Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap

Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) ble besluttet opprettet av styrene ved St. Olavs hospital og daværende Det medisinske fakultet (nå Fakultet for medisin og helsevitenskap) i 2011. Utvalgene er opprettet som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning, innovasjon og forskning i det integrerte universitetssykehuset, og rapporterer til Felles ledermøte.  

  1. Tildeling av forskningsmidler for 2020-2022
  2. Sammensetning
  3. Mandat
  4. Har du fått tildeling fra Felles Forskningsutvalg?

Tildeling av forskningsmidler for 2020

Tildeling av forskningsmidler fra Felles forskningsutvalg for 2020-2022 ble vedtatt i november 2019. Her ser du hvem som fikk tildelt midler: 

Tildeling fra Felles forskningsutvalg for 2020-2022 (pdf)

Om utlysningen: 

Felles Forskningsutvalg lyser ut midler til forskning for ansatte ved Det integrerte universitetssykehus. Målet er å styrke forskningsaktiviteten og – samarbeidet mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
 
I 2019 ble det lyst ut midler innen følgende kategorier:
 
Toårige forskningsprosjekter: inntil 1. mill. kr. over to år.
Forskerstillinger 50% inntil tre år.
 
 
Søknadsfristen var 13. juni 2019.
 

Sammensetning 

Leder av FFU:

  • Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utdanning

Fra St. Olavs hospital

Fra Fakultet for medisin og helsevitenskap

Brukerrepresentant

Observatører

Sekretariat

Ta kontakt med sekretariatet på e-post: ffu@mh.ntnu.no

Mandat og organisering

Som oppfølging av styrevedtak ved MH-fakultetet og tilsvarende ved St. Olavs hospital ultimo 2010 om tiltak for økt integrasjon i universitetssykehuset, ble det høsten 2011 opprettet et felles forskningsutvalg og et felles utdanningsutvalg mellom de to organisasjonene. Prodekan ved MH-fakultetet og forskningsdirektør ved St. Olavs hospital fikk i oppdrag å lage et forslag til revidert mandat. Forslaget innebærer et eget mandat for Felles forskningsutvalg, forskjellig fra mandatet for Felles utdanningsutvalg.

Felles forskningsutvalg skal forvalte øremerkede midler fra Helse Midt-Norge RHF til forskningsformål i tråd med gjeldende strategier og føringer gitt av dekan ved MH-fakultetet og adm. dir. ved St. Olavs hospital. Utvalget har et spesielt ansvar for å jobbe for økt integrasjon av forskning og innovasjon mellom de to organisasjonenene.

Felles forskningsutvalg må være godt forankret i ledelsen i begge organisasjoner. Ledelse for utvalget går på omgang mellom de to organisasjonene. Leder sitter for ett år av gangen. MH-fakultetet har permanent ansvar for sekretariat, som bistår med administrativ støtte til utvalget og for løpende kontakt og oppfølging mellom møtene.

Mandat

  • Felles forskningsutvalg er et underutvalg av Felles ledermøte mellom dekan ved MH og adm. dir. ved St. Olavs hospital.
  • Utvalget skal gi råd og rapportere til Felles ledermøte i saker som angår forskning og innovasjon.
  • Utvalget har et spesielt ansvar for å jobbe for økt samarbeid innen forskning og innovasjon mellom de to organisasjonene.
  • Utvalget forvalter øremerkede resultatbaserte midler fra Helse Midt-Norge RHF til forsknings- og innovasjonsformål, i tråd med føringer gitt av dekan ved MH og adm. dir. ved St. Olavs hospital
  • Utvalget skal samarbeide med Felles Utdanningsutvalg (FUU) slik at beslutninger og tiltak harmoniseres.

Organisering / arbeidsform

Felles Forskningsutvalg avholder tre-fire møter per år.

FIU-direktør ved Det integrerte universitetssykehus leder utvalget.

MH-fakultetet har permanent ansvar for sekretariat, som bistår med administrativ støtte til utvalget og for løpende kontakt og oppfølging mellom møtene.

Det føres referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for ansatte i de to organisasjonene.

Har du fått tildeling fra Felles Forskningsutvalg?

Har du fått tildelt prosjektmidler fra Felles Forskningsutvalg, og har behov for å gjøre endringer? All informasjon og søknadsskjema for endringer finner du på Helse Midt-Norge RHF sine nettsider. 

Tidligere tildelinger

2020: Tildeling fra Felles forskningsutvalg for 2020-2022 (pdf)

2019: Tildeling av forskningsmidler fra Felles Forskningsutvalg for 2019-2020 (pdf)

2018: Tildelinger fra Felles forskningsutvalg for 2018 (pdf)

2017: Tildelinger fra Felles forskningsutvalg for 2017 (pdf)

2016: Tildelinger til korttidsprosjekt og forskerstillinger (pdf)

 

27 Vedlegg
22330 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)