Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI

Mandat og sammensetning for Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen, FUI.

Temaside om råd og utvalg

Mandat #

Formål #

FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål.

Vedtaksmyndighet #

Vedta studieplaner (herunder oppretting og nedlegging av emner og studieretninger) etter forslag fra fakultetene.

Oppgaver overfor Rektor #

 • Ta initiativ i saker som angår ingeniørutdanningen.
 • Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging.
 • Gi tilråding om strukturen i utdanningen.
 • Gi råd om etablering og nedlegging av program.
 • I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til programmene 
 • Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder ingeniørutdanningen
 • Forberede saker som skal behandles av Rektor.
 • Rapportere til Rektor om vedtak fattet i henhold til fullmakter.
 • Saker som gjelder ingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem for Utdanningsutvalget.

Generelt #

 • I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene.
 • Føre tilsyn med at læringsmålene nås.
 • Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak. 
 • Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene.
 • Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora

Sammensetning #

FUI ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor.

Prodekan med ansvar for bachelorprogrammene fra følgende fakultet:

 • Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Fakultet for naturvitenskap
 • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Leder for Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Campus Gjøvik og campus Ålesund skal hver være representert med en faglig ansatt fra de ingeniørfaglige miljøene og foreslås av rektor

Rektor oppnevner medlemmene i FUI. Prorektor for utdanning har sekretariatsansvaret for FUI. Leder for FUI rapporterer til prorektor for utdanning.

Studenttinget velger tre studentrepresentanter. De skal representere de ulike ingeniørdisipliner ved de tre campusene Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Funksjonsperiode #

Funksjonsperioden utløper 31.07.2021

Utvalgets medlemmer #

Sekretariat: Olve Iversen Hølaas 

Møtereferat #

2018

2017

2016

20 Vedlegg
5572 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)