Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall

Hver enhet har ansvar for eget farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall. Denne siden gir oversikt over retningslinjer for håndtering og avhending. Siden har også en ordliste med begreper som benyttes i forbindelse med avhending samt ved transport av farlig gods.  

English version - Hazardous, infectious and radioactive waste

Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Avfallsfraksjoner #

Ved avhending av papir, plast, restavfall, etc., se: Avfall og Avfallshåndtering på NTNU

Ansvar og oppgaver #

Se egen side om Ansvar og oppgaver.

Deklarere og avhende farlig avfall og radioaktivt avfall #

For smittefarlig avfall; se egen retningslinje.

 1. Logg på avfalldeklarering.no og fyll ut deklarasjon. Dersom du trenger brukerkonto, se Tilgang til avfallsdeklarering.no.
 2. Bestill henting av avfallet gjennom innkjøpssystemet. Noter de ulike deklarasjonsnumrene i bestillingen som sendes. Alternativt kan kopi av deklarasjonene legges ved bestillingen. Dette som en ekstra sikkerhet for at fakturering gjøres til riktig enhet. Skriv inn "Norsk Gjenvinning AS" under "Leverandør" og riktig prosjektnummer.
 3. Skriv ut deklarasjonene fra avfallsdeklarering.no og lever disse til sjåfør ved henting. 

Deklarasjonene vil ha status som «Sendte deklarasjoner» i avfallsdeklarering.no fram til de er kontrollert og evt. korrigert av avfallsmottaker. Deretter følger en karenstid på 7 dager før de sendes videre til myndighetene. Deklarasjonene skifter da status til «Ferdige deklarasjoner». Dette er, i tillegg til mottatt faktura, din dokumentasjon på avhendet farlig avfall. 

Spesielt ved avhending av radioaktivt avfall: Norsk Gjenvinning AS kan transportere, men ikke mellomlagre, radioaktivt avfall. Gjør avtale med virksomheten som skal motta radioaktivt avfall, før du bestiller henting/transport fra Norsk Gjenvinning AS.

Slik fyller du ut en deklarasjon i avfallsdeklarering.no #

Se egen veileder fra avfallsdeklarering.no.

Beskrivelse av avfallet

 • Skriv inn avfallsstoffnummer og EAL-kode
  • Dersom du begynner å skrive i feltene vil det komme opp forslag til treff. Eksempel: Søk på "uorganisk" under "Avfallsstoffnummer" vil gi treff på bl.a. "syrer, uorganisk", avfallsstoffnummer 7131. Søk på "svovelsyre" under EAL-koder vil gi treff på bl.a. "svovelsyre og svovelholdige syrer", EAL-kode 060101.
  • Lister med avfallsstoffnummer og EAL-koder kan lastes ned fra https://www.avfallsdeklarering.no/Avfallskoder.
  • Veileder fra Norsas eller NFFA kan benyttes som hjelpemiddel
 • Beskriv avfallet under "Nærmere beskrivelse". Du kan laste opp filvedlegg, om du ønsker.

Transportklassifisering

 • Velg «ADR» under «Transportklassifisering»
  • Velg riktige faresedler under «ADR-klassifisering» (både hovedklasse og evt. tilleggsklasse).
  • Under «ADR-klasse» velges hovedklassen.
 • Fyll inn UN-nummer, emballasjegruppe og evt. tilleggsopplysninger.

Opplysningene for utfylling av feltene under «Transportklassifisering» kan finnes i sikkerhetsdatabladets punkt 14, eller ved å benytte veileder fra Norsas eller NFFA (må bestilles). Merk at UN‐nummer kan være betegnet «FN‐nummer». Emballasjegruppe kan være angitt som «Forpakningsgruppe». 

Avfallsmottak og transportør

 • «Velg avfallsmottak»: Velg «Norsk Gjenvinning Storteringsanlegg»Ansatte som jobber i sykehusbygg skal velge «Børstad Transport – Mottak og mellomlagring».
 • «Transportør»: Velg «Avfallsmottak».

Oppsummering og innsending

 • Klikk «Signer og send deklarasjon» når deklarasjonen er ferdigstilt. Med signeringen bekrefter du at innholdet er i samsvar med deklarasjonen. Husk også å skrive deklarasjonsnummer på emballasjen.
 • Evt. mangler i deklarasjonen vil listes i rødt til høyre i skjermbildet.
 • Merk at bestilling av henting må gjøres gjennom innkjøpssystemet.

Hvis det oppstår tvil om riktig deklarering, må dette avklares med avfallsmottaker. 

Tilgang til avfallsdeklarering.no #

For å kunne deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall gjennom avfallsdeklarering.no trenger du en brukerkonto. Ta kontakt med:

Kontakte avfallsmottaker #

NTNU har rammeavtale med Norsk Gjenvinning AS, som mottar farlig avfall og smittefarlig avfall. Norsk Gjenvinning AS har etablert rutekjøring hver tirsdag og fredag, men du kan bestille henting også andre dager.

Kontaktperson: 

Avfallsmottaker kan bistå med:

 • Rådgivning knyttet til riktig deklarering, sortering og merking. 
 • Emballasje, merkelapper og faresedler, m.m.  
 • Pris før avfallet hentes.
 • Fjerning av kjemikaliesøl.

