Utvalg og råd ved IE

Fakultetsstyret IE

Gjeldende periode er 1. august 2017 til 31. juli 2021
Sekretær: dekan, professor Ingrid Schjølberg

Møteplan, innkallinger og referater

Medlemmer i fakultetsstyret #

Eksterne medlemmer #

 • Leder: Arne Quist-Christensen, Telenor
 • Morten Dalsmo, SINTEF Digital
 • Aslaug Hagestad Nag, Force Technology Norway

Vara eksterne medlemmer #

 • 1) Kirsten Faugstad, Statnett

Fast vitenskapelig tilsatte #

 • Letizia Jaccheri, IDI
 • Lasse Natvig, IDI
 • Poul Heegaard, IIK

Vara fast vitenskapelig tilsatte #

 • Rune Hjelsvold, IDI
 • Bjørn Klefstad, IDI
 • Thomas Tybell, IES

Midlertidig vitenskapelig tilsatte #

 • Bor de Kock, IIK

Vara midlertidig vitenskapelig tilsatte #

 • Grethe Østby, IIK

Teknisk/administrative tilsatte #

 • Harald Lenschow, Fakultetsadministrasjonen

Vara teknisk/administrative tilsatte #

 • Halsten Aastebøll, IEL

Studenter #

 • FTV        Simen Killi
 • FTV        Sebastian Ekpete
 • FTV        Marte Hoff Hagen
 • FTV        Johanne Krogsrud Diesen

Mandat #

3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat 

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 • Strategi 
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og forskningsprofil
 • Studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Virksomhet- og økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Dokumenter fra tidligere møter #

Se denne siden for dokumenter fra 2013–2017. Kontakt Vera Herfjord for eldre dokumenter   

35 Vedlegg
21610 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)