Utvalg og råd ved IE

Fakultetsstyret IE

Periode: 1. august 2017 – 31. juli 2021.

Sekretær: dekan, professor Geir Øien.

Se denne siden for møteplan, innkallinger og referater.

Sammensetning #

Eksterne medlemmer #

Leder: Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge

Morten Dalsmo, SINTEF Digital
Arne Quist-Christensen, Telenor
Aslaug Hagestad Nag, Force Technology Norway

Vara eksterne medlemmer #

1. Arne Rinnan, Kongsberg Seatex
2. Kirsten Faugstad, Statnett

Fast vitenskapelig tilsatte #

Professor Letizia Jaccheri, IDI
Professor Lasse Natvig, IDI
Professor Poul Heegaard, IIK

Vara fast vitenskapelig tilsatte #

Førstelektor Bjørn Klefstad, IDI
ProfessorThomas Tybell, IES

Midlertidig vitenskapelig tilsatte #

Vitenskapelig assistent Iver van Blokland

Vara midlertidig vitenskapelig tilsatte #

Må velges på nytt

Teknisk/administrative tilsatte #

Rådgiver Harald Lenschow, Fakultetsadministrasjonen

Vara teknisk/administrative tilsatte #

Rådgiver Sølvi Bente Sønvisen, Fakultetsadministrasjonen

Studenter #

Jens Dovland
Truls Kippernes

Mandat #

3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat 

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

  • Strategi 
  • Årsplaner og handlingsplaner
  • Strategiske personalplaner
  • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
  • Forskningssatsinger og forskningsprofil
  • Studieprogram
  • Studiekvalitet
  • Virksomhet- og økonomirapportering
  • Intern organisering
  • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Dokumenter fra tidligere møter #

2016

2015 #

2014 #

2013 #

Kontakt Anne Kristin Bratseth for eldre dokumenter   

35 Vedlegg
12934 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)