Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte

På denne siden finner du generell informasjon om digital eksamensavvikling og Inspera Assessment som er det digitale eksamenssystemet NTNU benytter.

English version: General information about digital exams - for employees

Logg inn Inspera

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen | Aktuell informasjon om eksamen

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox

 

Generell informasjon om digital eksamensavvikling

Påmelding

Dersom du ønsker å arrangere digital eksamen i emnet ditt, må dette meldes inn. Påmelding gjøres primært via feltet "Digitalt eksamenssystem" i Emner på Nett (EpN), men hvis du finner ut etter EpN-fristen at du ønsker digital eksamen, kan du følge lenken under for påmelding.

Meld på emnet ditt for høsten 2021 før 30. april. (Det tas forbehold om ledig kapasitet.)

Skulle alle de gitte fristene være passert, må du ta kontakt med Eksamenskontoret. Vi kan ikke garantere ledig kapasitet etter at eksamensplanen er lagt, men vi forsøker så langt det lar seg gjøre å la alle som ønsker det få gjennomføre sin eksamen digitalt.

NB! Emner som har hatt digital eksamen tidligere

Dersom emnet ditt har hatt digital eksamen tidligere, vil emnet automatisk få innmeldt ønske om digital eksamensavvikling neste aktuelle semester, forutsatt at det ikke er gjort endringer i vurderingskombinasjonen. Det vil si at emner som har hatt digital hjemmeeksamen som følge av koronasituasjonen, ikke automatisk vil være registrert for digital eksamen når vurderingsordningen endres tilbake til skriftlig skoleeksamen.

Vær også oppmerksom på at hvis man i Emner på Nett har valgt "Legg til vurdering", vil det i FS genereres en ny vurdkombkode, selv om vurderingsformen er den samme. Ved endret vurdkombkode, vil Inspera-flagget i FS ikke automatisk kopieres til den nye vurderingskombinasjonen. Digitalt eksamenssytem må i slike tilfeller registreres i EpN på nytt.

Er du usikker på om et emne er registrert for digital eksamen, kan dette sjekkes av administrasjonen ved å kontrollere at det står INSPERA i feltene "Digitalt eksamenssystem" i FS. Inspera-flagget indikerer at denne vurderingsdelen er påmeldt digital eksamen. Hvis det i tillegg står INSPERA i feltet "Digitalt sensursystem", vil det være mulig å tilbakeføre sensur fra Inspera til FS.

Dersom vurderingsenheten for vurderingstida du vil sjekke ikke er opprettet ennå, kan du gå til vurderingskombinasjon samlebilde og kontrollere det der. Finn riktig vurderingskombinasjon. Står det INSPERA i eksamenssystem her, er vurderingen påmeldt digital eksamen. Inspera-flagget blir med over til vurderingsenheten når denne genereres.

For å få en samlet oversikt for større enheter enn enkeltemner, kan du bruke rapporten 508.002 (Vurderingsenhet). Fyll ut riktig kode for sted og termin og kjør rapport. Høyreklikk i lista som kommer opp og velg "filtrer". Skriv deretter inn [datasystemkode = 'INSPERA'].

Dersom det ikke lenger er ønskelig med digital eksamen i et emne, gi beskjed på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Brukertilgang

Informasjon til studentene

Det er viktig at studentene får informasjon om at emnet skal ha digital eksamen. Det vil framgå både på emnesidene og på Studentweb at eksamen skal gå i Inspera, men det er likevel viktig at faglærer underretter studentene om hva det vil innebære. Vi anbefaler å vise video om digital skoleeksamen og/eller hjemmeeksamen i forelesning. Vis også til temasider om eksamen. Der finner studentene veiledninger til hvordan de kan forberede seg til digital eksamen innen de ulike vurderingsformene. Oppfordre studentene til å ta demoeksamenene som de finner i Inspera for å få et innblikk i de ulike oppgavetypene.

Hvis du ønsker å få opprette en mer fagnær demoprøve, ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no. Prøven kan tilgjengeliggjøres som er url innenfor en definert tidsperiode. 

Eksamen med programvare

Bruk av programvare, nettressurser og tjenester øker stadig i undervisningen. Og det er i flere tilfeller naturlig å ta i bruk de samme verktøyene i en vurderingssammenheng. Dette kan være for skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eller praktisk.

