Digital...

E-læring

NTNU har siden august 2014 jobbet med å anskaffe et nytt e-læringssystem for undervisning. NTNU ville anskaffe et system som gir studenter og ansatte muligheten til å lære når som helst og hvor som helst.

På denne siden finner du informasjonsmateriell, tidsplan, kontaktpersoner og mer om fremtidens e-læringssystemer. For å holde deg oppdatert kan du melde deg på meldingskanalen 'E-læring'

Blackboard valgt som NTNUs e-læringssystem #

NTNU har etter konkurranse med forhandling av nytt e-læringssystem valgt å tildele kontrakt til Blackboard. Vedtak om å tildele kontrakt til Blackboard ble fattet av prorektor Berit Kjeldstad etter anbefaling fra styringsgruppa. Blackboard vil dermed erstatte dagens e-læringsplattformer Itslearning og Fronter høsten 2017.

NTNU valgte Blackboard fordi det samlet sett var systemet med de beste egenskapene, samtidig som det møter NTNUs fremtidige behov, blant annet fleksibilitet, åpenhet og brukervennlighet - se mer om prosessen

Blackboard er en av de største leverandørene av e-læringssystemer i USA og er også utbredt i andre deler av verden. I Norden brukes systemet blant annet av Aarhus universitet i Danmark. Systemet har over 20 millioner brukere på verdensbasis og vil ved NTNU være tilgjengelig som webløsning og som app til mobile enheter.

Ta en sniktitt på Blackboard på nettsidene deres

Fremdriftsplan #

 • Februar 2016 - Kontrakt med leverandør tegnes – pågår
 • Vårsemester 2016 – Implementering og oppbygging av innføringsorganisasjon
 • Høstsemester 2016/Vårsemester 2017 - Pilot og forberedelse til utrulling
 • Høstsemester 2017 - Utrulling og innføring ved hele NTNU

Gjennomførte tiltak #

 • Vinter 2014/2015 - behovskartlegging - Gjennomført
 • Q1 2015 - Prekvalifisering av leverandører - Gjennomført
 • Q1/Q2 2015- Kravspesifisering og utsendelse av konkurransegrunnlag - Gjennomført
 • Q2 2015 - Medvirkning og forankring, utarbeidelse av kravdokumenter og innhenting av tilbud - Gjennomført
 • Q3/Q4 2015 - Vurdering av leverandører og forhandlinger  - Gjennomført

Informasjonsmateriell #

Bruk gjerne disse presentasjonene til å fortelle om det nye e-læringssystemet ved din enhet.

Dokumentasjon fra prosessen #

Oppsummering fra workshops for behovskartlegging #

Innsidameldinger lagt ut i forbindelse med e-læringssystemet #

E-læring #

NTNU ønsker å innføre et sosialt e-læringssystem med fokus på studentenes og faglærernes hverdag. Under er visuell fremstilling av ønsket e-læringslandskap.

NTNUs fremtidige e-læringssystem kan ses på som en forlengelse av dagens LMS, men inkluderer i tillegg:

 • Funksjoner som støtter blant annet sosiale læringsaktiviteter og studentenes ønske om å motta læring etter behov.
 • Muligheter til å utvide bruk og funksjonalitet etter hvert som behov og tjenestetilbud endrer seg, ved hjelp av standard grensesnitt mot andre datakilder og webtjenester.

Gevinster #

Gevinster ved et sosialt e-læringssystem kan være:

 • imøtekomme studenters forventninger til sosiale læringsaktiviteter
 • økt bredde og variasjon innen pedagogiske metoder og læringsformer
 • styrket kontakt og samarbeid mellom student-student og student-lærer/veileder
 • styrket digital kompetanse og innsikt i digitale prosesser og arbeidsverktøy
 • et fremtidsrettet system som gjenspeiler arbeidsformer man vil møte i arbeidslivet
 • forenklet mulighet for deling av kunnskap
 • motivere til læring og undervisning

Om anskaffelsesprosessen #

Utarbeide konkurransegrunnlag #

En grundig prosess startet høsten 2014 og varte gjennom vinteren/våren 2015. Denne prosessen involverte faglærere, studenter og støttepersonell som deltok på workshops, referansebesøk og prekvalifisering av aktuelle leverandører. Arbeidet resulterte i et detaljert konkurransegrunnlag.

Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til de kvalifiserte leverandørene 22. mai 2015 og vi mottok fem tilbud 10. juli 2015 fra både norske og utenlandske leverandører. 

