Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter, klage på karakter og klage på andre enkeltvedtak.

English version - Explanation of grades and appeals

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Be om begrunnelse på karakter (sensurvedtak) #

Før du vurderer å klage på en karakter bør du først lese gjennom sensorveiledningen tilknyttet eksamen og be om en begrunnelse. Det skal være utarbeidet skriftlig sensorveiledning til alle eksamener som skal være tilgjengelig etter at karakter er fastsatt. Du mottar normalt begrunnelsen i løpet av to uker enten muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

Send inn skjema til det fakultetet som emnet tilhører. Privatister og studenter som har mistet studieretten sin vil ikke kunne bruke digitalt skjema. Bruk skjemaet du finner under Privatist / tapt studierett.

Skjema for begrunnelse #

Frist for innsending: 1 uke etter at sensur er kunngjort. Hvis et emne består av flere delvurderinger, må du be om begrunnelse etter hver delvurdering. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må du framsette krav om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. 

Felles digitalt skjema for begrunnelse på karakter. Send skjemaet til det fakultetet emner tilhører. Dette velger du nederst på skjemaet.  

 Begrunnelse på karakter - bokmål  Begrunnelse på karakter - nynorsk

 Begrunnelse på karakter - engelsk

Privatist / tapt studierett #

Frist for innsending: 3 uker etter at sensur er kunngjort

 • Skjema for krav om begrunnelse (pdf): bokmål | nynorsk | engelsk
 • Send skjemaet til fakultetet emnet tilhører
 • Skjemaet må signeres

Skriftlig begrunnelse #

Skriftlig begrunnelse skal som hovedregel sendes via Sikker Digital Forsendelse (jf. eForvaltningsforskriften § 8). Studenter som har opprettet Digital postkasse får begrunnelsen tilsendt digitalt, mens studenter som ikke har opprettet digital postkasse får begrunnelsen tilsendt som ordinær papirpost.


Klage på karakter (sensurvedtak) #

 1. Du kan klage på karakteren hvis du ikke er fornøyd med karakteren. Du kan klage uten å ha bedt om begrunnelse. 
 2. Ved klage på karakterfastsettingen av gruppearbeid, der det gis en felles karakter, klager du individuelt. En eventuell endring etter klage vil kun gjelde for deg som har klaget. 
 3. Du kan ikke klage på karakterer i eksamener som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve. For eksempel muntlig eksamen og praksisopplæring. 
 4. Som student kan du klage først når karakter for emnet er kunngjort. Dersom emnet består av flere delvurderinger, må du angi hvilken eller hvilke delvurderinger klagen gjelder. Dette forutsetter at det er gitt egen karakter på de enkelte delene.
 5. Emnebeskrivelsen kan fastsette at du kan klage allerede etter en delvurdering når resultatet er til hinder for videre progresjon i semesteret.
 6. Ved klage skal det oppnevnes nye sensorer, som ikke skal ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens bakgrunn for klagen. 
 7. Resultatet fra klagesensuren blir den endelige karakteren og kan være den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige sensuren. Ny sensur er endelig og kan ikke påklages.
 8. Hvis du har tatt eksamen på nytt for å forbedre karakteren, og klager på denne karakteren, vil du få den karakteren som er best av den karakteren du hadde etter den første eksamen og karakteren etter klage på den andre eksamen.
 9. Hvis karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og bedømmelsen av den skriftlige prøven blir endret som resultat av en klage, holdes ny muntlig eksamen for fastsetting av endelig karakter.
 10. Klagesensur som har falt etter 1. juli 2018 og som avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal vurderes på nytt før endelig karakter fastsettes.
 11. Klage på sensur kan trekkes inntil saken er avgjort.

Frist #

 • Klagen må sendes inn senest tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. 
 • Hvis du har bedt om begrunnelse for karakteren eller klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra du har fått begrunnelsen eller klagen over formelle feil er avgjort. 

