurs og opplæring.

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte Eksamenskontoret på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Håndtegninger/skisser - Scantron

I noen oppgavesett kreves det at kandidatene leverer skisser/tegninger/utregninger e.l. som vanskelig lar seg gjennomføre digitalt. I de tilfellene kan kandidatene levere disse på egne ark som så skannes og legges på riktig sted i besvarelsen. Dette er en innstilling som hovedansvarlig må skru på for hele prøven. Dersom faglærer ønsker denne muligheten for sitt emne er det derfor viktig å ha god dialog med hovedansvarlig. Vi anbefaler å presisere i oppgaveteksten hvilke oppgaver kandidatene kan/bør/skal levere håndskrevne ark til.

NB! Eksamenskontoret tilbyr ikke fullskanning, dvs. skanning av besvarelser der det er lagt opp til at hele eksamenen skal besvares på papir. Håndtegninger skal kun være et supplement til kandidatenes digitale besvarelser. Dersom kandidatenes ferdigheter ikke lar seg teste digitalt ved bruk av oppgavetypene som finnes i Inspera, skal eksamen avholdes analogt.  

Kapasitet og lokaler

Digitale eksamener ved NTNU kan gjennomføres i Eksamenshuset på Sluppen eller på Sukkerhuset på Kalvskinnet. Total kapasitet er ca. 1700 samtidige digitale kandidater, fordelt på rundt 1450 plasser i Eksamenshuset og 250 på Sukkerhuset. 

 

Informasjon om Inspera Assessment

Roller i Inspera Assessment

Hva man kan se og gjøre i Inspera Assessment er styrt av hvilke roller man får tildelt. Det er per i dag sju forskjellige roller som brukes i ulike deler av eksamensprosessen. Tabellen under viser en grov oversikt over den enkelte rolle, hva den brukes til og hvem som har den. 

Rolle Bruksområde Hvem?
Hovedansvarlig Opprette prøver, definere prøveinnstillinger, knytte oppgavesett til prøver, overføre resultater fra FS Administrativt ansatte, eksamenskontoret
Forfatter Opprette oppgavesett og enkeltoppgaver Administrativt ansatte, faglærere, eksamenskontoret
Sensor Sensurere besvarelser Faglærere, interne og eksterne sensorer, eksamenskontoret
Brukeradministrator Administrere brukerkontoer i Inspera IT-Avdelingen
Eksamensvakt Overvåke eksamensgjennomføring, logge kandidater inn og ut av Safe Exam Browser Eksamensinspektører
Stedsansvarlig Overvåke gjennomføring Eksamenskontoret
Reporter Lage rapporter Eksamenskontoret

 

Introduksjon til Insperas brukergrensesnitt

 

Når du logger inn i Inspera kommer du til ditt dashboard som ser omtrent slik ut:

Menylinje øverst på sida er alltid tilgjengelig, uavhengig av om du står i dashboard eller har klikket deg inn i en av Insperas fem moduler.

1. Hjem-knappen

Uansett hvilken fane/modul du står i, kan du alltid bruke hjem-knappen til å navigere tilbake til dashboard.

2. Moduler/faner

Det finnes fem ulike moduler i Inspera. Hvilke moduler som er aktive for deg, avhenger av hvilke systemroller du har. Normalt skal en administrativt ansatt ha rolle som hovedansvarlig og forfatter, og dermed ha tilgang til fanene "Oppgaver, "Prøver" og "Vurdering". Vitenskapelig ansatte har rollene forfatter og sensor, og har følgelig tilgang til modulene "Oppgaver" og "Vurdering".

Oppgaver - her lager forfatter/faglærer enkeltoppgaver eller hele oppgavesett.

Prøver - her oppretter hovedansvarlige en prøve - et "teknisk skall" basert på en vurderingsenhet i FS - som inneholder de tekniske dataene som gjør at oppgavesettet forfatter har laget blir tilgjengelig for kandidatene til rett tid.

Monitor - her kan hovedansvarlige og eksamensvakter monitorere kandidatene før, under og etter eksamen.

Vurdering - her får sensor tilgang til kandidatenes eksamensbesvarelser og sensureringen (kan) foregår her. Hovedansvarlige har tilgang til vurderingsmodulen for å kunne administrere sensurprosessen og overføre karakterer til FS etter at sensor(ene) har ferdigstilt sensuren.

Rapporter - benyttes ikke ved NTNU.

 

3. Last opp håndtegninger

Denne funksjonen er tilgjengelig for alle hovedansvarlige, men skal kun brukes av ansatte på Eksamenskontoret. Knappen benyttes i forbindelse med opplasting av håndskrevne eksamensbesvarelser.

4. Varslinger

På dashboardet ditt vil du alltid ha tilgang til en hendelseslogg som viser de siste hendelser på prøver/oppgaver du er knyttet til. I tillegg kan du under varslingsinnstillinger definere hvilke type hendelser du ønsker å få varsler om, både i Inspera og på e-post.

