På denne siden finner du årsplan for oppfølging av Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) sin strategi for perioden 2018-2025

Leter du etter noe annet? Se også Strategi og styrende dokumenter for NTNU

Årsplan 2019 #

Utdanning  #

Tiltak med oppstart 2019: 

 1. Videreutvikle teknologistøttet læring i alle studieprogram.
 2. Planlegge studentdrevne avdelinger som inkluderer studenter fra tre-årige profesjonsutdanninger og medisinutdanning.
 3. Utarbeide en strategisk plan for studieportefølje-utviklingen innenfor grunnutdanning og etter- og videreutdanning.
 4. Øke antall kombinerte stillinger med helsetjenestene.
 5. Formalisere langsiktige avtaler om praksisplasser med praksisfeltet for alle utdanninger med rammeplanfestet praksis.
 6. Evaluere og videreutvikle ph.d.-utdanningen med vekt på veilederkompetanse og karriereplanlegging.
 7. Tilby kurs som gir formell kompetanse i universitets-pedagogikk for ansatte undervisere som mangler dette.

Tiltakene skal bidra til å følge opp disse målene beskrevet i strategien under "Utdanning":

 • "Studentaktive og innovative undervisningsmetoder preger utdanningene."
 • "Alle våre utdanninger er forskningsbaserte og samfunnsrelevante."
 • "Vår forskerutdanning er på høyt internasjonalt nivå."
 • "Vi har økt antall meritterte undervisere."

Forskning #

Tiltak med oppstart i 2019: 

 1. Tilby kurs i forskningsetikk og prosjektledelse for ansatte.
 2. Evaluere kjernefasiliteter og annen forsknings-infrastruktur og deretter utarbeide plan for videre-utvikling av disse.
 3. Etablere systemer for sikker og effektiv lagring og håndtering av forskningsdata.
 4. Utarbeide og implementere strategisk plan for bruk av strategi- og omstillingsmidler.

Tiltakene skal bidra til å følge opp disse målene beskrevet i strategien under "Forskning": 

 • "Omfang og kvalitet på grunn- og translasjonsforskning har økt."
 • "Vi tilbyr oppdatert forskningsinfrastruktur av høy kvalitet."
 • "Vi utnytter våre fortrinn med nærhet til teknologi-miljøene, HUNT, biobanker og Helseplattformen."

Innovasjon #

Tiltak med oppstart i 2019: 

 1. Etablere møteplass for idéutveksling om innovasjon med helsetjenestene, næringsliv, NTNU og TTO.
 2. Utvikle innovasjonskompetansepakke for vitenskapelig ansatte.
 3. Etablere studentdrevet innovasjonssenter (SHIC).
 4. Etablere laboratorium for utvikling av velferdsteknologi, i samarbeid med helsetjenestene og brukerorganisasjoner.

Tiltakene skal bidra til å følge opp disse målene beskrevet i strategien under "Innovasjon": 

 • "Vi legger til rette for et aktivt samarbeid med næringslivet."
 • "Kandidater og ansatte har god innovasjons-kompetanse."
 • "Fakultetets studentdrevne innovasjonssenter er nasjonalt ledende."
 • "Potensialet i det nære samarbeidet mellom NTNU og SINTEF utnyttes bedre i utvikling av helseteknologiske- og digitale løsninger."

Formidling #

Tiltak med oppstart i 2019: 

 1. Utarbeide og implementere strategisk plan for formidling.
 2. Planlegge årlig "Guttedag" for å rekruttere flere menn til våre studieprogram.
 3. Tilby kurs i formidling for ansatte og studenter.

Tiltakene skal bidra til å følge opp disse målene beskrevet i strategien under "Formidling": 

 • "Kunnskap gjøres synlig og tilgjengelig gjennom vitenskapelige og allmenrettede kommunikasjons-kanaler."
 • "Vi gjør bruk av nyskapende virkemidler, arenaer og medier for å styrke vårt omdømme og rekruttere dyktige ansatte og studenter."
 • "Ansatte og studenter bidrar aktivt til en kunnskaps-basert offentlig debatt."

Tverrfaglig samhandling  #

Tiltak med oppstart i 2019: 

 1. Utarbeide modell for regionalt helsepartnerskap mellom universitet, sykehus og kommunehelsetjenesten.
 2. Etablere felles Clinical Trial Unit (CTU) i samarbeid med HMN og St. Olavs hospital.
 3. Planlegge samarbeidskommune som levende laboratorium for helseinnovasjon.

Tiltakene skal bidra til å følge opp disse målene beskrevet i strategien under "Tverrfaglig samhandling": 

 • "Vårt samarbeid i det integrerte universitetssykehuset St. Olavs hospital er styrket gjennom utvikling av felles mål for forskning, innovasjon og utdanning."
 • "Vårt gode samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og lokale helseforetak er videreutviklet."
 • "Vårt samarbeid i Trondheim Universitetskommune er styrket og lagt til grunn for tilsvarende samarbeid i Gjøvik, Ålesund og Levanger."

Internasjonalisering  #

Tiltak med oppstart i 2019: 

 1. Sette av stimuleringsmidler mot utvalgte partnere (Yale, Uppsala, Nanjing + en definert europeisk partner).
 2. Øke potten til Global helsesatsing mot utvalgte partnere (Nepal, Sierra Leone, Malawi, Sør-Afrika og Tanzania).
 3. Gjennomgå, kvalitetssikre og videreutvikle avtaler for studentutveksling.

Tiltakene skal bidra til å følge opp disse målene beskrevet i strategien under "Internasjonalisering": 

 • "Vårt samarbeid med internasjonalt anerkjente og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer er styrket."
 • "Vi bidrar med kunnskap og bygger forsknings- og utdanningskompetanse i lav- og mellominntektsland."
 • "Vi tilbyr flere internasjonalt orienterte studieprogram."

Organisasjon #

Tiltak med oppstart i 2019: 

 1. Tilby lederutviklingskurs til alle ansatte med lederfunksjon.
 2. Utvikle og implementere mottaks- og innføringsprogram for alle nyansatte.
 3. Utarbeide strategisk bemanningsplan for alle ansatte.
 4. Utarbeide karriereutviklingsplan for alle ansatte.
 5. Utarbeide lokal tiltaksplan for likestilling og mangfold.
 6. Etablere fakultetets arbeidsmiljøpris.
 7. Forbedre teknisk infrastruktur som styrker samhandling mellom alle våre campusområder.
 8. Gjennomføre felles kulturbyggende tiltak mellom campuser. 

Tiltakene skal bidra til å følge opp disse målene beskrevet i strategien under "Organisasjon": 

 • "Vår ledelse på alle nivå er tydelig og legger til rette for god informasjonsflyt, dialog og medvirkning."
 • "Våre utenlandske ansatte integreres både praktisk, sosialt og faglig."
 • "Vi har flere vitenskapelig ansatte med doktorgrad."
 • "Vi er en ettertraktet arbeidsgiver som rekrutterer de best kvalifiserte søkerne til våre stillinger."
 • "Vi har bedre kjønnsbalanse, likestilling og mangfold blant studenter og ansatte."
 • "Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og utvikling av et helsefremmende og attraktivt arbeids- og læringsmiljø."
 • "Vårt organisatoriske- og faglige samarbeid mellom campus i Trondheim, Ålesund, Gjøvik og Levanger er styrket."
 • "Våre ansatte og studenter bidrar i utvikling og realisering av nytt campus."
0 Vedlegg
4755 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)