ErasmusPluss...

Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader

Denne siden handler om interne prosedyrer for å søke om Erasmus Mundus Joint Master's Degree.

Information in English: Page coming

Se også samleside med informasjon om Erasmus Mundus og andre EU-prosjekt


Interne søknadsprosedyrer for Erasmus Mundus #

Alle deltakelser i Erasmus Mundus Joint Master Degrees må godkjennes av rektor. 

Fakultetene sender søknad til rektor om godkjenning av søknadsdeltakelse innen 1. februar 2020. Den eksterne EU-søknadsfristen er 13. februar 2020. Dersom søknaden godkjennes av EU sommeren 2020 forplikter NTNU seg til deltakelse i konsortieprogrammet for fire opptak fra og med studieåret 2021-2022. Denne callen vil være den siste innenfor nåværende rammeverk Erasmus Plus 2014-2020 

Godkjenningsprosedyren gjelder både helt nye Mundus søknader og de som har søkt før.

Oversendelsen skal inneholde:

  • Studieprogrammets navn, og hvilken gradsbenevnelse en tar sikte på at programmet skal føre fram til for kandidatene.
  • Hvordan navnet er dekkende for studiet profil og nivå.
  • Utdanningsområde, og hvilket forvaltningsutvalg programmet eventuelt hører inn under. Dersom studieprogrammet hører inn under et av forvaltningsutvalgene FUS eller FUL (kun masternivå ved EM-JMDs) så skal det respektive forvaltningsutvalgets vurdering av og uttalelse til konsortiedeltakelsen følge med fakultetets oversendelse.
  • Opptakskrav og rangering.
  • Alle deltakerinstitusjonene i konsortiet, og hvem som er konsortiekoordinator.
  • Kort strategisk begrunnelse, med fakultetets forventede faglige merverdi av opprettelsen og samarbeidet.
  • Kort oppsummering av søknaden med skisse av opplegget (i hvilke semestre det er aktuelt at studentene skal oppholde seg ved NTNU osv., og redegjørelse for ev. praksisopplegg).
  • Skisse over studieplan/emnesammensetning, samt stipulert studentantall.
  • Søknaden må være forankret hos fakultetsledelsen (vertsfakultet) og signert av dekan. Det legges ved skriftlig forpliktelse fra dekan ved eventuelle bidragsytende fakultet.

Oversendelsen bør være på rundt 2 sider, og det må legges stor vekt på punktet om strategisk begrunnelse for og merverdien av konsortiedeltakelsen.


Contacts #

0 Vedlegg
3261 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)