Endring av vurderingsform på grunn av koronavirus

På grunn av koronaviruset er situasjonen meget uklar med hensyn til om det vil bli mulig å avvikle eksamen som krever oppmøte på campus i vårsemesteret 2020. 

English version: Change of assessment form due to coronavirus

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen 

Se også side for studenter med ofte stilte spørsmål og svar om eksamen og korona.

Fullmakt fra styret #

Styret har den 12.03.20 gitt fullmakt til fakultetet til å vedta endret vurderingsform i emner. Bakgrunnen for vedtaket er den ekstraordinære situasjonen som har oppstått på grunn av koronaviruset. Adgang til å endre vurderingsform kan gjøre det mulig for studenter å avlegge eksamen uten å møte opp på campus.  

For skriftlig skoleeksamen  #

Fakultetene skal nå vurdere om emner med vurderingsform som krever oppmøte på campus (skriftlig og muntlig), kan endres slik at studenter kan avlegge eksamen hjemmefra. Dette gjelder alle vurderinger som er planlagt våren 2020, inklusiv utsatt eksamen i august. 

Frist for å melde inn endring av vurderingsform er satt til 31.03.2020. 

I vurderingen må følgende inngå:

  • Vurderingsformen må være faglig forsvarlig ut fra læringsutbyttebeskrivelsen i emnet.
  • Dersom det legges opp til vurderingsform som krever oppmøte på campus, må det påregnes at eksamen kan bli avlyst.  

Dersom vurderingsformen endres til hjemmeeksamen, vil alle hjelpemidler være tillatt. NTNU har ikke mulighet til å kontrollere bruk av hjelpemidler når studenten avlegger eksamen hjemmefra.  

Ved endret vurderingsform er det reglene for utsatt eksamen for den nye vurderingsformen som gjelder.  

Dersom vurderingsformen endres, vil det likevel være det oppsatte tidspunktet for eksamen som gjelder. Det betyr at hvis skriftlig skoleeksamen endres til hjemmeeksamen, må hjemmeeksamen gjennomføres på samme tidspunkt og innenfor samme tid, som det oppsatte tidspunktet for skriftlig eksamen.  Det vil ikke være mulig å endre på dette.   

Dersom vurderingsformen ikke kan endres, dvs. studenten må møte på campus for å avlegge eksamen, må det påregnes at eksamen kan bli avlyst. Avlysning av eksamen kan skje på kort varsel, f.eks. etter pålegg fra myndigheter eller etter en vurdering fra NTNU. I en slik situasjon kan det ikke påregnes at det vil være mulig å endre vurderingsform. Tidspunkt for når ny vurdering for de eksamener som blir avlyst, kan avholdes, er usikkert. Det vil ikke være mulig på nåværende tidspunkt å si noe om det.  

Oppdatert: Dersom vurderingsform endres til hjemmeeksamen vil det være mulig å benytte håndtegninger/beregninger som et supplement til digital eksamen. For mer informasjon, se ofte stilte spørsmål.

Vurderinger som gjøres om til hjemmeeksamen, skal avvikles digitalt i Inspera Assessment. Besvarelser som leveres i Inspera Assessment, vil automatisk bli kontrollert for plagiat.  

Oppdatert: Dersom vurderingsformen i emnet endres, jf. midlertidig forskrift fastsatt av NTNUs styre den 12.03.20 § 1, kan karakterskala i emnet endres fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått. En forutsetning for dette er at studenter ikke allerede har fått bokstavkarakter på delvurdering i emnet i studieåret 2019/20. Denne midlertidige bestemmelsen ble fastsatt av rektor ved NTNU den 19.03.2020 med hjemmel i vedtak i midlertidig forskrift vedtatt av  NTNUs styre i S- sak 21/20 den 12.03.2020 §§ 4 og 5. 

Oppdatert: Muntlig eksamen kan gjennomføres digitalt. For mer informasjon, se ofte stilte spørsmål.