Anskaffelsen av nytt e-læringssystem gjennomføres iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring. Denne prosedyren må gjennomføres i to steg:

1. Kvalifisering av tilbydere

2. Konkurranse mellom kvalifiserte tilbydere

Kvalifisering av tilbydere

Hensikten med kvalifiseringen er å sikre at tilbyderne er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Kvalifikasjonskravene har bl.a. bestått av krav til leverandørenes faglige kompetanse, organisering og erfaringer samt krav til leverandørenes finansielle og økonomiske stilling.

Konkurranse med forhandling

I anskaffelsens steg 2 (konkurransen) er det kun de leverandørene som ble kvalifisert i steg 1 som deltar. I denne fasen skal leverandørene lage tilbud og besvare hvor godt systemet de kan tilby oppfyller behovene og forventninger NTNU har til sitt fremtidige e-læringssystem (kravspesifikasjonen). Med utgangspunkt i kravspesifikasjonen og leverandørenes tilbud blir det gjennomført forhandlinger med leverandørene. Etter at forhandlingsprosessen er ferdig inngås det kontrakt med leverandøren som leverer det systemet som scorer best etter en samlet kost/nytte vurdering.

Resultat

Blackboard var det systemet med samlet best score og beste egenskaper.

 

Organisering og ledelse

Arbeidet er organisert som et anskaffelsesprosjekt. Anskaffelsesprosjektet sluttføres når kontrakten er signert. Parallelt har NTNU høsten 2015 igangsatt arbeidet med mottak og innføring av det nye systemet og oppbygging av varig forvaltningsorganisasjon.

Styringsgruppe

Berit Kjelstad er prosjekteier med Inge Fotland som stedfortreder. Styringsgruppen består i tillegg av Knut Veium (seksjonssjef ved Studieavdelingen og anskaffelsesleder), Dag Atle Lysne (Instituttleder, program for lærerutdanning), Leif Martin Hokstad (Uniped), Mads Nygård (Professor, IDI), Håkon Alstad (IT-sjef), 2 studentrepresentanter (Stein Olav Romslo og Dennis Bogen) og NTNUs prodekaner for utdanning: Gunnar Parelius (AB), Brynjulf Owren (IME), Øyvind Weiby Gregersen (NT), Svein Gladsø (SVT), Tanja Ellingsen (HF), Øyvind Ellingsen/Hilde Grimstad (DMF), Stein Olav Erikstad (IVT).
 

Anskaffelsesgruppen

Knut Veium leder anskaffelsesgruppen, som i tillegg består av prosjektleder Vegard Stuan (IT), Berit Danielsen (Studieavdelingen), Martin Fjeldvær (Kommunikasjon), Knut Noralf Husby (IT-arkitekt), Thomas Nerland (Seksjon for anskaffelser). I tillegg består evalueringsteamet av representanter fra vitenskapelig personale, studieadministrasjon og IT fra tidligere NTNU, tidligere HiST og tidligere HiÅ. Fem studentrepresentanter fra NTNU, tidligere HiST og tidligere HiÅ har også vært involvert. Ca. 35 personer har vært involvert i evaluering av tilbud og anskaffelsen av NTNUs fremtidige e-læringssystem.
 

Bidrag i kravdefineringen

Denne gruppen har bestått av faglærere fra ulike enheter, Studenttinget, Uniped, Universitetsbiblioteket og andre ressurspersoner fra tidligere NTNU. Disse ble vinteren 2014/15 samlet til workshops for å belyse behovene i et fremtidig e-læringssystem.

Medvirkning #

 • Alle fakultet ved tidligere NTNU har gitt innspill i løpet av 2015.
 • Prosjektet har blitt presentert for linjeforeningen i to omganger våren 2015.
 • Studenttinget har vært involvert i funksjonelle workshops fra desember 2014 til februar 2015 
 • Arbeidsgruppa har fått mange konstruktive innspill fra fagansatte og studenter om hvordan et e-læringssystem kan bidra til god læring i deres fagmiljø.

Spørsmål og svar #

Hvordan overfører jeg data fra Itslearning og Fronter til Blackboard? #

 • Data og filer fra Itslearning og Fronter kan du flytte selv, og du vil få informasjon om hvordan dette kan gjøres.

Jeg bruker Itslearning / Fronter hver dag, vil jeg miste tilgang nå? #

 • Nei, Itslearning og Fronter vil etter planen være tilgjengelig helt fram til sommeren 2017, og vil deretter bli slått av. Etter planen vil Blackboard være eneste e-læringsløsning på NTNU fra høsten 2017.

Har du andre spørsmål du ikke finner her? Meld deg på meldingskanalen 'E-læring' og still spørsmål der!

Kontakt #

16 Vedlegg
1282951 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)