Felles retningslinjer for aktiviteter under mottak av studenter ved NTNU høsten 2020

Retningslinjer for fadderutvalg og linjeforeninger når de skal arrangere aktiviteter høsten 2020 #

Et godt mottak av studenter er viktig for både faglig og sosial integrasjon, og har betydning for studentenes psykososiale læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomstrømning i et utdanningsløp. Med bakgrunn i Regjeringens retningslinjer for smittevern tilknyttet koronapandemien, må det tenkes annerledes rundt aktiviteter og arrangement i studiestart høstsemesteret 2020.

Linjeforeninger og fadderutvalgene gjør en særdeles viktig jobb for NTNU – gjennom å bygge samhold, sosiale bånd, trivsel og introduksjon til NTNU for eksisterende og nye studenter. Aktiviteter i regi av linjeforeninger/fadderutvalg oppleves for utenforstående som aktiviteter hvor NTNU er ansvarlig. I år er det særlig viktig at aktivitetene ivaretar sikkerheten til deltakere og skaper en trygg ramme for sosialisering. Planleggingen av aktiviteter for mottaket høsten 2020 bør ha et hovedfokus på smittevern og trygghet.

Ved å arrangere aktiviteter høsten 2020 påtar linjeforeninger/fadderutvalget seg et ansvar, som innebærer å overholde gjeldende smittevernregler.

Risikovurdering #

For alle arrangementer og aktiviteter, må gjennomføring planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. Det er opp til ansvarlig arrangør å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Det er også opp til arrangør å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig at arrangør setter seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.

Referanse: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

Alkohol #

Alkohol kan redusere konsekvenstenkning og utgjør en risiko for at smittevernrutiner ikke overholdes. Det oppfordres derfor til at det vurderes i hvilken grad alkoholkonsum og fokus på alkohol kan reduseres i aktivitetene som planlegges.

NB. Alle arrangement som avholdes i NTNUs lokaler skal være alkoholfrie.

Smittevern #

Ansvarlige for ulike arrangement/aktiviteter under fadderuka oppfordres til å ha gjennomført kurs i smittevern. Det er laget en wikiside om smittevern og smittereduserende tiltak:  Smittevern for studenter. Her finner du også det obligatoriske smittevernskurset som alle studenter og ansatte må ta før de oppholder seg på campus. Smittevernreglene må overholdes for alle arrangement og aktiviteter, uavhengig om de skjer på eller utenfor campus.

Det er spesielt viktig å sikre at personer med symptomer ikke deltar, at forebyggende hygienetiltak er på plass, og at deltakerne følger rådene om fysisk avstand til hverandre (minst en meter i alle situasjoner).

Dialog med institutt/fakultet #

Aktiviteter i fadderuka må sees i sammenheng med øvrige mottaksaktiviteter ved NTNU. Det bør legges til rette for dialog med respektive institutt eller fakultet. 

Bruk av NTNUs lokaler #

Se regler for bruk av NTNUs arealer og campusområder: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/regler+for+bruk+av+arealer

Avsender #

Notat fra Avdeling for studenttjenester til Linjeforeninger, fadderutvalg, 1. juni 2020

0 Vedlegg
3668 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)