Obligatoriske aktiviteter  #

Styret har den 12.03.2020 gitt fakultetet fullmakt til å gi studenter anledning til å avlegge vurdering i emnet selv om obligatoriske aktiviteter ikke er godkjent. Fakultetet kan pålegge studenter å få godkjent obligatorisk aktiviteter innen en viss frist for at vurderingsresultatet ska være gyldig. Informasjon om hvilke rutiner instituttene skal følge, rundt registrering av obligatoriske aktiviteter, vil bli gitt senere. 

Individuell tilrettelegging ved eksamen  #

Studenter som har innvilget utvidet tid på skriftlig skoleeksamen får tilsvarende utvidet tid på hjemmeeksamen i emner som har fått endret vurderingsform. Vi jobber med løsninger for at informasjon om utvidet tid som er innvilget på skriftlig eksamen, skal bli automatisk oppdatert på hjemmeeksamen, slik at dette ikke krever manuell oppfølging. 

Saksgang ved endring av vurderingsform  #

Sjekklista for endring av vurderingsform som ble utarbeidet tidligere, gjaldt i første omgang for emner som måtte meldes inn og endres før fristen 31.03. Dette for å sikre at de emner som hadde/har eksamensdato/vurderingsdato før påske, ble håndtert før innmeldingsfristen til fakultetene og at studentene skulle få beskjed i god tid.

Innmelding av de resterende emner som skal ha endret vurderingsform, gjøres til FS-gruppa på skjemaet som er sendt ut til alle fakultet.

Sensurfrist  #

Sensurfristen er som vanlig 3 uker etter vurderingsdato, men styret har i møte 12.03.2020 gitt fakultetet adgang til å utvide sensurfristen dersom det på grunn av forhold relatert til koronavirus ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren innen ordinær frist.  En eventuell utvidelse av sensurfristen skal ikke overstige to uker utover ordinær sensurfrist.   

Dersom sensor blir syk, er NTNUs praksis at fakultetet kan forlenge sensurfristen. Dette ligger innenfor bestemmelsen om tre ukers sensurfrist som sier at sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke lenger tid. Sykdom hos sensor vil være en særlig grunn.   

Dokumentasjon ved gyldig fravær eksamen  #

Styret har gitt fullmakt til rektor om å tillate egenmelding ved fravær fra vurdering. Nærmere informasjon om det blir behov for å bruke fullmakten og hvordan rutinene rundt dette skal være, vil komme senere. 

Situasjonen rundt eksamensavvikling på Eksamenshuset de kommende ukene er per nå uavklart. Følg med på Innsida.  

Ofte stilte spørsmål #

Team for erfaringsutveksling om digital eksamen #

Det er opprettet et Team i O365 som er tenkt som en åpen samhandlingsplattform for faglærere, der dere kan lufte tanker, ideer og erfaringer.

Bli medlem av Team for erfaringsutveksling digital eksamen

Blir det eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2020? #

Nei. På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronavirus, har rektor vedtatt at eksamener med fysisk oppmøte på campus ikke vil bli avviklet våren 2020.

Bakgrunnen for vedtaket er at NTNU ønsker å bidra til begrensning av koronasmitte.

Dette innebærer at fakultetene i sin innmelding av emner med endret vurderingsform må ta høyde for at det ikke vil bli mulig å avvikle eksamen som vil kreve fysisk oppmøte på campus våren 2020. Vedtaket gjelder selv om restriksjonene fra myndighetenes side skulle bli endret senere i vår.

Beslutningen er fastsatt av rektor ved NTNU den 26.03.2020 med hjemmel i vedtak i midlertidig forskrift vedtatt av NTNUs styre i S- sak 21/20 den 12.03.2020 § 5.

Utsatt eksamen - hva gjelder av regler? #

Hvis vurderingsformen endres, er det reglene for utsatt eksamen for den nye vurderingsformen som gjelder. Dette betyr at det vil være de samme reglene som gjelder for utsatt eksamen for alle studenter som skal ha hjemmeeksamen, enten hjemmeeksamen opprinnelig var planlagt eller eksamen har blitt endret til hjemmeeksamen på grunn av koronavirus.  