Bestille henting/transport:

 • Bestill henting/transport gjennom innkjøpssystemetDersom din enhet har egen avtale med avfallsmottaker om regelmessig henting, trenger du ikke å bestille henting/transport.

Ordliste #

ADR

Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig avfall. For nærmere informasjon, se «ADR/RID 2017 Forskrift om landtransport av farlig gods» 

Avfallsstoffnummer

4-sifret nasjonal kode for å klassifisere farlig avfall. Finn numrene i veileder fra Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning (Norsas) eller veileder fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Veilederen fra NFFA må bestilles. 

Avfallsdeklarering.no

Avfallsdeklarering.no er en elektronisk løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen forvaltes av Miljødirektoratet og Statens Strålevern. 

EAL-kode

EUs standard for klassifisering av avfall (6-sifret kode). De mest brukte EAL-kodene finnes i Tabell for håndtering av avfall. Enheten kan også bruke veileder fra Norsas eller NFFA.

Emballasjegruppe

Stoffer og stoffgrupper som er definert som farlig gods er merket med emballasjegruppe på bakgrunn av hvilken faregrad stoffet eller stoffgruppen har. Det er tre emballasjegrupper: 

 • I – Meget farlige stoffer
 • II – Middels farlige stoffer
 • III – Mindre farlige stoffer

Inndelingen gjelder ikke fareklassene 1, 2, 5.2, 6.2, 7 og de selvreaktive stoffene i fareklasse 4.1 (se Fareklasse under). Emballasje som er godkjent for bruk til transport av farlig gods, er merket med hvilken emballasjegruppe de er tilpasset. Emballasjen er merket med X, Y eller Z.

Emballasje merket med X kan brukes som emballasje for stoffer i emballasjegruppe I, II og III.

Emballasje merket med Y kan brukes som emballasje for stoffer i emballasjegruppe II og III.

Emballasje merket med Z kan kun brukes for stoffer i emballasjegruppe III.

Emballasjen skal likevel alltid vurderes om hvorvidt den tåler kjemiske egenskaper ved innholdet. Eksempelvis bør ikke stålemballasje brukes til syrer eller sure løsninger. Informasjon om hvilken emballasjegruppe ulike produkter tilhører finnes i Tabell for håndtering av avfall. Man kan også bruke veileder fra Norsas eller NFFA.

Fareklasse

Farlig gods som fraktes på vei (ADR-transport) deles inn i følgende klasser:

 • Klasse 1: Eksplosiver
 • Klasse 2: Gasser
 • Klasse 3: Brannfarlige væsker
 • Klasse 4.1: Brannfarlige faste stoffer
 • Klasse 4.2: Selvantennende stoffer
 • Klasse 4.3: Stoff som gir brannfarlig gass i kontakt med vann
 • Klasse 5.1: Oksiderende stoffer
 • Klasse 5.2: Organiske peroksider
 • Klasse 6.1: Giftige stoffer
 • Klasse 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer
 • Klasse 7: Radioaktivt materiale
 • Klasse 8: Etsende stoffer
 • Klasse 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

Informasjonsblad

Helsefarlig biologisk materiale og farlige kjemikalier, som ikke har sikkerhetsdatablad, skal ha et informasjonsblad. Informasjonsblad inneholder informasjon om bl.a. helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. For nærmere informasjon se forskrift om utførelse av arbeid kap. 2. Informasjonsblad finner du i NTNUs stoffkartotek; ECO-Archive. 

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om farlige egenskaper, førstehjelpstiltak og håndtering og lagring. Sikkerhetsdatablad inneholder også informasjon om UN-nummer, fareklasse og emballasjegruppe. Sistnevnte informasjon står i punkt 14, og er viktig ved avhending av kjemikalier. For nærmere informasjon se forskrift om utførelse av arbeid kap. 2. Sikkerhetsdatablad finner du i NTNUs stoffkartotek; ECO-Archive. 

UN-nummer (FN-nummer)

Alle farlige stoffer, eller grupper av farlige stoffer, med like egenskaper er tilordnet et 4-sifret UN-nummer. Numrene er fastlagt av en ekspertkomite i FN. Finn numrene i veileder fra Norsas eller NFFA (se under avfallsstoffnummer). UN-nummer føres på deklarasjon ved deklarering av farlig avfall.    

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

 • Spørsmål om håndtering og avhending av farlig- og smittefarlig avfall, emballasje, merkelapper, etc.: Norsk Gjenvinning AS v/Jørn Viggo Lofstad, epost: jorn.viggo.lofstad@norskgjenvinning.no, tlf. 97 05 88 74   
 • Espen Fjærvik, HMS-rådgiver NT-fakultetet (avfallshåndtering ved NT og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no) 
 • Ingvild Hammer, HMS-rådgiver DMF (avfallshåndtering ved DMF og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ragnar Hellan, Driftsleder (avfallshåndtering ved NTNU)
 • Wenche Karlseng, Prosessleder (avfallshåndtering ved NTNU)
 • Arve Johansen, HMS-rådgiver (farlig avfall, smittefarlig avfall og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ann Kristin Sjaastad, Sert. yrkeshygieniker (radioaktivt avfall)
 • Sikkerhetsrådgiver, Sven Wiik AS (transport av farlig gods)

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef – 14. oktober 2016 – HMSR18

0 Vedlegg
6687 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)