5. Innstillinger

Ved bruk av tannhjulet, kan du se og redigere din brukerprofil og endre språkinntillinger.

6. Hjelp og opplæring

Ved bruk av spørsmålstegnet finner du gode brukerveiledninger på Insperas egne hjelpesider.

 

Utvikling av Inspera Assessment

På wikisiden Utvikling av Inspera Assessment finner du en oversikt over hvilke områder av Inspera Assessment som er under utvikling og hvilke endringer som er ferdigutviklet og levert. Der finnes det også en oversikt over innmeldte endringsønsker, samt informasjon om hvordan endringsønsker kan leveres og hvordan de følges opp.

Masteravtale med digital godkjenning for veileder og instituttledere

Administrativt ansatte kan finne utfyllende informasjon under "Generell informasjon" ved å følge denne lenken

Masteravtalelevering i SharePoint er tatt i bruk av seks av åtte fakultet på NTNU. HF og SU har valgt å ikke ta i bruk løsningen. Ansatte fra disse fakultetene bes derfor å se bort i fra informasjonen under. 

Pålogging for professor II stillinger, eller andre som ikke har NTNU som hovedarbeidsgiver

 Veiledere som ikke har NTNU som hovedarbeidsgiver kan noen ganger slite med å få adgang til å godkjenne masteravtaler. Dette er fordi de har innlogging i SharePoint, eller andre microsoftprodukter online hos sin hovedarbeidsgiver. Dette kan du identifisere ved at du får en 404-feilmelding når du følger lenken som du får på epost. Det er den samme lenka som ligger her. På skjermen vil du se logoen til den primere arbeidsgiveren din, eller en annen organisasjon som du er mye innlogget hos. Dette betyr at du er logget inn i en annen organisasjon, enn NTNU, sin SharePoint. Nettleseren din huske innloggingen, og gir deg som oftest ikke mulighet til å velge noe annet før du blir direkte logget inn når du følger en SharePoint-lenke. Det er kun i NTNUs SharePoint avtalen kan godkjennes. For å omgå dette er det enklest å følge følgende oppskrift.

 1. Bruk privat vindu, ofte referert til som incognitomodus. Her du ikke brukt dette før, så googler du din "incognitomodus og din nettleser. Her vil du få opp en veiledning for å bruke provat vindu. Det private vinduet gjør at nettleseren ikke husker dine tidligere innlogginger, og eventuell tilhørighet til andre organisasjoner.
 2. Lim inn lenka du har fått på mail (denne lenka) i URL-en i det private vinduet. Dersom du trykker på lenka direkte, vil den åpnes i et vanlig vindu, og problemet vedvarer
 3. Du vil da få beskjed om å legge inn brukernavn i en microsoftpålogging. Her legger du inn brukernavnet ditt med @ntnu.no etter. Altså dittbrukernavn@ntnu.no. Du vil da bli tatt til NTNU-innlogging.
 4. Logg inn med feide-innlogging. Det vil si brukernavn (uten "@ntnu.no") og passord. Har du glemt passordet kan du sette ett nytt via person-ID/min-ID gjennom denne lenka.  

Masteravtale med digital godkjenning

Bildetekst: skjermbilde som viser hvor bruker skal trykke for å avvise, eller godkjenne en masteravtale

 • Dersom du har behov for å se innholdet i avtalen trykker du på "lenke" (2.) i meyen til høyre
 • Du trykker på "dokument"-ikonet på venstresiden av studenten du skal se avtalen til for å se innholdet
 • For å godkjenne, eller avvise, avtalen velger du dette i nedtrekksmenyen (3.). Her kan du også legge inn en kommentar til studenten. Trykk bekreft for å avslutte din behandling. 

Bildetekst: eksempel på hvordan en kommentar på en avvisning av avtalen kan legges inn. 

 • Godkjenning av masteravtalen er lik for veileder og institutt. Når veileder har godkjent går det et varsel til instituttet. Varsel går hver onsdag til instituttet dersom det ligger avtaler klare for godkjenning. Det er fult mulig å gå inn å godkjenne, eller avise, avtalene før varselet kommer.  Når instituttet har godkjent er avtalen gyldig. 
 • Digital godkjenning er ikke tilgjengelig for eksterne aktører. Dette påvirker studentene som inngår standardavtaler for samarbeid med eksterne oranisasjoner, eller aktører. Studenten får i dettte tilfelle beskjed om å hente ut denne, fremskaffe manuell signatur, for så å levere den signerte avtalen hos instituttet.

Bildetekst: modell som viser den digitale godkjenningsflyten. Her kreves godkjenning av student, veileder og instituttet for at en avtale skal være gjeldene

3 Vedlegg
3493 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)