Det er ulike regler for utsatt eksamen ved hjemmeeksamen og utsatt eksamen for skriftlig skoleeksamen som arrangeres på campus. 

Oppdatert: Det jobbes med å lage felles retningslinjer som skal gjelde for for utsatt eksamen våren 2020. Nærmere informasjon om dette vil komme i løpet av april.

Hva er fristen for å endre vurderingsform?  #

Fristen er senest 31.03.2020 for innmelding til Avdeling for studieadministrasjon. Fakultetet vil ha egne interne innmeldingsfrister for emneansvarlige.

Hvordan får studentene beskjed om endret vurderingsform? #

Faglærer oppfordres til å gi sine studenter direkte beskjed om endret vurderingsform gjennom en melding i Blackboard eller annet emnerom som benyttes i emnet. 

Oppdatert informasjon om vurderingsform vil også ligge øverst i emnebeskrivelsen. Endret vurderingsform blir nå lagt ut fortløpende og alle emnebeskrivelser skal være oppdatert innen 14. april.  

Studentene kan også selv sjekke om deres vurderingsform er endret. Dette er det gått ut en melding om til alle studenter på Innsida. 

Slik finner de frem: 

Oppdatert vurderingsform vil også ligge i Studentweb.  

Individuell tilrettelegging ved eksamen #

Studenter med funksjonsnedsettelse og behov for tilrettelegging grunnet endret vurderingsform må ta kontakt med Eksamenskontoret: 

Studentene kan sende epost til: eksamen@adm.ntnu.no eller ringe: (+47) 73596600  

Mer informasjon om NTNU Tilrettelegging  

Utvidet tid #

Studenter som har fått innvilget utvidet tid på skriftlig skoleeksamen, får tilsvarende utvidet tid på hjemmeeksamen i emner som har fått endret vurderingsform. 

Karakterskala #

Dersom vurderingsformen i emnet endres, jf. midlertidig forskrift fastsatt av NTNUs styre den 12.03.20 § 1, kan karakterskala i emnet endres fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått. En forutsetning for dette er at studenter ikke allerede har fått bokstavkarakter på delvurdering i emnet i studieåret 2019/20.

Hvis delvurdering ikke er gitt ennå, kan man da endre til bestått/ikke-bestått? #

Ja, i rektorvedtaket om endring av karakterregel framkommer det at om det ikke er gitt karakter i noen av delene, vil du kunne endre karakterregel til bestått/ikke bestått.

Konsekvenser for videre opptak #

Hvilke konsekvenser for opptak til masterstudier blir det om man endrer mange emner i en bachelor til bestått/ikke bestått, istedenfor bokstavkarakter?

Vi er i ferd med å se på reglene for opptak og hvilke tilpasninger som bør gjøres på grunn av koronakrisen. Det er for tidlig å si noe om dette foreløpig.

Maks antall emner som kan være bestått/ikke bestått? #

Finnes det retningslinjer om hvor mange emner i et studieprogram som kan være bestått/ikke bestått?

Nei, men endring til bestått/ikke bestått kan få konsekvenser for poengberegning ved opptak. Vi er i ferd med å se på reglene for opptak og hvilke tilpasninger som bør gjøres på grunn av koronakrisen. Det er for tidlig å si noe om dette foreløpig.

Hvor stor prosent av eksamen må være rett for å få karakter bestått? #

Om man endrer til bestått/ikke bestått, hvor stor prosent av eksamen må være rett for at studenten skal få karakter bestått?

Hva som skal til for at en eksamen skal være bestått er en faglig vurdering. Dette må vurderes av faglærer når eksamensoppgaven og sensorveiledningen utarbeides.

Hjemmeeksamen i annen tidssone #

Hva vil skje om studenter som sitter fast i et annet land skal ta hjemmeeksamen – vil vi kunne sette opp eksamen for en student i en annen tidssone?

Vi vil ikke kunne planlegge eksamen ut fra andre tidssoner, og studentene dette gjelder vil måtte ta eksamen eksempelvis kl.02.00 om natten.

