Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere

Arbeidsmiljøundersøkelsen er et av de verktøyene NTNU har for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Som medarbeider har du medvirkningsplikt og gis i arbeidsmiljøundersøkelsen en mulighet til å påvirke.  

Engelsk versjon: Work Environment Survey – for employees

Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere | Temaside om HMS | Psykosisialt arbeidsmiljø

Hvorfor gjennomfører vi arbeidsmiljøundersøkelse? #

 • Fordi et godt og forsvarlig arbeidsmiljø er viktig for at vi skal trives, ha god helse og kunne utføre jobben vår.
 • Fordi et godt og velfungerende arbeidsmiljø er nødvendig for å realisere NTNUs mål.
 • For å få oversikt over hvordan ansatte opplever sin arbeidssituasjon.  
 • For å få grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatsninger og organisasjonsutviklingstiltak.
 • Oppfylle arbeidsmiljølovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø, helsefremmende arbeidsplasser, systematisk kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøundersøkelsen «tar tempen» på det psykososiale arbeidsmiljøet ved enheten og for NTNU samlet. Undersøkelsen og oppfølgingsmøtene er en mulighet for deg som ansatt til å si noe om hvordan du har det på jobb, og påvirke ditt arbeidsmiljø og din arbeidshverdag. Disse tilbakemeldingene er en hjelp til din leder, i arbeidet med å fremme et godt arbeidsmiljø i pakt med NTNUs verdier - kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull.

Det forventes at alle medarbeidere svarer på undersøkelsen og bidrar i oppfølgingen.  

 • Svare på undersøkelsen.
 • Bruke anledningen til å si hvordan du opplever arbeidsmiljøet.
 • Delta aktivt i oppfølgingsmøtet og videre oppfølgingsarbeid.
 • Komme med forslag og innspill til hvordan arbeidsmiljøet kan utvikles og ivaretas.
 • Delta i gjennomføringen av arbeidsmiljøtiltakene ved enheten

Når? #

 • Spørreskjema blir sendt ut mandag 4. november 2019, med svarfrist 24. november.
 • Ansatte mottar en e-post, med en personlig lenke til spørreskjema, fra Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ark-kontakt@ntnu.no.
 • Resultat for NTNU samlet og fakultetene offentliggjøres i januar 2020. 
 • Resultatene blir presentert for den enkelte enhet i et oppfølgingsmøte ved enheten. Oppfølgingsmøtet skal gjennomføres før påske 2020. Her gis du anledning til å være med å diskutere resultatene, samt utarbeide tiltak for bevaring og utvikling av arbeidsmiljøet.
 • Undersøkelsen gjennomføres annethvert år. 

Hvem skal delta? #

 • Alle som har NTNU som sin hovedarbeidsplass, det vil si ansatte med minst 40 % stilling ved sin NTNU-enhet per 1. september 2019.
 • Ansatte som har minst 40 % stilling to steder på NTNU svarer på undersøkelsen der de har sin hovedstilling, men skal inviteres til oppfølgingsmøter begge steder. 
 • Ansatte i lønnet permisjon, men ikke ansatte i ulønnet permisjon
 • Sykmeldte i den perioden de har lønn fra NTNU
 • Lærlinger deltar ved den enhet de har sitt arbeidssted

Hva er temaene i undersøkelsen? #

Hovedtematikk som tas opp er: 

 • Den enkelte og jobben​
 • Samspill ledere og medarbeidere​
 • Kommunikasjon og medvirkning​
 • Samarbeid og fellesskap​
 • Håndtering av uheldige hendelser​
 • Støtte, samspill og kultur

Anonymitet #

Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er ikke mulig for noen på NTNU å identifisere svarene fra enkeltpersoner. 

Mer detaljert informasjon om spørreundersøkelsen og resultatrapportene, som blant annet;

 • Hvem som skal delta
 • Utsendelse
 • Anonymitet og bruk av resultatene
 • Rapporter fra spørreundersøkelsen

Mer om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen ARK.

0 Vedlegg
5025 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)