Skjema for klage på karakter #

Felles digitalt skjema for klage på karakter. Send skjemaet til det fakultetet emnet tilhører. Dette velger du nederst på skjemaet. 

 Klage på karakter - bokmål  Klage på karakter - nynorsk

 Klage på karakter - engelsk

Privatist / tapt studierett  #

Skjema for klage på karakter (pdf): bokmål | nynorsk | engelsk

Husk at klageskjema (pdf) må signeres.


Klager på enkeltvedtak #

Som student kan du klage på alle enkeltvedtak som gjøres, som f.eks.

 • Avgjørelse om opptak
 • Karakter (sensurvedtak)
 • Formelle feil ved eksamen, som feil ved eksamensavviklingen, oppgavene eller gjennomføringen av sensuren
 • Avslag på søknad om å få gå opp til eksamen
 • Avslag på søknad om fritak for eksamen
 • Avslag på godkjenning av kurs/praksis som er et nødvendig ledd i studiet
 • Avslag på godkjenning av opplæringsprogrammet i doktorgradsstudiet
 • Avslag på søknad om innpassing av ekstern utdanning
 • Avslag på søknad om dispensasjon fra regelen om oppflytting i årskurs og tap av studierett
 • Avslag på søknad om rett til bruk av tittel på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Avvisning av en søknad/krav/klage, f.eks. på grunn av fristbrudd

Klage på avgjørelse om opptak #

Send klagen til den institusjonen som har behandlet søknaden/den du har fått begrunnelsen fra. Klagefristen er tre uker fra underretting om avslaget er kommet frem til deg, eller fra du har fått begrunnelse for avslaget.

Klage på formelle feil #

Har det vært feil ved eksamensavviklingen, oppgavene eller gjennomføringen av sensuren, kan du klage over formelle feil ved eksamen. Eksempel på formelle feil kan være forstyrrelser i eksamenslokalet, feil i eksamensoppgaven eller oppgaver som er gitt utenfor pensum. Hvis det ikke er brukt ekstern sensor der dette er et krav, vil det være en formell feil ved sensureringen.

Klagen fremsettes for fakultetet. Klagefristen er tre uker fra du er, eller burde være, kjent med grunnen til at du klager. Har du sendt krav om begrunnelse for eller klage på karakteren, løper klagefristen fra du har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen.

Hvis man finner at det er begått formelle feil, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve som må tas for å få et gyldig resultat. 

Hvor skal klagen sendes - og når er fristen? #

Send klagen til det organet som fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er kommet fram til deg. I visse tilfeller kan klagen behandles selv om fristen har utløpt. Se egen veiledning for klage på karakter (sensurvedtak) over. 

Hvem behandler klagen? #

Med unntak av tilfellene ovenfor skal klagen behandles av det samme organet som tidligere har fattet vedtaket, og som kan:

 • Avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
 • Oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet
 • Opprettholde vedtaket

Hvis vedtaket opprettholdes skal klagen oversendes overordna organ (klageinstansen) som skal ta endelig stilling til klagen. For de fleste enkeltvedtak er den sentrale Klagenemnda ved NTNU klageinstans. Men studiereglement og spesielle forskrifter kan ha andre regler. 

For avslag på søknad om opptak, som organiseres gjennom Samordna opptak (SO), er det opprettet en felles nasjonal klagenemnd.

Den sentrale klagenemnda #

Den sentrale klagenemnd ved NTNU er opprettet av NTNU-styret og har fem medlemmer. Lederen skal oppfylle de lovbestemte krav for dommere. To medlemmer skal være fra det vitenskapelige personalet og to skal være studenter.

Lover og regler #

Kontakt og hjelp #

Har du spørsmål om begrunnelse eller klage kontakter du din lokale studieveileder. 

Se også #

6 Vedlegg
294711 Visninger
Gjennomsnitt (16 Stemmer)