Evaluere emne -...

Skrive emnerapport

Som emneansvarlig skal du skrive en rapport om gjennomføringen av emnet. Dette er et ledd i kvalitetssystemet for utdanning, og på denne siden finner du en tips til hvordan du kan skrive rapporten.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
English version: Writing course reports


Frister #

Siste frist for opplasting av emnerapporter i Doq er:

Emnerapporter for vårsemesteret: 1. september

Emnerapporter for høstsemesteret: 15. februar

Fakultetet kan sette egne frister som er tidligere enn den absolutte sistefristen.

Mal for emnerapport #

NTNU har utarbeidet en minimumsmal for hva en emnerapport skal inneholde.

NTNU Minimumsmal for emnerapport (doc) | Alternativt format: odt

Lokale maler: Noen av fakultetene har laget egne maler basert på minimumsmalen:

Veiledning i å skrive emnerapport #

Finn emnekode, tittel og læringsmål på emnenettsiden (bruk søk)

Program emnet inngår i
Emner kan inngå i flere studieprogram som har ulike behov. For å holde oversikt over disse og sikre at alle studieprogramledere får nødvendig datagrunnlag, fyller du inn disse studieprogrammene her.

Emnets læringsutbyttebeskrivelse (læringsmål)Læringsmålene skal du gjengi i sin helhet, og de finner du på emnenettsiden (bruk søk)

Emnerapportens datagrunnlag
Her angir du (eller legger ved) datagrunnlaget rapporten bygger på, som for eksempel 

Referansegruppens rapport
Hvis det har vært en referansegruppe knyttet til emnet, skal du gjengi referansegruppens rapport i sin helhet eller legge den ved som en del av emnerapporten. Hvis annen ordning for studentevaluering har vært gjennomført på emnet, skal studentevaluering oppsummeres og legges ved. Referansegrupper tilknyttet emner ved SU-fakultetet registrerer rapporten i databasen selv. Denne blir automatisk tilgjengelig for emneansvarlig som en lenke i emnerapporten.

Emneansvarliges vurdering av kvaliteten i emnet
Din vurdering av kvaliteten i emnet basert på det datagrunnlaget du har tatt i bruk. 

Tema for vurderingen:

  • Læringsutbyttebeskrivelsene (læringsmålene): Er de oppdaterte og relevante? Er de tydelig kommunisert til studentene? Er det god sammenheng mellom emnets læringsmål og parallelle og tidligere emner?
  • Undervisnings- og læringsaktivitetene: Hvordan bidrar de til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet? Er type læringsaktivitet, nivå og progresjon hensiktsmessig? Hvordan er studentenes egeninnsats og motivasjon? Hvordan er læringsmiljøet?
  • Vurderingsformene: Er denne i samsvar med læringsmålene og undervisnings- og læringsaktivitetene, slik at studentene prøves på en hensiktsmessig måte som bidrar til studentenes læring?

Tiltak som er fulgt opp fra forrige evaluering

Beskriv hvilke tiltak som er gjennomført.

Handlingsplan
Handlingsplanen består av forslag til tiltak, med ansvar for oppfølging og frist for gjennomføring. Instituttleder vedtar handlingsplanen.

Oppfølging av handlingsplaner: Instituttleder skal vedta handlingsplan og følge opp denne gjennom ressurstildeling og personalledelse. Som emneansvarlig har du som oppgave å følge opp og implementere tiltakene i handlingsplanen. Rutinene for oppfølging av handlingsplanen er delegert fakultet/institutt. 

Lagre emnerapport #

Instituttet har ansvar for å sikre at emne- og referansegrupperapporter lastes opp i Doq innen fristen. Enten ved at emneansvarlig får tilgang til dokumenthåndteringsverktøyet Doq og  laster opp emnerapporten og referansegrupperapporten selv, eller ved at emneansvarlig og referansegruppe sender sine rapporter til den e-postadressen som instituttet har definert til dette formålet. Studenter ved SU skal laste opp rapporten selv. Studieprogramlederne er ansvarlige for opplasting av studieprogramrapportene.

Lagre emnerapport | Veiledning for å lagre emnerapporter

Offentlighetsvurdering #

Alle fakultet skal ha en vurderingskomite for referansegrupperapporter. Dersom emneansvarlig mener det er personsensitive opplysninger i referansegrupperapporten som ikke bør offentliggjøres i Doq, sender emneansvarlig rapporten til fakultetets vurderingskomite. Vurderingskomiteen skal bestå av minst ett medlem fra hver av følgende roller:

 1. Utdanningsleder (Instituttleder, studieprogramleder) 

2. Emneansvarlig

3. Administrativt tilsatt

4. Studenttillitsvalgt

Dersom vurderingskomiteen finner at form eller innhold ikke er egnet for offentliggjøring, returneres denne til emneansvarlig og/eller referansegruppen sammen med en uttalelse fra vurderingskomiteen. Referansegruppen får da anledning til å  levere ny rapport eller melde tilbake at de ønsker det sensitive innholdet fjernet før offentliggjøring.

Del emnerapport #

Alle studenter har tilgang til å lese emnerapporter og referansegrupperapporter i Doq. Tips for å gjøre rapport og tiltak kjent for studenter utover dette: 

Se også: Finn og les rapporter i dokumenthåndteringsverktøyet

Se også #

18 Vedlegg
45932 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)