Forskningstermin i utlandet og koronavirus

På denne siden finner du  prinsipielle avklaringer rundt endringer av forskningstermin i utlandet som følge av korona-pandemien. Dette for å sikre lik behandling av ansatte.  

Temaside om forskningstemin | Sider merket med forskningstermin

English version - Sabbatical abroad and the coronavirus

Hovedprinsipper #

Det er to hovedprinsipper som er bærende: 

 • Den ansattes helse og sikkerhet er førsteprioritet 
 • Unngå å forrykke NTNUs tenkning angående forskningstermin. Man fortsetter som før så langt det er mulig. 

Disse tre kategoriene ansatte er behandlet #

 1. Ansatte som har fått avbrutt utenlandsopphold og reist hjem på grunn av korona-situasjonen 
 2. Ansatte som har fått innvilget forskningstermin og skal starte på utenlandsoppholdet i løpet av 2020 (de fleste med oppstart/utreise august 2020) 
 3. Ansatte som søker forskningstermin på nåværende søknadsrunde med søknadsfrist 2. mai 

OBS: Punkt 2 gjelder for ALLE midlertidige arbeidsopphold i utenlandet høsten 2020.  

Saken har vært drøftet i forskningsutvalget den 29. april og i internasjonal matrise den 28. april. Dekanene har i møtet 8. mai tilsluttet følgende, og rektor har besluttet:  

Beslutninger #

Ansatte som har fått avbrutt utenlandsopphold og reist hjem som følge av koronaviruset  #

 • Ansatte som har kommet hjem på grunn av korona-pandemien kan ikke få utsatt resterende del av forskningsterminen eller utenlandsoppholdet sitt. Dersom det er særlige grunner som tilsier at de bør få gjennomført resterende utenlandsopphold på et senere tidspunkt, kan det vurderes spesielt av instituttet/fakultetet. Her må det eventuelt hensyntas hvor mye av forskningsterminen som gjenstår.
 • De økonomiske prinsippene som gjelder for denne gruppen ansatte behandles separat. 

Ansatte som har fått innvilget forskningstermin og som skal starte på utenlandsoppholdet i løpet av 2020  #

 • Som hovedregel skal forskningsterminene starte i Norge høsten 2020 som planlagt, og utenlandsoppholdet utsettes og forkortes tilsvarende. Det anbefales at alle utenlandsopphold utsettes til 2021. Der det er særlige grunner for å utsette hele terminen eller det er særlige grunner for å gjennomføre utenlandsopphold som planlagt, vil det være mulighet for individuelle tilpasninger. Endringer i forskningsterminen skal drøftes mellom den ansatte og instituttleder og endelig beslutning tas av dekan. Når periode for utenlandsopphold utsettes, vil de økonomiske rammene for allerede innvilget utenlandsstøtte også utsettes. De økonomiske rammene vil forbli uendret. Forskningsterminer uten utenlandsopphold gjennomføres som planlagt.
 • Ansatte bør på nåværende tidspunkt unngå å pådra seg irreversible økonomiske forpliktelser tilknyttet utenlandsopphold.
 • Utenlandsopphold kan gjennomføres hvis det vurderes som trygt. Vurderingen skal gjøres i samråd med instituttleder og endelig beslutning tas av dekan. Vurderingskriterier for utenlandsopphold er lagt som eget vedlegg til vedtaket. 

De som søker forskningstermin på nåværende søknadsrunde med søknadsfrist 2. mai   #

 • Søknadsfristen for forskningstermin var 2. mai 2020. Fakultetenes frist for vedtak av nye forskningsterminer settes til 30. september 2020.  

Vurderingskriterier for utenlandsopphold høsten 2020 #

Dersom det er særlige grunner til at et utenlandsopphold bør gjennomføres høsten 2020 kan dette gjennomføres dersom det vurderes som trygt. Vurderingen skal gjøres i samråd med instituttleder og det er dekanen som tar endelig beslutning.

Følgende kriterier skal vurderes dersom ansatte skal gjennomføre utenlandsopphold høsten 2020: 

 • Myndighetenes reiseråd og anbefalinger.
 • Til enhver tid skal myndighetenes gjeldende reiseråd følges. Det er UD og Folkehelseinstituttet som kommer med anbefalinger og råd til reisende. Selv om det snart kan bli mulig innreise til enkelte land igjen, gjelder fortsatt myndighetenes reiseråd og NTNU forholder seg til myndighetenes anbefalinger.
 • Dersom den ansatte reiser til utlandet mot myndighetenes anbefaling kan reiseforsikring bli ugyldig.
 • Dersom utenlandsopphold skal gjennomføres må trygdemedlemskap og forsikringsdekning avklares før utreise.
 • Kan innreise gjennomføres. Her må det undersøkes om landets grenser er åpne for innreisende. Kan eventuell medfølgende familie reise inn i landet?
 • Kan forskningen gjennomføres som planlagt iht. vedtak om forskningstermin? Her må det undersøkes om campus i vertslandet er åpen? Vil den ansatte få tilgang til laboratorier og annet nødvendig utstyr til å gjennomføre forskningen. 
 • Instituttene er økonomisk ansvarlige for eventuelle ekstrakostnader knyttet til utenlandsopphold som det gis unntak for å gjennomføre.  

Spesielle grupper som kan hensyntas #

 • Ph.d.-kandidater, er i en særstilling siden de både er ansatt og i et utdanningsløp. Prosjekter bør omgjøres der det er mulig, slik at de kan fullføres i Norge og fortsatt gi ph.d.-kandidaten fullverdig utdanning. Eventuelt skal alternative samarbeidsmetoder vurderes som ikke innebærer reising. I særlige tilfeller kan utreise tillates. Slike tillatelser skal være i tråd med myndighetenes anbefalinger om utenlandsreiser.
 • Post doc., er i en situasjon der de skal bygge egen CV for å kvalifisere seg til en fast vitenskapelig stilling. Prosjektplaner skal omgjøres der det er mulig. I særlige tilfeller kan utreise tillates. Slike tillatelser skal være i tråd med myndighetenes anbefalinger om utenlandsreiser.
0 Vedlegg
2686 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)