Forskningsutvalget

Oversikt over medlemmene i Forskningsutvalget, arbeidsoppgaver og kontaktpersoner.

English version - The University Research Committee (FU)

For alle #

Se møteplan, sakslister, referater og vedlegg på den åpne nettsiden

For medlemmer #

Logg inn i møteverktøyet

Sammensetning av utvalget 2017–2021 #

Medlemmer #

Leder: Prorektor for forskning, professor Tor Grande

Sekretær: Janne Østvang

Om sammensetningen #

 • Prorektor for forskning leder utvalgets møter.
 • Medlemmer i utvalget er prodekaner forskning fra fakultetene og tilsvarende fra Vitenskapsmuseet. Utvalgets medlemmer har ingen vararepresentanter.
 • Etter behov innkalles ledere for tematiske satsingsområder, for teknologiske satsinger, representant fra Doktorgradskandidatene interesseorganisasjon (DION), Studenttinget og eventuelt andre.
 • Forskningsstab er sekretær for utvalget. 

Utvalgets mål og oppgaver #

 • Være et strategisk rådgivende organ for rektor
 • Ha en viktig rolle i NTNUs strategi for forskning
 • Være et viktig strategisk organ for å realisere NTNUs strategi på forskningsområdet. 
 • Forberede saker til dekanmøtet
 • Styrke forskningskulturen på NTNU
 • Behandle saker som er viktige for å styrke forskningskvalitet i bredde og spiss, bygge faglig styrke på områder der vi kan bidra for å møte store og sammensatte samfunnsutfordringer, styrke muliggjørende teknologier, utvikle forskerutdanningen og ivareta forskningsetikk. 
 • Bidra til erfaringsdeling på tvers av fakultetsgrenser
 • Arbeide for god og gjerne ens praksis der det ligger til rette for det

Arbeidsmåte for utvalget #

 • Forskningsutvalget møtes 3–4 ganger i semesteret.
 • Møtenes innhold genereres i et samspill mellom fakultetene og sentralt.
 • Møteinnkalling og møtereferater sendes i kopi til forskningsadministrasjonen på fakultetene og til Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon (DION).
 • Utvalgets medlemmer bidrar til å forberede saker.
 • Utvalgets sekretær skriver enkle referater fra møtene.

Møteplan #

Se møteplanen på møteverktøyets åpne nettside

Mandat #

Mandat for NTNUs forskningsutvalg vedtatt av rektor 5. mars 2020.

Kontakt #

Janne Østvang, Seniorrådgiver 

1 Vedlegg
19739 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)