Avanserte litteratursøk

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon om hvordan du kan gjøre mer avanserte søk for å finne kilder du kan benytte når du skal skrive en oppgave.

English version - Advanced literature search

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: "Temaside for oppgaveskriving"


Når du begynner å bli spesialisert og fordyper deg i et emne trenger du å gjøre mer avanserte søk. Enkle søk i Oria.no gir gjerne overveldende mange treff. For å finne mer spesifisert litteratur innen ditt fagområde kan du benytte fagdatabaser hvor du har tilgang til artikler.

Vi deler som regel artikler inn i to hovedtyper: originalartikler/ empiriske studier og litteraturstudier/reviews. Originalartikler presenterer nye data fra for eksempel spørreundersøkelser, eksperimenter eller intervjuer. Litteraturstudier sammenstiller og tolker funn fra eksisterende studier. Artikler publiseres som regel i tidsskrifter og tidsskriftenes innhold registreres i databaser.

På denne siden finnes informasjon om:

 • hva som kjennetegner ulike typer tidsskrifter
 • hvordan det er lurt å søke i databaser for å få frem artiklene du trenger
 • hvordan du presenterer artikler i tabellformat

Typer tidsskrifter #

Artikler publiseres som regel i tidsskrifter og det finnes flere kategorier med tidsskrifter. Vi har for eksempel:

 • populærvitenskapelige tidsskrifter
 • fagtidsskrifter
 • vitenskapelige tidsskrifter

Som regel vil du ikke kunne bruke populærvitenskapelige kilder i en akademisk tekst, men fagartikler og vitenskapelige artikler kan være aktuelle.

Hensikten med en vitenskapelig artikkel, er å presentere ny kunnskap til forskjell fra en fagartikkel som har til hensikt å gjøre gjeldende akseptert kunnskap kjent.

Fagfellevurderte tidsskrift (Review Journals) #

Disse tidsskrift spesialiserer seg på oppsummerende oversiktsartikler, gjerne med sammenstilling av eksisterende forskningsresultater og teori. 

Fagfellevurderte artikler (Peer-reviewed) #

Dette er artikler som er fagfellevurderte og dermed har et kvalitetsstempel

Hvordan gjøre avanserte litteratursøk? #

Finn gode søkeord #

Det kan være vanskelig å finne de riktige ordene når du skal søke etter informasjon. Derfor kan det være lurt å lage seg en liten liste på forhånd og så prøve å finne synonymer til disse søkeordene før du begynner. Artikler er gjerne på engelsk så du må også finne gode og riktige engelske ord. Bruk gjerne en ordbok som støtte. NTNU Universitetsbiblioteket har abonnement på Ordnett.no.

Eksempel: Du vil undersøke om kjønn har betydning for frafall i videregående skole. Listen din over søkeord kan for eksempel se slik ut:

Tabell som viser en liste over søkeord

Noen ganger vil du finne flere søkeord mens du gjør innledende søk. Da kan du legge det til i listen. Til slutt får du en ferdig liste som du kan bruke når du skal gjøre de endelige søkene.

Finn gode medisinske søkeord #

Innen fagfeltet; medisin og helsevitenskap, har vi oppslagsverket MeSH på norsk som er et godt hjelpemiddel til å finne gode søkeord.

MeSH (den originale) ble utviklet av National Library of Medicine og er mye i bruk i store medisinske databaser som f.eks. Medline og Pubmed. Den norske versjonen er en oversettelse som både gjør det enklere å finne ut hvilke begreper du kan bruke på engelsk i databasene og også til å finne gode begreper som kan brukes i fagmiljøet ditt. 

Se videoen nedenfor for en kort intro: 

Video: Hvordan benytte MeSH på norsk

Hvordan kombinere søkeord? #

Frasesøk #

Hvis du vil ha treff på ord i en bestemt rekkefølge lønner det seg å bruke frasesøk. Hvis du søker high school, får du treff på high for seg, og school for seg. Dette kan gi veldig mange treff som ikke trenger å handle om det du er ute etter. For å få treff på kombinasjonen benytt frasesøk «high school».

Feltkodesøk #

I de fleste databaser kan du velge å søke i bestemte felt. I mange baser kalles dette Avansert søk/Advanced search. Hvis du søker med å benytte forfatterfeltet, forteller du basen at du vil ha treff kun det forfatteren har skrevet, og ikke dokumenter som handler om forfatteren. Du kan søke på ett eller flere felt av gangen.

Skjermbilde fra Oria som viser avansert søkeskjerm med ulike søkefelt

Trunkering #

Trunkering eller ordforkortning er en effektiv måte å søke på ord med ulike endelser. Du legger til et trunkeringstegn etter en del av ordet. Det finnes forskjellige trunkeringstegn: 
? og er de mest brukte trunkeringstegnene ! og $ finnes også.

I noen baser kan du også trunkere i begynnelsen av ord (venstretrunkering) og inne i ord. Dette får du vite i hjelpeteksten i basen.

Eksempel på

 • Høyretrunkering: barn? Gir treff på barn, barns, barna, barndom, barnehage osv.
 • Trunkering inne i ord: wom?n gir treff på både woman og women

Kombinere søk med OG, ELLER, IKKE #

Kombinasjonssøking (boolske operatorer) er en viktig funksjon når du søker i databaser. Du kan begrense eller utvide søkene dine med boolsk søketeknikk Du bruker boolske operatorer mellom ordene eller søkefeltene.

De vanligste er AND, OR, NOT (alternativt OG, ELLER, IKKE), avhengig av basens søkespråk.
Nedenfor ser du eksempler på boolsk søketeknikk.

AND (OG)

Søkestreng med ord: historie AND Norge gir treff der begge ordene er med.

Eksempel på bruk av AND

OR (ELLER)

Søkestreng med ord: reklame OR annonsering. Brukes vanligvis for å kombinere synonymer eller emner. Gir treff der begge eller ett av begrepene forekommer

Eksempel bruk av OR

NOT (IKKE)
Søkestreng med ord: husdyr NOT hest
Brukes for å utelate en term (minsker treffmengden). Bør brukes med forsiktighet. Du kan risikere at for mye tas bort.

Ekselmpel bruk av NOT

Nærhetsoperatorer #

Med bruk av nærhetsoperatorer, sier du at du vil ha ord nære hverandre men ikke direkte etter hverandre slik som i Frasesøk. Nærhetsoperatorene gir mulighet for å spisse søket og øke presisjonen.

Hvilke nærhetsoperatorer de ulike databasene/systemene bruker får du god oversikt over ved å søke på «PROXIMITY» under «HELP» i de aktuelle databasene.

Eksempler på vanlige nærhetsoperatorer er:

 • NEAR/x
 • W/x «within» 
 • PRE/x “precedes by”.

Ved søk på for eksempel oil pollution north sea setter de fleste databasene automatisk inn «AND» mellom hvert ord, noe som gir treff på artikler som inneholder ordene uavhengig av avstand. Du får da med treff hvor det ikke trenger å være noen sammenheng mellom ordene.

Ved for eksempel søk i databasen Scopus på oil W/1 pollution W/2 north W/0 sea fanger du opp blant annet «OIL POLLUTION in the NORTH SEA» eller «POLLUTION of OIL in the NORTH SEA» osv. Dette øker presisjonen på søket.

Systematiske søk #

Noen har krav om å ha en mer systematisk tilnærming til søk. Dette er veldig vanlig innen helsefag, men brukes også innen andre fagområder. Det kan være lurt å bruke et søkedokumentasjonsskjema som du finner på siden Skjema for litteratursøk.

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

9 Vedlegg
17949 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)