Opprykk til professor

Førsteamanuenser i 50% stilling eller mer kan søke om personlig opprykk til professor etter kompetanse.

English version - Promotion to full professor

Samleside om ansettelsesforhold |Sider merket med ansettelse

Krav til søker #

Disse kravene styres av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Søker må ha tiltrådt fast stilling som førsteamanuensis i minst 50 % stilling ved universitet eller høgskole.
 • Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt (§ 2-2 (2)).
 • Søker som ikke har være bedømt for professorkompetanse ved egen institusjon i løpet av de to siste år, har krav på å få sin kompetanse bedømt. To-årsregelen gjelder fra søknadsfristen for opprykk eller for utlyst stilling. Der hvor institusjonen ikke har fast satt søknadsfristen gjelder to-regelen fra søknad er mottatt (§2-2(6)).
 • Dersom det har vært utlyst professorstilling innen vedkommendes spesialitet ved egen institusjon i løpet av de siste to år, gjelder to-årsfristen fra søknadstidspunkt for denne stillingen (§2-2(6)).
 • Du vil bli vurdert ut i fra din dokumenterte vitenskapelige/kunsterlige og utdanningsfaglige kompetanse.

Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse #

I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid.
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå.
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Den utdanningsfaglige kompetansen skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som skal bestå av en dokumentasjonsdel og en refleksjonsdel. Dokumentasjonsdelen viser frem søkerens gjennomførte kurs og opplæring som har relevans for undervisning og synliggjør søkerens undervisnings- og veiledningserfaring. Eksempler på dokumentasjon kan være emne- og studieplaner, pedagogiske utviklingsarbeider, evalueringer av undervisning, eksempler på oppgaver søkeren har veiledet og eventuelt søkerens vitenskapelige arbeider knyttet til undervisning og læring. Refleksjonsdelen viser søkerens utvikling over tid og refleksjoner over egen praksis, undervisnings- og læringssyn og planer for videre utvikling. NTNUs kriterier for utdanningsfaglig kompetanse finner du her: (vedlagt)

For professor forventes det at kriteriene 3, 4, 5 og 6 oppfylles i høyere grad enn førsteamanuensis.  

Reglement #

Frist #

Fristen for å søke settes av hvert fakultet, eventuelt i samarbeid med søsterfakultet.

Skjemaer #

Fakultet for arkitektur og design #

Fakultet for medisin og helsevitenskap #

Det humanistiske fakultet #

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk #

Fakultet for ingeniørvitenskap #

 • Søknadsskjema for opprykk til professor
 • Søknader sendes pr. e-post til fakultetets kontaktperson. Vi gjør oppmerksom på at hvis søknaden ikke sendes internt i NTNUs epost-system (i Outlook/Exchange fra NTNU-adresse til NTNU-adresse), men sendes fra en ekstern epost (eksempelvis gmail, hotmail etc.), så gjøres dette på eget ansvar da NTNU ikke kan kontrollere og garantere for sikkerheten i slik oversendelse. Ved sending til NTNUs kontaktperson fra ekstern epost-adresse oppfordres søkere derfor å ikke oppgi personopplysninger i eposten, men legge ved relevante opplysninger som vedlegg i en passordbeskyttet fil, f.eks. pdf-fil eller zip-fil. Passord kommuniseres da på SMS til kontaktperson ved NTNU.
 • Prosedyrer for søknad finnes i «Samordning av prosessene for professoropprykk», se spesielt punkt 4 og 5.
 • Kontakt: Kari Salberg Vitsø

Fakultet for naturvitenskap #

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap #

Fakultet for økonomi #

NTNU Vitenskapsmuseet #

Søknaden med vedlegg skal sendes i 5 eksemplarer til Vitenskapsmuseets administrasjon. Det er ikke anledning til å sende inn eller anmeldte arbeider etter søknadsfristens utløp (annonseres på Innsida). For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider.

Vedlagt er Veiledning til bedømming av søkere til professorater og nasjonale professoropprykk for historisk-filosofiske fag og Samordning av prosessene for professoropprykk i MNT-fag. Søkerne bes spesielt merke seg retningslinjer for oppsett av søknad om opprykk, kap. 5 i MNT-retningslinjene.

Forøvrig vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Kvalifiseringsstipend for kvinner #

Alle kvinner i fast stilling som førsteamanuensis kan søke om kvalifiseringsstipend.

Sist redigert 15.05.2020

39 Vedlegg
48852 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)