Vi jobber med å samle informasjon om dette i èn samlet artikkel: Eksamen med programvare - for ansatte
Denne artikkelen skal gi en oversikt over mulighetene og hvordan man går frem for å legge opp til bruk av programvare i en vurderingssetting.

Midtsemestereksamen/midtsemesterprøver

Ønsker du å arrangere midtsemestereksamen?

For at det skal kunne arrangeres midtsemestereksamen i Eksamenskontorets lokaler på Sluppen, må det være lagt opp som en skriftlig eksamen/prøve der følgende betingelser er oppfylt:

  • Midtsemesterprøven må være tellende i sluttkarakteren i emnet
  • Det må ha negativ konsekvens for totalkarakteren å ikke avlegge prøven (Eksamenskontoret arrangerer ikke frivillige midtsemestereksamener som kun kan gi positivt utslag på totalkarakteren)
  • Dersom det skal være en digital eksamen, må den gjennomføres med Safe Exam Browser

Eksamenskontoret arrangerer denne typen eksamen som en ordinær skriftlig eksamen, med eksamensvakter, kontroll av hjelpemidler, faglærers tilstedeværelse under eksamen, samt annet gjeldende reglement. Vi må ha beskjed i god tid før eksamen skal arrangeres for å gjøre det nødvendige forarbeidet før eksamen starter.

Hvis du vil arrangere midtsemestereksamen, meld inn emnet ditt til Eksamenskontoret via dette skjemaet.

Våren 2021: Dersom det skal arrangeres kortvarige hjemmeeksamener utenom hovedperioden (midtsemesterprøver) som Eksamenskontoret/IT skal ta hånd om, ber vi om at dette meldes inn via det samme skjemaet, for å sikre at vi har nødvendig bemanning/brukerstøtte tilgjengelig på aktuell dato/tidspunkt.

Brukerstøtte

Eksamenskontoret tilbyr brukerstøtte for alle ansatte som bruker Inspera Assessment. Ta kontakt med oss, enten på e-post digitaleksamen@sa.ntnu.no eller telefon 73 59 66 00.

Kurs og opplæring

Informasjon om kurs og opplæring i Inspera Assessment vil komme på wikisiden Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte.

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte Eksamenskontoret på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Håndtegninger/skisser - Inspera Scan

I noen oppgavesett kreves det at kandidatene leverer skisser/tegninger/utregninger e.l. som vanskelig lar seg gjennomføre digitalt. I de tilfellene kan kandidatene levere disse på egne ark som så skannes og legges på riktig sted i besvarelsen. Dette er en innstilling som hovedansvarlig må skru på for hele prøven. Dersom faglærer ønsker denne muligheten for sitt emne er det derfor viktig å ha god dialog med hovedansvarlig. Vi anbefaler å presisere i oppgaveteksten hvilke oppgaver kandidatene kan/bør/skal levere håndskrevne ark til.

Det er også mulig å levere håndtegninger/skisser i emner med hjemmeeksamen, men da er det kandidatens eget ansvar å digitalisere håndtegningene/skissene. Brukerveiledningen for studenter finner du på wikisiden Hjemmeeksamen med håndtegninger. Vær obs på at oppgavesettet til hjemmeeksamen må inneholde minst én filopplastingsoppgave dersom kandidatene skal kunne levere håndtegninger/skisser.

NB! Eksamenskontoret tilbyr ikke fullskanning, dvs. skanning av besvarelser der det er lagt opp til at hele eksamenen skal besvares på papir. Håndtegninger skal kun være et supplement til kandidatenes digitale besvarelser. Dersom kandidatenes ferdigheter ikke lar seg teste digitalt ved bruk av oppgavetypene som finnes i Inspera, skal eksamen avholdes analogt.  

Kapasitet og lokaler

Digitale eksamener ved NTNU kan gjennomføres i Eksamenshuset på Sluppen eller på Sukkerhuset på Kalvskinnet. Total kapasitet er ca. 1700 samtidige digitale kandidater, fordelt på rundt 1450 plasser i Eksamenshuset og 250 på Sukkerhuset. 

