Forvaltningsutval...

FUS - Sentrale dokumenter

Denne siden gir en oversikt over sentrale dokumenter for teknologimasterutdanningene ved NTNU, dvs sivilingeniørstudier (5-årige og 2-årige) og andre masterprogrammer innen teknologiområdet.

Oversikten er begrenset til dokumenter som inneholder spesikke bestemmelser knyttet til disse utdanningene. 

Oversikten er todelt:  Først kommer de styrende dokumentene og vedtakene, deretter relevante bakgrunnsrapporter.

I noen tilfeller er et styrende dokument i ettertid blitt supplert med et annet dokument (eller vedtak), som presiserer eller utfyller det første.  I slike tilfeller er begge dokumenter oppført på samme rad i tabellen for å angi at de hører sammen.

 

FUS - Styrende dokumenter og vedtak
Dokument/vedtak År Styringsnivå Stikkord Kommentarer
Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål 2016 Nasjonalt Opptak
Programdesign
Minimumskrav til opptakskrav og fagsammensetning for 5-årige og 2-årige sivilingeniør-programmer
Utfyllende regler til studieforskriften for 5-årige og 2-årige masterprogram i teknologi, herunder sivilingeniørutdanningen 2016 NTNU Studieprogresjon
Masteroppgave
Vurdering
Vitnemål
 
Forskrift om opptak til studier ved NTNU § 30-6

FUS-vedtak 71/2018

2016

2018

NTNU Opptak Opptakskrav for 2-årige masterprogrammer i teknologi

Spesifiserer hvordan «tilsvarende utdanning» i NTNUs opptaksforskrift §30-6 skal tolkes

Forskrift om opptak til høgre utdanning §4-4 2018 Nasjonalt/NTNU Opptak §4-4 pkt 7 angir opptakskrav til 5-årige programmer, herunder karakterkrav i matematikk
Generisk studieplan master i teknologi/sivilingeniør 2014 NTNU Programdesign Generiske «emnevegger» for 5-årige og 2-årige siv.ing.-programmer
FUS-vedtak 70/2018 2018 NTNU Programdesign Retningslinjer for «ingeniøremne annet studieprogram»
Retningslinjer for K-emne-ordningen i sivilingeniørutdanningen 2017 NTNU Programdesign  
5-årig integrert sivilingeniørutdanning ved NTNU 2015 NTNU Programdesign Inneholder bl.a. generiske læringsutbytte-beskrivelser for 5-årige og 2-årige siv.ing.-program
FUS-vedtak 73/2018 2018 NTNU Programdesign Områdeemner -- trer i kraft f.o.m. studieåret 2019/20
Retningslinjer for fordypningsordningen i sivilingeniørstudiet

Studieplanbrev 2013/14

2010

2012

NTNU Programdesign

Presisering av retningslinjene for fordypningsordningen
FUS-vedtak 84/2017 2017 NTNU Portefølje
Opptakskrav
Programdesign

 

FUS’ strategiske tanker om 2-årige masterprogram i teknologi
FUS-vedtak 5/2018 2018 NTNU Eksamen Åpning for å tillate bruk av en spesifikk kalkulator under eksamen i et emne
Praksisforskrift for sivilingeniør-utdanningen ved NTNU

FUS-vedtak 41/2018

2013

2018

NTNU Relevans

Begrepet «praksis» i siv.ing.-studiet erstattes av «arbeidslivserfaring»

Veiledning for studenter på masteroppgaver i sivilingeniør-studiet 2013 NTNU Masteroppgave Beskriver roller, ansvar og frister.  Standardavtale for student, veileder og institutt.
Forskrift om studier ved NTNU 2018 NTNU Grad
Tittel
§2-10 og §2-12 regulerer gradsbenevnelser samt bruk av sivilingeniørtittel og -ring
Rektorvedtak -- innføring av endret tekst på vitnemål -- tilleggsbetegnelsene sivilingeniør og siviløkonom 2018 NTNU

Vitnemål
Tittel
Ring

Ny tekst på vitnemålet:  "Kandidaten har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør"
Rektorvedtak -- innføring av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålet 2018 NTNU

Vitnemål

Tittel

Ring

Om innføringstidspunkt for sivilingeniør-tittel ved internasjonale program og ikrafttreden for ny bestemmelse om siv.ing.-ringen
Sammenligning -- sivilingeniørutdanning og mastergrad 2006 NTNU Grad Skriv som sier at engelsk oversettelse av 'master i teknologi' (og 'master i ingeniørfag') ved NTNU er 'master of science in engineering'

 

FUS - Bakgrunnsdokumenter

Dokument År Styringsnivå Stikkord Kommentarer
Vilje til forbedring -- virksomhetskomitéen for sivilingeniørstudiet ved NTH 1993 NTNU    Kalles gjerne VK1-rapporten
Teknologiutdanning med perspektiv –innhold, omfang og struktur for ikke-teknologiske emner i sivilingeniørstudiet 2003 NTNU    VK2-rapporten
Faglig integrasjon innen teknologi ved NTNU 2016 NTNU    Omfatter hele teknologistudieområdet ved NTNU etter fusjonen

Komplementære emner i sivilingeniørutdanningen ved NTNU - rapport 2008 (Borgkomiteen)

Komplementære emner i sivilingeniørutdanningen ved NTNU – rapport 2016 (Erikstadkomiteen)

2008

 

2016

NTNU    Gjennomgang av eksisterende ordning og forslag til tiltak
Strategisk utvikling av NTNUs sivilingeniørutdanning 2011 NTNU    Strateginotat fra FUS med vekt på Steinbach-evalueringen i 2008
NTNUs teknologiutdanninger 1993-2014 – Utdanningsledelse i et 20-årsperspektiv 2015 NTNU    Paper ved UHR MNT-konferansen 2015
Presentasjon i FUS-teknodekanmøte mai 2018 2018 NTNU    Se spesielt lysarkene 1—12 ang 3+2-løpet

Se også

Generelle lover og regler - studier

Kontakt

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningens sekretær.

6 Vedlegg
5530 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)