Hvordan skal vi forholde oss til gruppearbeider som eksamensform? #

Vurder risiko ift gjennomføring av gruppearbeid ift sykdom i gruppa. I den situasjonen vi er i nå, vil vi ikke anbefale å endre til gruppearbeid.

Hva skjer om eksamen blir utsatt, vil denne da bli gjennomført i august? #

Det er ennå ikke klart når en eksamen som må utsettes/avlyses vil være mulig å gjennomføre.

Kan den tiden som opprinnelig var satt opp for eksamen endres? #

Nei. Her må du følge den tiden som allerede er kunngjort overfor studentene. Hvis skriftlig eksamen opprinnelig var satt opp med f.eks. fire timer, skal også hjemmeeksamen gjennomføres innen de samme fire timene. Svaret her gjelder både for spørsmål om å forlenge tiden eller forkorte den.

Kan vurderingsform endres tilbake? #

Hvis vurderingsformen endres til hjemmeeksamen, kan vi endre tilbake til skriftlig skoleeksamen hvis det skulle vise seg at universitetet kan åpne før eksamensperioden?

Den vurderingsform som fakultetet melder inn den 31.03.2020 er endelig og kan ikke omgjøres. Dette for å sikre forutberegnelighet både for studentene og de som skal legge til rette for avvikling av eksamen.

Kan muntlig eksamen gjennomføres digitalt? #

I emner som opprinnelig er planlagt med muntlig eksamen våren 2020, vil det bli lagt til rette for at eksamen kan avholdes muntlig digitalt. 

Det vil fortsatt også være mulig for fakultetet å endre emner fra muntlig eksamen til skriftlig hjemmeeksamen, dersom digital muntlig eksamen ikke foretrekkes.

Opplæring, støtte og hjelp til å gjennomføre muntlig digital eksamen #

Fellesadministrasjonen er i gang med å utarbeide veiledere, kurs og opplæringsmateriell for faglærere i anbefalt verktøy. Dette vil bli lagt ut på Innsida så snart det er klart. Det blir rigget et brukerstøtteapparat fra Fellesadministrasjonen for å hjelpe faglærere og studenter, både i forkant og under eksamen, ved behov. Dette gjelder de emner som endres fra muntlig til muntlig digital eksamensform. Emner som endres fra skriftlig til muntlig, må fakultetet ta ansvar for planlegging og gjennomføring selv.

Ved endring fra skriftlig skoleeksamen til muntlig digital eksamen #

Der eksamen opprinnelig er satt opp som skriftlig skoleeksamen, kan fakultetet endre vurderingsform til muntlig eksamen digitalt. Der fakultetet innvilger endring fra skriftlig til muntlig, er det fakultetet selv som må ta ansvar for forberedelse og gjennomføring av den muntlige digitale eksamen. Det er dessverre ikke kapasitet i Fellesadministrasjonen til å gi støtte til planlegging, oppfølging og teknisk gjennomføring av disse muntlige eksamenene. 

Ved endring fra skriftlig til muntlig, må opprinnelig kunngjort dato for vurdering brukes for den muntlige digitale vurderingen. Dersom gjennomføringen skal vare lenger enn opprinnelig kunngjort tidspunkt for eksamen, må faglærer avklare at endring av tidspunkt passer for den enkelte student. Opplæringsmateriell og informasjon om anbefalt verktøy vil bli tilgjengelig på Innsida.

Blir det mulig å bruke håndtegninger/beregninger på hjemmeeksamen? #

Det vil være mulig å gjennomføre hjemmeeksamener hvor studentene skal tegne eller gjøre beregninger for hånd.

Løsningen innebærer at studenten selv digitaliserer skissen, f.eks. ved hjelp av mobilkamera, og leverer denne digitalt i Inspera. Vi anbefaler at oppgavesettet utformes slik at funksjonaliteten i Inspera Assessment benyttes, men at studentene kun bes om å laste opp én, eller et svært begrenset antall PDF-filer med håndtegninger/beregninger. 

Se: Hjemmeeksamen med håndtegninger - veiledning for studenter

 

0 Vedlegg
13641 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)