Budsjettdisponeringsmyndighet

Retningslinjer for budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) ved NTNU. Vedtatt av Direktør for økonomi og eiendom 1.12.2007.

Sider merket med Økonomi

Generelt om budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) #

Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten skal bekreftes av en som har budsjettdisponeringsmyndighet.

Skjema for delegering av BDM - budsjettdisponeringsmyndighet (word) (odt) (redigert 03.06.15)

Før den som har budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal følgende være ivaretatt:

 • Hjemmel for disposisjonen i stortingsvedtak, tildelingsbrev eller andre vedtak og at disposisjonen ellers er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
 • Budsjettmessig dekning for disposisjonen og/eller utbetalingen.
 • Disposisjonen er økonomisk forsvarlig.
 • Disposisjoner som medfører utbetaling av lønn, honorarer eller dekning av reiseutgifter er en naturlig del av virksomhetens ansvarsområde.
 • Utbetaling av lønn, honorar eller reiserefusjon er i samsvar med foreliggende godkjenning og utført arbeid.

Kravet om bekreftelse av en som har budsjettdisponeringsmyndighet gjelder også ved utbetalinger som følge av tilbakebetaling av skatter, avgifter, gebyrer, feilinnbetalinger m.m. 

Den som har budsjettdisponeringsmyndighet kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv. Departementet kan gjøre unntak for leder av virksomhet og driftsenhet. Slike unntak skal være skriftlige og det skal etableres nødvendige kontroller.

Attestasjonsfullmakt delegeres fra den som innehar budsjettdisponeringsmyndighet.

Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet #

Rektor har budsjettdisponeringsmyndighet og kan delegere denne helt eller delvis til tilsatte på lavere nivåer. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre. Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal være skriftlig, med en angivelse av de begrensninger som gjelder fullmakten. Med begrensninger menes her kostnadssted og eventuelt prosjektnummer. Delegeringslinje følger i hovedsak fullmaktskart fastsatt av rektor 5.1.2007.

Følgende stillinger skal ha budsjettdisponeringsmyndighet ved NTNU:

 • Rektor
 • Prorektor
 • Direktør for økonomi og eiendom
 • Direktør for organisasjon og informasjon
 • Dekan
 • Museumsdirektør
 • Biblioteksdirektør 
 • Eiendomssjef
 • Driftssjef
 • Instituttleder

Følgende stillinger bør ha budsjettdisponeringsmyndighet ved NTNU:

 • Fakultetsdirektør
 • Kontorsjef / Seksjonssjef / Tilsvarende

Følgende kan ha budsjettdisponeringsmyndighet ved NTNU:

 • Prosjektleder for større prosjekt (EFV og interne prosjekter)

Registrering og kontroll av budsjettdisponeringsmyndighet #

Økonomiavdelingen har ansvar for at det foreligger et oppdatert fullmaktsregister (i arbeid) over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet, og at retningslinjer følges ved tildeling av budsjettdisponeringsmyndigheten.

Når en ansatt slutter i sin stilling eller endrer ansvarsområde som medfører opphør av tildelt budsjettdisponeringsmyndighet, skal enheten sende skriftlig melding (e-post) til økonomiavdelingen om dette. Ny budsjettdisponeringsmyndighet må samtidig tildeles en annen i henhold til gjeldende rutine for tildeling av budsjettdisponeringsmyndighet, der dette vurderes som nødvendig.

Om retningslinjene #

Retningslinjene bygger på Reglement for økonomistyring i staten fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003.

Se Styrings- og delegasjonsreglement ved NTNU (fastsatt av styret 7.12.2016)

Kontakt #

Ved spørsmål, kontakt: kontakt@okavd.ntnu.no 

1 Vedlegg
20086 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)