 

Informasjon om Inspera Assessment

Roller i Inspera Assessment

Hva man kan se og gjøre i Inspera Assessment er styrt av hvilke roller man får tildelt. Det er per i dag sju forskjellige roller som brukes i ulike deler av eksamensprosessen. Tabellen under viser en grov oversikt over den enkelte rolle, hva den brukes til og hvem som har den. 

Rolle Bruksområde Hvem?
Hovedansvarlig Opprette prøver, definere prøveinnstillinger, knytte oppgavesett til prøver, overføre resultater fra FS Administrativt ansatte, eksamenskontoret
Forfatter Opprette oppgavesett og enkeltoppgaver Administrativt ansatte, faglærere, eksamenskontoret
Sensor Sensurere besvarelser Faglærere, interne og eksterne sensorer, eksamenskontoret
Brukeradministrator Administrere brukerkontoer i Inspera IT-Avdelingen
Eksamensvakt Overvåke eksamensgjennomføring, logge kandidater inn og ut av Safe Exam Browser Eksamensinspektører
Stedsansvarlig Overvåke gjennomføring Eksamenskontoret
Reporter Lage rapporter Eksamenskontoret

 

Introduksjon til Insperas brukergrensesnitt

 

Når du logger inn i Inspera kommer du til ditt dashboard som ser omtrent slik ut:

Menylinje øverst på sida er alltid tilgjengelig, uavhengig av om du står i dashboard eller har klikket deg inn i en av Insperas fem moduler.

1. Hjem-knappen

Uansett hvilken fane/modul du står i, kan du alltid bruke hjem-knappen til å navigere tilbake til dashboard.

2. Moduler/faner

Det finnes fem ulike moduler i Inspera. Hvilke moduler som er aktive for deg, avhenger av hvilke systemroller du har. Normalt skal en administrativt ansatt ha rolle som hovedansvarlig og forfatter, og dermed ha tilgang til fanene "Oppgaver, "Prøver" og "Vurdering". Vitenskapelig ansatte har rollene forfatter og sensor, og har følgelig tilgang til modulene "Oppgaver" og "Vurdering".

Oppgaver - her lager forfatter/faglærer enkeltoppgaver eller hele oppgavesett.

Prøver - her oppretter hovedansvarlige en prøve - et "teknisk skall" basert på en vurderingsenhet i FS - som inneholder de tekniske dataene som gjør at oppgavesettet forfatter har laget blir tilgjengelig for kandidatene til rett tid.

Monitor - her kan hovedansvarlige og eksamensvakter monitorere kandidatene før, under og etter eksamen.

Vurdering - her får sensor tilgang til kandidatenes eksamensbesvarelser og sensureringen (kan) foregår her. Hovedansvarlige har tilgang til vurderingsmodulen for å kunne administrere sensurprosessen og overføre karakterer til FS etter at sensor(ene) har ferdigstilt sensuren.

Rapporter - benyttes ikke ved NTNU.

 

3. Last opp håndtegninger

Denne funksjonen er tilgjengelig for alle hovedansvarlige, men skal kun brukes av ansatte på Eksamenskontoret. Knappen benyttes i forbindelse med opplasting av håndskrevne eksamensbesvarelser.

4. Varslinger

På dashboardet ditt vil du alltid ha tilgang til en hendelseslogg som viser de siste hendelser på prøver/oppgaver du er knyttet til. I tillegg kan du under varslingsinnstillinger definere hvilke type hendelser du ønsker å få varsler om, både i Inspera og på e-post.

5. Innstillinger

Ved bruk av tannhjulet, kan du se og redigere din brukerprofil og endre språkinntillinger.

6. Hjelp og opplæring

Ved bruk av spørsmålstegnet finner du gode brukerveiledninger på Insperas egne hjelpesider.

 

Utvikling av Inspera Assessment

På wikisiden Utvikling av Inspera Assessment finner du en oversikt over hvilke områder av Inspera Assessment som er under utvikling og hvilke endringer som er ferdigutviklet og levert. Der finnes det også en oversikt over innmeldte endringsønsker, samt informasjon om hvordan endringsønsker kan leveres og hvordan de følges opp.

5 Vedlegg
8676 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)